Project burgemeester Wolfsstraat en Bukel

De gemeente Eijsden-Margraten werkt aan de voorbereidingen van de renovatie Burgemeester Wolfsstraat vanaf de komgrens tot en met de kruising Bukel.

De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand van de Burgemeester Wolfsstraat. Verder worden ook enkele rioolwerkzaamheden in de Burgemeester Wolfsstraat uitgevoerd. In een deel van de Bukel wordt enkel het vuilwaterriool vergroot, vanaf de Burgemeester Wolfsstraat tot en met de bocht na de woning Bukel 2. De weginrichting van de Bukel wordt binnen dit project niet veranderd.

Onder aan de Bukel worden eveneens rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt de  bestaande regenwaterbuffer van het Waterschap uitgebreid en een ondergrondse buffer aangelegd. Om de gemeente te adviseren bij dit project is adviesbureau Kragten uit Herten ingehuurd.

Enquête 
In dit project vonden we het belangrijk om bewoners te betrekken voordat een ontwerp werd gerealiseerd. Daarom is voorafgaand aan de ontwerpfase een enquête uitgezet bij de direct aanwonenden. Inmiddels zijn de reacties ontvangen waarbij suggesties voor een verbeteringen en overige aandachtpunten door bewoners kenbaar zijn gemaakt.  
Enquête (PDF, 446.9 kB)

Informatiebijeenkomst woensdag 30 januari 2019
Mede op basis van de resultaten van de enquête is een ontwerp opgesteld. Dit ontwerp is in de informatiebijeenkomst van 30 januari 2019 in de fanfarezaal in de Dorpstraat St. Geertruid met omwonenden en overige geïnteresseerden gedeeld. Tijdens deze avond is in goed overleg het ontwerp besproken en is er voldoende gelegenheid geweest voor het stellen van vragen. De aanwezigen waren positief over de gepresenteerd ontwerp. Enkele opmerkingen en aanbevelingen die in de informatiebijeenkomst zijn besproken worden verzameld en meegenomen bij de verdere uitwerking van het ontwerp. 

Link presentatie 30 januari 2019 (PDF, 32.6 MB)

Uitwerking van de plannen
Na de informatiebijeenkomst op 30 januari 2019 is het ontwerp verder gedetailleerd en uitgewerkt. Ook zijn diverse noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. Als gevolg van reacties zijn nog enkele (kleine) aanpassing op het ontwerp doorgevoerd. Zo zijn de gebakken klinkers in het trottoir aan de zijde van de woningen met de even nummer verlengd tot aan de kruising met de Nieuwe Hofstraat. Er wordt een lichtmast tussen Burg. Wolfsstraat 3 en 5 verplaatst. En in het deel van de Burg. Wolfsstraat dat is aangemerkt als beschermd dorpsgezicht worden nieuwe karakteristieke lichtmasten aangebracht.

Verder is er besloten om de te vervangen riolering in de Bukel binnen het project ‘Fietspad Bukel’ uit te voeren. Deze werkzaamheden worden dus niet binnen dit project uitgevoerd. De rioolvoorzieningen op de percelen van het Waterschap en Staatsbosbeheer worden wel binnen dit project uitgevoerd. In de onderstaande linkjes zijn de uitgewerkte tekeningen in te zien.


Situatietekening 1 (PDF, 1.5 MB)
Situatietekening 2 (PDF, 1.3 MB)


Uitvoering
Nadat het definitief bestek  is afgerond wordt de aanbesteding van het werk eind augustus opgestart. De aanbestedingsprocedure duurt ca. 3 a 4 weken. Na de aanbesteding kan het werk in oktober worden gegund. Gezien de noodzakelijke termijnen van de procedures is de start van de uitvoering eind oktober 2019 gepland.

Voordat de uitvoering daadwerkelijk start wordt er nog gecommuniceerd met bewoners en ondernemers over de uitvoeringsaspecten.

Algemeen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer Hurkens. Hij is te bereiken via e-mail: info@eijsden-margraten.nl   o.v.v. Project Burgemeester Wolfsstraat en Bukel, of telefonisch via 043 458 8488.