Beleidsregels ontheffing voor tijdelijk gebruik luchtvaart Provincie Limburg 2019

Donderdag 18 april 2019

De Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de Ontwerp Beleidsregels voor het verlenen van ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart (TUG) Provincie Limburg 2019 vastgesteld.

Ter inzage
De Ontwerp Beleidsregels liggen voor iedereen ter inzage van 1 april 2019 tot en met 13 mei 2019 in het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10 Maastricht, na telefonische afspraak, +31 43 389 76 45.

Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de hiervoor genoemde termijn van ter inzagelegging een zienswijze over de Ontwerp Beleidsregels naar voren brengen. Zienswijzen moeten worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Wonen en Leefomgeving, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van Zienswijze Ontwerp Beleidsregels TUG 2019.

Tegen de vaststelling van de beleidsregels is, na verwerking van de ingediende zienswijzen, geen bezwaar of beroep mogelijk.