Begroting 2019

Donderdag 27 december 2018

Wethouder Jos Custers over de begroting van gemeente Eijsden-Margraten:

“We verwachten de komende jaren geen rode cijfers”

Veel gemeentes hebben het financieel best zwaar. Er worden landelijk niet voor niets stroppenpotten in het leven geroepen om grote tekorten aan te vullen. Tussen al die rode cijfers doet gemeente Eijsden-Margraten het verrassend goed. Half november werd een sluitende begroting voor 2019 gepresenteerd. Wethouder Jos Custers – verantwoordelijk voor de financiën – verwacht ook voor de drie jaar daarna geen financiële problemen. En dat terwijl de gemeentebelastingen jaarlijks minder snel stijgen dan voorheen.

“Zoals je op de begroting ziet, geven we dit jaar € 54 miljoen euro uit en komt er ongeveer hetzelfde binnen uit het landelijke gemeentefonds en de gemeentebelastingen”, begint Jos Custers. “Er komt zelfs nog iets meer binnen dan we uitgeven, maar dat sparen we op voor slechtere tijden en staat dus niet op deze balans. Ook voor de komende jaren verwachten we een positief resultaat. Daar zijn we trots op, want dat lukt lang niet alle gemeenten. Kijk maar naar gemeenten in Zuid-Limburg waar de belastingen met 40% omhoog zijn gegaan. En naar alle gemeenten die ondersteuning nodig hebben uit de landelijke stroppenpot voor de WMO. Dat is bij ons niet aan de orde.”

Spaarrekening groeit
“We kunnen de komende vier jaar in totaal € 11 miljoen méér investeren in onze gemeente dan we vooraf hadden voorzien”, gaat Jos verder. “Zonder dat we onze spaarrekening hoeven te plunderen. Die groeit de komende jaren alleen maar. We hebben voldoende reserves om eventuele risico’s 2,5 keer te kunnen dekken. Het gaat dus heel goed met Eijsden-Margraten. Daar profiteren inwoners ook van mee. Voor de komende vier jaar hebben we afgesproken dat we de jaarlijkse stijging van de onroerende zaakbelastingen (OZB) halveren naar 1,5% per jaar. Vrijwel alle andere gemeentebelastingen blijven gelijk.”

De belangrijkste uitgaven op een rijtje
Op de begroting is duidelijk te zien hoe de inkomsten en uitgaven verdeeld zijn over de verschillende posten. Jos Custers geeft uitleg bij elke post.


1. Bestuur, ondersteuning, financiën en belastingen: “In dit bedrag zit onze grootste kostenpost: de personeelskosten voor onze 180 medewerkers.”

2. Veiligheid: “Een groot deel van dit bedrag betalen we aan de veiligheidsregio die ons beschermt tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Daarnaast bespreekt burgemeester Akkermans de komende tijd met de wijkpolitie en BOA’s hoe de veiligheid van inwoners nog verder verbeterd kan worden.”

3. Verkeer en vervoer: “Dit geld gebruiken we voor het onderhoud van wegen en stoepen. We gaan in 2019 de Mergellandroute tussen Sint Geertruid en Noorbeek aanpakken en de Catharinastraat/Kloppenbergweg in Oost-Maarland. Beide trajecten worden zodanig aangepast dat er niet meer zo hard gereden kan worden. Bij wegaanpassingen kijken we ook naar het riool dat onder de weg ligt. Nu we steeds vaker te maken krijgen met extreme regenbuien heeft dat riool het zwaar. We investeren samen met het Waterschap in oplossingen om regenwater zo veel mogelijk buiten het riool op te vangen.”

4. Economie: “Wethouder Gerry Jacobs gebruikt dit geld onder andere om de ondernemers in onze gemeente goed te ondersteunen. Bijvoorbeeld door ondernemers met elkaar te verbinden en snel-internet en camerabewaking op de bedrijventerreinen te realiseren.” 

5. Onderwijs: “Dit bedrag gaat vooral naar het onderhoud en beheer van de schoolgebouwen in onze gemeente.”

6. Sport, cultuur en recreatie: “Uit deze pot betalen we meer dan een miljoen subsidies aan al onze verenigingen. Dat is relatief veel, in vergelijk met andere gemeenten. Verder gaat het geld naar investeringen in sportaccommodaties.”

7. Sociaal domein, werk en inkomen en participatie: “Dat is de grootste kostenpost met de bijstandsuitkeringen, de WMO en de jeugdzorg. Veel gemeenten hebben een groot tekort in dit potje. Wij nog niet, maar het is wel een zorgpunt. Het aantal ouderen in onze gemeente stijgt de komende jaren flink. Maar door onze recente uitbreidingen stijgt het aantal jeugdigen ook. Zowel in de WMO als de jeugdzorg gaan de kosten dus omhoog. Terwijl de bijdrage van het Rijk niet meestijgt. Wethouder Chris Piatek zal dus met hetzelfde geld meer mensen moeten gaan bedienen. In de jeugdzorg zal hij vooral inzetten op preventie.”

8. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid: “Volksgezondheid heeft grote raakvlakken met het sociaal domein, dus ook hier geven we ons geld het liefst uit aan preventie. Zo beloont wethouder Chris Piatek alle ouders en verzorgers van kinderen die hun eerste zwemdiploma halen met € 100,-. Op de eerste plaats omdat een zwemdiploma de veiligheid van de kinderen vergroot, maar ook om ze te stimuleren om lekker te blijven zwemmen en bewegen.”

“Duurzaamheid is op dit moment ons belangrijkste speerpunt. In totaal hebben we voor de hele bestuursperiode € 3 miljoen gereserveerd voor investeringen op het gebied van duurzaamheid. Wethouder Wiel Dreessen gaat bovenop die investeringen ook door met het bestaande zonnepanelenproject. Het aantal zonnepanelen in de gemeente groeit gestaag, maar we moeten ook realistisch blijven: zelfs als àlle daken vol panelen liggen, voldoen we nog lang niet aan de eisen uit het klimaatakkoord van Parijs. Dan moeten we echt groter denken: zoals een aandeel in een windmolenpark of zonnepanelenpark op de Noordzee. En op landelijk niveau moeten we misschien toch aan kernenergie denken, want dat is veiliger en milieuvriendelijker dan we vaak denken.”

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: “We blijven investeren in een uitbreiding van het woningaanbod, en dan vooral voor jonge starters en ouderen. Wethouder Wiel Driessen gaat volgend jaar de woonbehoeften binnen onze gemeente peilen en blijft de discussie voeren met de Provincie over uitbreidingsmogelijkheden. In Banholt en Sint Geertruid liggen al concrete uitbreidingsplannen. Ook in de andere kernen wordt gezocht naar mogelijkheden om naar behoefte bij te bouwen.” 

Lees hier de Programmabegroting 2019-2022 

Huishoudboekje

Inkomsten: € 54 miljoen
Uitgaven: € 54 miljoen
Bezittingen:
Potje voor speciale voorzieningen: € 16,5 miljoen
Spaarrekening: € 9,2 miljoen

Onlangs is deze informatie gepubliceerd in de krant 'Van Harte Eijsden-Margraten'.