Kennisgeving: Onteigeningsplan Reconstructie N598 De Hut – De Plank

Woensdag 23 oktober 2019

Kennisgeving

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten voor de uitvoering van het inpassingsplan Reconstructie N598 De Hut – De Plank van de provincie Limburg

Onteigeningsplan Reconstructie N598 De Hut – De Plank

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van Eijsden-Margraten deelt mee dat op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de provincie Limburg onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het inpassingsplan Reconstructie N598 De Hut – De Plank.

Het inpassingsplan voorziet in de reconstructie van de provinciale weg N598 De Hut – De Plank. Doel van deze reconstructie is het oplossen van de slechte onderhoudstoestand van deze weg, alsook het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt de afvoer van regenwater verbeterd en worden de smalle fietspaden langs de weg en de tussenbermen verbreed.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken is de bestemming Verkeer en zijn de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie en Leiding toegekend.

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:
• gemeente Gulpen-Wittem, Klantencontactcentrum van gemeentehuis Gulpen, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen (openingstijden staan op de website van de gemeente).
• gemeente Eijsden-Margraten, gemeentehuis Margraten, Amerikaplein 1 te Margraten (openingstijden staan op de website van de gemeente).
• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 29 oktober 2019 tot en met 9 december 2019.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON4-2019-100369. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw F. Rob-Russel, tel.nr. 06-12097585.

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 18 december 2019 om
14:00 uur in Stadhuis Gulpen, ruimte Natuurlijckheid, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen.
Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.