Werkbank B.V.

Hieronder treft u de betalingen aan van de werkzaamheden die Werkbank B.V. vanaf 1 januari 2013 tot heden voor de gemeente heeft uitgevoerd.


De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Werkbank B.V. op grond van daarvoor opgedragen opdrachten.
De werkzaamheden van Werkbank bv zijn verantwoord in de desbetreffende jaarrekeningen. Voor de jaarrekeningen tot en met het jaar 2019 beschikt de gemeente over goedgekeurde accountantsverklaringen.

Overzicht betalingen

Overzicht betalingen Werkbank B.V. (PDF, 256.4 kB)

Bijlagen

AN-56_1_Openbare besluitenlijst collegevergadering 26-7-2016 (PDF, 428.3 kB)

AN-56_2_Brief Werkbank (PDF, 266.7 kB)

AN-57_58_59____20141104 04 CDA Meer landbouw voor boer en burger (PDF, 74.5 kB)

AN-57_58_59_____20170919 07 RB Bestuursopdracht Buitengewoon buitengebied (PDF, 400.7 kB)

AN-57_58_59_____20170919 08 RB Bestuursopdracht Agrarische kavels (PDF, 717.7 kB)

AN-57_58_59_____20171024 05 RB Amendement stuurgroep bestuursopdracht (PDF, 48.1 kB)

AN-57_58_59_____D66 €10.00 voor dialoog over landschap en landbouw (PDF, 66.2 kB)

AN-61_Bestuursopdracht Buitengewoon Buitengebied - Agrarische bouwkavels (PDF, 400.8 kB)

AN-63_64_65____281675_1_1.DOC.pdf - Bevroren versie college-AlgemeenCollegevoorstel.mitx (PDF, 168.4 kB)

Onderstaande toelichting geeft meer zicht op de algemene betalingsafspraken en bevoegdheden die in de gemeente Eijsden-Margraten gelden.

Budgetrecht raad


De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

Budgethoudersregeling en protocol aanbestedingen


Met het vaststellen van de begroting geeft de raad het college de bevoegdheid om uitgaven te doen. Het college geeft vervolgens opdracht aan de ambtelijke organisatie om dit uit te voeren. Het college heeft hier afspraken over gemaakt die zijn vastgelegd in onder andere de budgethoudersregeling en het protocol aanbestedingen.

Budgethoudersregeling


• Volgens de budgethoudersregeling werken we met budgethouders, budgetbeheerders en bestellers. Budgethouders (afdelingshoofd, griffier en gemeentesecretaris/adjunct-directeur) kunnen verplichtingen aangaan (mogen betalingen doen) tot het maximale begrotingsbudget waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
• Budgetbeheerders kunnen verplichtingen aangaan tot bedragen van € 10.000 van het begrotingsbudget.
• Bestellers kunnen verplichtingen aangaan tot bedragen van € 1.000 van het begrotingsbudget.

Aanbestedingswetgeving


De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente Eijsden-Margraten volgens een door de Raad vastgesteld normenkader. In dit normenkader is de wet- en regelgeving t.a.v. aanbestedingen opgenomen, o.a.:
• Europese richtlijnen aanbesteden
• Gids proportionaliteit
• Aanbestedingswet & aanbestedingsbesluit

Alle gecontroleerde jaarrekeningen van de gemeente Eijsden-Margraten (2011 t/m 2019, 2020 is nog onderhanden en wordt in juli 2021 opgeleverd) zijn door de accountant goedgekeurd.

Intern Protocol aanbestedingen


Intern heeft het college een strakker protocol t.a.v. aanbestedingen vastgesteld. Inkopen van diensten en leveringen vanaf een bedrag van € 25.000,00 en werken vanaf een bedrag van € 50.000,00 zijn aangelegenheden die voorbehouden blijven aan het college. Hiervoor heeft de raad een aanbestedingsbeleid vastgesteld.
De aanbestedingen moeten voor de offerte opvraag ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd waarbij in ieder geval de volgende beslispunten aan de orde komen:
• omschrijving voorgenomen opdracht
• gunningscriteria (eventueel met contract)
• beoordelingssystematiek
• minimaal drie partijen uitgenodigd
• de samenstelling van de beoordelingscommissie
• optioneel: mandateren van het adjunct-afdelingshoofd van de betreffende afdeling om n.a.v. de beoordeling onder de door het college goedgekeurde voorwaarden tot voorlopige en definitieve gunning over te gaan.tg