Uit de gemeenteraad: anders vergaderen

Donderdag 21 februari 2019

Voortaan vergadert de gemeenteraad van Eijsden-Margraten op een andere manier. Volgens de nieuwe structuur worden burgers nauwer betrokken bij de besluitvorming. De redactie stelde drie vragen Marc Verbeet en Joyce Rutten-Korpershoek van de griffie over het nieuwe vergaderstelsel.

Waarom gaat de raad anders vergaderen?

“Onze gemeenteraad wil meer inzetten op burgerparticipatie. In het nieuwe vergaderstelsel is een actievere rol weggelegd voor burgers en maatschappelijke instellingen. Zij krijgen verbeterde inspreekkansen”, vertelt Marc. “Daarnaast willen we met een ander systeem effectiever en efficiënter het besluitvormingsproces ingaan. Voordat de raad een beslissing neemt, wordt hij vakinhoudelijk geïnformeerd door de betrokken ambtenaren. Kortom, het informerende deel van het besluitvormingsproces wordt heel belangrijk in de nieuwe vergaderstructuur.”

Hoe ziet het nieuwe vergadermodel eruit?
Joyce: “De gemeenteraad van Eijsden-Margraten gaat met het zogenaamde BOB-model werken. Dit model kent drie fasen: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Het vraagstuk wordt eerst goed verkend voordat er een oordeel wordt gevormd en een besluit wordt genomen. De structuur bestaat uit een maandelijkse cyclus met op maandag de beeldvormende en twee weken later op dinsdag de oordeels- en besluitvormende vergadering. We nemen afscheid van de commissievergaderingen. De beeldvormende vergadering vervangt deze. De fractievoorzitters stellen tijdens het Presidium de vergaderagenda’s vast.”

Wat is een beeldvormende vergadering?
“Tijdens een beeldvormende vergadering vormen raadsleden een compleet beeld van de situatie. Om ook een beeld te krijgen van de standpunten van betrokken partijen, kunnen burgers inspreken tijdens deze vergadering. Behalve het ophalen en delen van informatie is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Standpunten worden die avond niet ingenomen. Luisteren, lezen en vragen staat centraal”, zegt Marc. Joyce vult aan: “Twee weken later vindt de oordeelsvormende vergadering plaats. Fracties nemen hier een voorlopig standpunt in. Tijdens de besluitvormende vergadering stemt de raad over het voorstel.”
Meer informatie over het nieuwe vergaderstelsel vindt u op www.eijsden-margraten.nl/bestuur/gemeenteraad/.

Marc Verbeet en Joyce Rutten-Korpershoek