Coronavirus: Voor meer informatie over de aangepaste dienstverlening in het Gemeentehuis en Servicepunt Eijsden klik hier

Gemeenteraadsvergaderingen op 17 juni en 2 juli 2019

Donderdag 6 juni 2019

Op maandag 17 juni 2019 vergadert de gemeenteraad in een beeldvormende vergadering in het Huis van de Burger in Margraten om 19.00 uur.

Op de agenda staan:
• De Bestuursopdracht Bestuurlijke Vernieuwing
• De Bestuursopdracht Participatie
• De Jaarrekening 2018
• De Eerste Bestuursrapportage 2019
• De Kadernota 2020

Op dinsdag 2 juli 2019 vergadert de gemeenteraad in een oordeelsvormende vergadering en aansluitend in een besluitvormende vergadering in het Huis van de Burger in Margraten om 19.30 uur. De genoemde raadsvoorstellen staan dan weer op de agenda. Maar daarnaast ook ‘Het aanwijzen van een accountant voor controlewerkzaamheden’ en ‘De Beëindiging regeling Rekenkamer en benoemen lid nieuwe Rekenkamer’.

Wilt u de volledige agenda’s raadplegen? Kijk dan op www.eijsden-margraten.nl of in de app Ibabs.

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen. Spreken over onderwerpen die op de agenda staan, is mogelijk tijdens de beeldvormende en/of de oordeelsvormende vergadering. Spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan, is enkel mogelijk tijdens de beeldvormende vergadering.

Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de vergadering aan de griffier. Vindt de vergadering op een maandag plaats dan dient de inspreker zich aan te melden uiterlijk de voorafgaande vrijdag om 9 uur. Hij vermeldt daarbij het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren alsmede de aan de raad over te brengen boodschap. De bijdrage van een insprekende burger moet relevant zijn voor de kaderstellende of controlerende taak van de raad, dus geen uitvoerende zaken die een bevoegdheid van het college zijn.

Het woord kan niet gevoerd worden over onderwerpen waarbij sprake is of was van een geschil tussen een burger/organisatie/instelling etc. en de gemeente, een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan of onderwerpen die onderworpen zijn aan een wettelijk geregelde zienswijze en/of bedenkingenprocedure.

Tijdens de beeldvormende vergadering kan na een inspraak van maximaal 5 minuten een dialoog tussen spreker en deelnemers aan de vergadering ontstaan. Deze dialoog duurt maximaal 30 minuten. Tijdens de oordeelsvormende vergadering is het inspreken beperkt tot vijf minuten. Als reeds is ingesproken in de beeldvormende vergadering over hetzelfde onderwerp, mag in de oordeelsvormende vergadering alleen worden ingesproken over nieuwe feiten of omstandigheden.
Aanmelden voor het spreekrecht geschiedt via: griffie@eijsden-margraten.nl.

Vergaderingen live volgen
Via de website www.eijsden-margraten.nl > Bestuur > Gemeenteraad > Geluidsfragmenten, kunt u de vergaderingen live beluisteren.

Volg de Raad!
Op de website en met de app ‘Ibabs’ zijn alle raadsstukken te raadplegen.

Inloggegevens app:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’