Gemeente Eijsden-Margraten verstevigt de algemene reserve bij gelijkblijvende lastendruk voor inwoners

Dinsdag 18 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten presenteert op 2 juli 2019 de jaarrekening over het jaar 2018 aan de gemeenteraad. Eijsden-Margraten heeft in het boekjaar 2018 € 224.186 meer uitgegeven dan begroot op een totale begroting inclusief wijzigingen van € 54 miljoen. De algemene reserve is toegenomen van € 9,1 miljoen naar € 9,3 miljoen. Hierdoor wordt het al uitstekende weerstandsvermogen van de gemeente verder verbeterd. De lastendruk voor inwoners is in 2018 gelijk gebleven. Het thema van de begroting 2018 was ‘De zaken op orde, investeren in kwaliteit’. De gemeente heeft hier het afgelopen jaar op verschillende manieren inhoud aan gegeven.

Investeringen
De investeringen bedragen in 2018 circa € 7,1 miljoen. Zo is het project Zorgeloos Zonnepanelen gecontinueerd. Inwoners kunnen onder gunstige voorwaarden zonnepanelen aanschaffen. Bij vv Keer en Hockeer zijn de nieuwe kustgrasvelden gerealiseerd. In o.a. de Breusterstraat en Raadhuisstraat in Eijsden, Prins Willem-Alexanderstraat te Gronsveld en in Klein-Welsden is geïnvesteerd in de riolering en de bijbehorende wegen. De verkeersveiligheid is aangepakt bij de Mergellandroute en het kruispunt Oosterweg – Kloppenbergweg. In Eijsden is de bouw van nieuwe appartementen aan het Veldje gestart en is het woningbouwprogramma Poelveld bijna klaar. In project Bloesemgaard in Margraten zijn de 25 woningen uit fase 1 opgeleverd en is gestart met de bouw van 14 woningen uit fase 2. Alle 14 woningen uit fase 3 zijn verkocht.

Mens en samenleving
Op het gebied van zorg heeft de gemeente Eijsden-Margraten, zoals zoveel gemeenten, een uitdaging. De stijgende kosten van jeugdzorg en Wmo zijn een punt van zorg. In Eijsden-Margraten ontstaan net als in de rest van het land grote tekorten. De gemeente voelt zich verbonden met kwetsbare inwoners en wil hen ook in de toekomst graag blijven ondersteunen. Daarom pleit de gemeente voor maatregelen van het rijk. Ook de beweging om meer samen te werken in de regio, leidt volgens Eijsden-Margraten tot stijgende kosten. De gemeente is dan ook alert bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en blijft bestaande samenwerkingsverbanden kritisch volgen.

Anders durven doen
In 2018 is de nieuwe coalitie gevormd en is het bestuursakkoord 2018-2022 vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt uit dit bestuursakkoord ‘Anders durven doen’ is om inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming. Dit heeft onze gemeente in 2018 o.a. in praktijk gebracht via het project Buitengewoon Buitengebied. Inwoners, agrariërs, ondernemers en recreanten ontwikkelen binnen dit project samen een duurzame en breed gedragen gebiedsvisie. Ook de herinrichting van de Prins Willem Alexanderstraat in Gronsveld is een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Daarnaast heeft de gemeente in 2018 een participatietraject opgestart en wordt samen met de gemeenschap een rijk programma ontwikkeld voor 75 jaar Liberation. Het gemeentebestuur gaat in 2019 op de ingeslagen weg verder volgens de koers van het bestuursakkoord. Hierbij wordt rekening gehouden met oplopende financiële tekorten van jeugdzorg en Wmo. Derhalve zullen wellicht nog ambitiekeuzes gemaakt moeten worden.