Betalingen IKL

Hieronder treft u de betalingen aan van de werkzaamheden die IKL vanaf 1 januari 2013 tot heden voor de gemeente heeft uitgevoerd.
Een deel van de werkzaamheden maakt deel uit van een jaarprogramma dat IKL per jaar uitvoert op basis van door de Raad  beschikbaar gesteld budget.


Daarnaast zijn werkzaamheden uitgevoerd door IKL op grond van daarvoor specifiek opgedragen opdrachten.
De werkzaamheden van IKL zijn verantwoord in de desbetreffende jaarrekeningen. Voor de jaarrekeningen tot en met het 2019 beschikt de gemeente over goedgekeurde accountantsverklaringen.

Overzicht Betalingen

Overzicht betalingen IKL (PDF, 309.0 kB)

Bijlagen

AN-12-Collegebesluit 9 december 2014 Met fruit erop uit (PDF, 1.4 MB)

AN-38_39_40_1_Besluitvorming jaarprogramma IKL 2019 (PDF, 127.0 kB)

AN-38_39_40_2_20190219 HvK Eijsden-Margraten Buiten 2019 (PDF, 1.5 MB)

AN-38_39_40_3_Evaluatie Jaarprogramma IKl 2018.docx (PDF, 49.3 kB)

AN-52_20200218 05 Aangenomen motie GroenLinks D66 PvdA (PDF, 1.0 MB)

AN-6_1_Raadsvoorstel Altembroek (PDF, 2.4 MB)

Jaarprogramma IKL 2013 (PDF, 940.4 kB)

Jaarprogramma IKL 2014 (PDF, 935.0 kB)

Jaarprogramma IKL 2015 (PDF, 2.2 MB)

Jaarprogramma IKL 2016 (PDF, 2.2 MB)

Jaarprogramma IKL 2017 (PDF, 1.1 MB)

Jaarprogramma IKL 2018 (PDF, 2.2 MB)

Jaarprogramma IKL 2019 (PDF, 1.5 MB)

Jaarprogramma IKL 2020 (PDF, 5.1 MB)

Onderstaande toelichting geeft meer zicht op de algemene betalingsafspraken en bevoegdheden die in de gemeente Eijsden-Margraten gelden.

Budgetrecht raad


De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

Budgethoudersregeling en protocol aanbestedingen
Met het vaststellen van de begroting geeft de raad het college de bevoegdheid om uitgaven te doen. Het college geeft vervolgens opdracht aan de ambtelijke organisatie om dit uit te voeren. Het college heeft hier afspraken over gemaakt die zijn vastgelegd in onder andere de budgethoudersregeling en het protocol aanbestedingen.

Budgethoudersregeling


• Volgens de budgethoudersregeling werken we met budgethouders, budgetbeheerders en bestellers. Budgethouders (afdelingshoofd, griffier en gemeentesecretaris/adjunct-directeur) kunnen verplichtingen aangaan (mogen betalingen doen) tot het maximale begrotingsbudget waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
• Budgetbeheerders kunnen verplichtingen aangaan tot bedragen van € 10.000 van het begrotingsbudget.
• Bestellers kunnen verplichtingen aangaan tot bedragen van € 1.000 van het begrotingsbudget.

Aanbestedingswetgeving


De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente Eijsden-Margraten volgens een door de Raad vastgesteld normenkader. In dit normenkader is de wet- en regelgeving t.a.v. aanbestedingen opgenomen, o.a.:
• Europese richtlijnen aanbesteden
• Gids proportionaliteit
• Aanbestedingswet & aanbestedingsbesluit

Alle gecontroleerde jaarrekeningen van de gemeente Eijsden-Margraten (2011 t/m 2019, 2020 is nog onderhanden en wordt in juli 2021 opgeleverd) zijn door de accountant goedgekeurd.


Intern Protocol aanbestedingen


Intern heeft het college een strakker protocol t.a.v. aanbestedingen vastgesteld. Inkopen van diensten en leveringen vanaf een bedrag van € 25.000,00 en werken vanaf een bedrag van € 50.000,00 zijn aangelegenheden die voorbehouden blijven aan het college. Hiervoor heeft de raad een aanbestedingsbeleid vastgesteld.
De aanbestedingen moeten voor de offerte opvraag ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd waarbij in ieder geval de volgende beslispunten aan de orde komen:
• omschrijving voorgenomen opdracht
• gunningscriteria (eventueel met contract)
• beoordelingssystematiek
• minimaal drie partijen uitgenodigd
• de samenstelling van de beoordelingscommissie
• optioneel: mandateren van het adjunct-afdelingshoofd van de betreffende afdeling om n.a.v. de beoordeling onder de door het college goedgekeurde voorwaarden tot voorlopige en definitieve gunning over te gaan.tg