Uit de gemeenteraad: inspraak

Vrijdag 15 maart 2019

In februari maakte gemeente Eijsden-Margraten bekend dat de gemeenteraad vanaf dat moment op een andere manier gaat vergaderen. Dit betekent dat inwoners nauwer betrokken worden bij de besluitvorming. U krijgt dus méér inspraakmogelijkheden dan voorheen.

Wat houdt het nieuwe vergadermodel in?
Het voorgestelde vergaderstelstel kent drie fasen: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (afkorting BOB). Voor u zijn de eerste twee fasen belangrijk. Tijdens de beeldvormende vergadering verzamelt de raad zoveel mogelijk informatie over aangekondigde, maar óók over onaangekondigde onderwerpen. In beide gevallen betreft het altijd zaken waarover de raad bevoegd is te besluiten. Dus geen uitvoeringstaken, omdat daar het college over gaat. De gemeenteraad verzamelt informatie door vragen te stellen aan inwoners, maatschappelijke instellingen en ambtenaren. Over de verkregen informatie debatteert  de raad in de oordeelsvormende vergadering. Tijdens deze vergadering mag u wederom inspreken, maar alléén over aangekondigde onderwerpen en alléén als er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden. Uiteindelijk neemt de raad een beslissing tijdens de besluitvormende vergadering.

Waarom krijgt u meer inspraak?
De gemeenteraad van Eijsden Margraten wil met het nieuwe vergaderstelsel vernieuwen. Daarbij hoort volgens de raad ook het vergroten van burgerparticipatie. Om die reden krijgt u in de eerste twee fasen van het nieuwe vergaderstelsel meer invloed. Met uw informatie wil de gemeenteraad een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de onderwerpen die aan bod komen. Zo kan de raad uiteindelijk weloverwogen beslissingen nemen.

Hoe informeert de gemeente u over vergaderingen?
Openbaarheid en voorlichting zijn van groot belang bij besluitvorming. Daarom kan iedereen de BOB-vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen. De agenda’s publiceert de gemeente op de website, in De Etalage en in de app ‘Ibabs pro’. Wilt u over een van deze onderwerpen uw mening geven? Meldt u dan uiterlijk op vrijdagmorgen om 9 uur, voorafgaand aan een beeldvormende vergadering óf uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de oordeelsvormende vergadering aan bij de griffie via griffie@eijsden-margraten.nl. Benoem daarbij altijd het onderwerp waarover u het woord wil voeren. De griffie toetst aan de hand van het reglement van orde (RvO) of inspreken mag. De belangrijkste spelregels zijn dat het een aangelegenheid van de raad moet zijn, geen persoonlijk belang mag zijn en het onderwerp niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Alle spelregels vindt u via www.eijsden-margraten.nl/bestuur/gemeenteraad.

Meld u aan voor de eerstvolgende raadsvergadering
De eerstvolgende beeldvormende vergadering vindt plaats op maandag 8 april 2019 om 19:00 uur en de oordeelsvormende vergadering op 23 april 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het Huis van de Burger, Amerikaplein 1 te Margraten. Meldt u zich voor spreekrecht voor deze vergadering uiterlijk de voorafgaande vrijdag om 09.00 uur aan. De agendapunten worden binnenkort bekend gemaakt.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Deze ochtend: 9.00 - 12.00 uur
  • Vanmiddag: 17.00 - 19.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten