Gemeenteraadsvergaderingen 22 oktober 2019

Donderdag 19 september 2019

Op maandag 30 september 2019 vergadert de gemeenteraad in een beeldvormende vergadering in het 'Huis van de Burger' in Margraten om 19.00 uur.

Op de agenda staan:
• Controleprotocol en normenkader 2019
• Tijdelijke versoepeling compensatie eisen structuurvisie wonen
• Centrumregeling verwerving Wmo-ondersteuning en beschermd wonen
• Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2019-2022.

Op dinsdag 22 oktober 2019 vergadert de gemeenteraad in een oordeelsvormende vergadering en aansluitend in een besluitvormende vergadering in het Huis van de Burger in Margraten om 19.30 uur. De genoemde raadsvoorstellen staan dan weer op de agenda.
Wilt u de volledige agenda’s raadplegen? Raadpleeg dan deze link of in de app Ibabs.

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen. Spreken over onderwerpen die op de agenda staan, is mogelijk tijdens de beeldvormende en/of de oordeelsvormende vergadering. Spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan, is enkel mogelijk tijdens de beeldvormende vergadering.

Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 48 uur voorafgaande
aan de vergadering aan de griffier via griffie@eijsden-margraten.nl. Vindt de vergadering op een maandag plaats dan dient de inspreker zich aan te melden uiterlijk de voorafgaande vrijdag om 9 uur. Hij vermeldt daarbij het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren alsmede de aan de raad over te brengen boodschap.
De bijdrage van een insprekende burger moet relevant zijn voor de kaderstellende of controlerende taak van de raad, dus geen uitvoerende zaken, die een bevoegdheid van het college zijn.

Het woord kan niet gevoerd worden over onderwerpen waarbij sprake is of was van een geschil tussen een burger/organisatie/instelling etc. en de gemeente, een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan of onderwerpen die onderworpen zijn aan een wettelijk geregelde zienswijze en/of bedenkingenprocedure.

Tijdens de beeldvormende vergadering kan na een inspraak van maximaal 5 minuten een dialoog tussen spreker en deelnemers aan de vergadering ontstaan. Deze dialoog duurt maximaal 30 minuten. Tijdens de oordeelsvormende vergadering is het inspreken beperkt tot vijf minuten. Als reeds is ingesproken in de beeldvormende vergadering over hetzelfde onderwerp, mag in de oordeelsvormende vergadering alleen worden ingesproken over nieuwe feiten of omstandigheden.
wilt u zich aanmelden voor het spreekrecht? Mail dan naar: griffie@eijsden-margraten.nl.

Vergaderingen live volgen
Via deze website, kunt u de vergaderingen live beluisteren. Klik op deze link.

Volg de Raad!
Op de website en met de app ‘Ibabs’ zijn alle raadsstukken te raadplegen.

Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’