Aanscherping koers Gemeente Eijsden-Margraten

Maandag 29 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten presenteert op 29 juni 2020 de jaarrekening over het jaar 2019 aan de gemeenteraad. Eijsden-Margraten heeft in het boekjaar 2019, conform het oordeel van de accountant rechtmatig, € 1,2 miljoen meer uitgegeven dan begroot op een totale begroting van € 52,7 miljoen. Het tekort ontstaat voornamelijk door de landelijke ontwikkeling van forse kostenstijgingen op het gebied van zorg, met name jeugdzorg en WMO. Om hier grip op te krijgen is in 2019 een business controller aangetrokken. Zo wordt meer inzicht verkregen in de risico’s en impact van de gemaakte beleidskeuzes. Het tekort op de jaarrekening van € 1,2 miljoen wordt gedekt uit de algemene reserve die in totaal afneemt tot € 7,4 miljoen.

Solide toekomst
Op dit moment is de financiële weerstand van de gemeente nog uitstekend. Echter door de onttrekking van het negatieve resultaat van 2019 en met het oog op de toekomst is de verwachting dat – als er niet wordt ingegrepen én doorgepakt - de algemene reserve onder de door de raad vastgestelde norm zakt. Op basis van de benodigde weerstandscapaciteit is dit € 3 miljoen. Het college en de raad dienen daarom met lef en daadkracht over te gaan tot fundamentele keuzes om de kwaliteit van leven in Eijsden-Margraten ook in de toekomst te behouden. Het is dan ook de opgave van het college om dit samen met de raad voor de begroting 2021-2024 op te pakken.

Hoogtepunten
Ondanks het tekort is vorig jaar ook veel bereikt. In de herdenking en viering van 75-jaar bevrijding van Nederland ging gemeente Eijsden-Margraten voorop. Onder het motto ‘Doorgeven van vrijheid’ vond een indrukwekkend bevrijdingsprogramma plaats samengesteld door inwoners, verenigingen, partners en de gemeente. Daarnaast vond in 2019 de Limburgse bestuurdersdag plaats in Eijsden-Margraten. Bestuurders uit heel Limburg werden ontvangen en maakten kennis met de omgeving, het pure en unieke dat Eijsden-Margraten te bieden heeft. 

Ontwikkelingen
Afgelopen jaar was er aandacht voor het verder verstevigen van de verbinding van het gemeentebestuur met de kracht van de samenleving. Participatie heeft op vele onderdelen plaatsgevonden, o.a. door klantarena’s en klantgesprekken. En met de introductie van de Fixi-app zijn inwoners sinds 2019 direct, actief betrokken bij het op orde houden van de openbare ruimte.

Op het gebied van zorg heeft Eijsden-Margraten, zoals veel gemeenten, een uitdaging. De gemeente voelt zich verbonden met kwetsbare inwoners en wil ook in de toekomst zorgdragen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Er wordt daarom kritisch bekeken hoe er meer grip komt op de uitgaven en welke samenwerkingsverbanden rendabel zijn en voortgezet worden.

Aan het thema duurzaamheid is in 2019 invulling gegeven door het zorgen voor bewustwording. Het  klimaat en energieprogramma werd uitgevoerd met projecten als ‘dubbel duurzaam’ en ‘zorgeloos zonnepanelen’. Ook is vorig jaar geïnvesteerd in het buitengebied door het versterken van het unieke landschap met verantwoorde ruimte voor een sterke plattelandseconomie. Tot slot is de infrastructuur in Eijsden-Margaten opnieuw verbeterd. Er zijn tientallen reconstructies en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan wegen, fietspaden en trottoirs in de hele gemeente.