Kerkplein Mesch

Kerkplein Mesch
Mesch wordt gekenmerkt door een aantal elementen van cultuurhistorisch belang. Om die reden is de omgeving vanaf de kerk tot en met de carréboerderij bij de Voer aangewezen als ‘karakteristieke gebied’. Om de charme van Mesch te vergroten, is besloten om het gebied rondom de monumentale boom en het café een kwalitatieve opwaardering te geven. De gemeente heeft bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp gevraagd om een visie en een ontwerp voor dit gebied op te stellen.

Werkzaamheden aan kabels en leidingen
Enexis is week 9 gestart met het saneren van de gasleiding ter plaatse van het Kerkplein. Detailinformatie en overige berichtgeving met betrekking tot de sanering van de gasleiding volgt via Enexis.

Planning en Uitvoering
Na de informatiebijeenkomst is het ontwerp verder gedetailleerd en uitgewerkt. Enkele detailwijzigingen naar aanleiding van de informatiebijeenkomst zijn nog doorgevoerd. Tijdens de informatiebijeenkomst gaf een duidelijke meerderheid aan (in eerste instantie) geen éénrichtingsverkeer te willen. Dit is in het ontwerp dan ook niet opgenomen.

Tijdens de informatiebijeenkomst is tevens aandacht gevraagd voor een goede doorgang ter plaatse van de Beatrixboom. Om hier gehoor aan te geven worden ter plaatse van de strook vóór het perceel van de woning Kerkplein 7a maatregelen getroffen om parkeren tegen te gaan. Ook de fietsbeugels zijn iets meer naar de boombank verplaatst zodat het parkeren van fietsen zo ver mogelijk van de bebouwing plaastvindt.

Verder worden naar aanleiding van reacties van bewoners nog de enkele aspecten onderzocht. De doorgang hiervan hangt af van technische en/of financiële haalbaarheid:
•Het plaatsen van één of meerdere leibomen
•Het aanbrengen van karakteristieke lichtmasten/armaturen op het Kerkplein
•Het herstellen/opknappen van het voetpad tussen Mesch ‘boven’ en Mesch ‘onder’

In week 8 is de aanbestedingsprocedure opgestart, waardoor medio maart 2019 het werk aanbesteed wordt. De gunning van het werk is vervolgens begin april 2019 voorzien. Het is de verwachting dat de uitvoering vervolgens eind april start, waarbij het einde is voorzien op 14 juni 2019.  Hierbij wordt uitgegaan dat de aanbestedings- en gunningsprocedure zonder tegenslag verloopt. Voordat er gestart wordt met de uitvoering worden bewoners nog geïnformeerd over de uitvoeringsaspecten (startdatum, planning bereikbaarheid, etc.).

Zie deze link voor de ontwerptekening (PDF, 720.8 kB)

Voorbereidingen 2018

Informatiebijeenkomst 6 december 2018
Als gevolg van de informatiebijeenkomst op 30 augustus 2018 is een ontwerp uitgewerkt. Dat ontwerp is op 6 december 2018 via een informatiebijeenkomst in de Laathof te Mesch gedeeld met aanwonenden en overige geïnteresseerden. Verder is er ook andere informatie met de aanwezigen op deze avond gedeeld, zoals kabels en leidingen werkzaamheden en planning. De bewoners van ‘onder’ Mesch zijn via een brief persoonlijk uitgenodigd voor deze avond. Tevens heeft de uitnodiging in het weekblad, op de website en op facebook gestaan. De belangstelling voor het ontwerp was groot en er is over en weer informatie met elkaar gedeeld. De opmerkingen die op deze avond zijn gemaakt worden geïnventariseerd en er wordt bekeken of nog eventuele aanpassingen op het ontwerp worden doorgevoerd.

Link naar posters die tijdens deze informatieavond zijn gebruikt (PDF, 7.8 MB).

Informatiebijeenkomst 30 augustus 2018
Als start van het ontwerpproces heeft een informatiebijeenkomst met direct-aanwonenden plaatsgevonden waarbij van gedachten is gewisseld over een nieuwe invulling van het Kerkplein. Deze informatieavond heeft plaatsgevonden op donderdagavond 30 augustus 2018 in het café ’t Piepke aan het Kerkplein in Mesch. De belangstelling was groot en er heeft op een constructieve manier interactie tussen de aanwezigen plaatsgevonden.

2018-08-21 Posters presentatie informatieavond (PDF, 4.9 MB)

2018-09-21 Visiekaartje (PDF, 1.9 MB)

Ontwerpfase
Na de informatiebijeenkomst van 30 augustus is alle informatie verzameld en geïnventariseerd, waarna een start is gemaakt met het realiseren van een eerste ontwerp.

Algemeen
Wilt u meer informatie over de plannen? Dan kunt u contact opnemen met de heer E. Hurkens, medewerker van de afdeling Openbare Ruimte via telefoonnummer: 043  458 8488 of via  e-mail: info@eijsden-margraten.nl.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten