Begroting gemeente Eijsden-Margraten 2021-2024

Dinsdag 13 oktober 2020

Duurzame financiën, krachtige keuzes, kwaliteit van leven.

Majeure uitdaging
Het is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten gelukt om in deze tijd van vele onzekerheden een meerjarig sluitende begroting 2021-2024 te presenteren.
Zelden was de wereld waarin wij leven - zowel lokaal, regionaal als mondiaal - zo veranderlijk en onvoorspelbaar. De coronapandemie die ons sinds maart 2020 parten speelt heeft de wereld in haar greep en ons werk volslagen veranderd. Deze pandemie bepaalt de komende jaren in grote mate ons leven. Daarbovenop staat de gemeente voor diverse transities: de energietransitie, de transitie in de landbouw en de technologische transitie. In dit licht zijn duurzame financiën die tegen een stootje kunnen onontbeerlijk.

Keuzes zijn nodig
Gemeentefinanciën staan al jaren onder druk. Er hangt een forse neerwaartse bijstelling van het gemeentefonds in de lucht en het door het rijk toegezegde accres  is in nevelen gehuld. Op dit moment is de financiële weerstand van de gemeente nog uitstekend. Echter, door de onttrekking van het negatieve resultaat van 2019 en opeenstapelende actuele ontwikkelingen is de verwachting dat – als er niet wordt ingegrepen én doorgepakt - de algemene reserve onder de door de raad vastgestelde norm zakt. Het college heeft daarom fundamentele keuzes gemaakt om de kwaliteit van leven in Eijsden-Margraten ook in de toekomst te behouden.

Nauw betrokken
Gezien de grote impact is de gemeenteraad, op eigen initiatief, eerder dan normaal aangesloten bij de begrotingsvoorbereiding. De raad is nauw betrokken en er is inzichtelijk gemaakt welke keuzeopties er zijn om te komen tot duurzame financiën. Deze keuzeopties zijn besproken en gepeild. Zij vormen de basis voor de maatregelen in deze realistische begroting.

Investeren
Zowel de inhoudelijke, financiële als organisatorische opgaven vragen om richting en daadkracht. Daarom zet het college van burgemeester en wethouders in 2021 in op vier hoofdthema’s met grote impact: Landschap en landbouw, Duurzaamheid, Lifestyle en Wonen.
De projecten gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie worden in 2021 voortgezet en uitgebreid. Investeren in kwaliteit van leven betekent ook dat  subsidies aan vrijwilligersorganisaties in onze gemeente niet ter discussie staan. Zij vormen de ruggengraat van ons sociaal weefsel dat in deze onzekere tijden stabiliteit en ondersteuning verdient.
Wat betreft de gemeentelijke organisatie blijft Eijsden-Margraten investeren in kwaliteit. Anno 2021 betekent dit een organisatie die zowel robuust & wendbaar als veerkrachtig & vitaal is, waar mensen met energie en plezier werken en zich continu ontwikkelen om de gemeenschap te dienen in deze onvoorspelbare wereld.

Kostenbeheersing
Door vergrijzing, ontgroening en het open einde karakter blijven kosten binnen het Sociaal Domein stijgen. Toch is het gelukt - mede op basis van investeringen in business control en monitoring - om besparende maatregelen op te nemen in deze begroting.
Op zoek naar structurele maatregelen is het voornemen geuit om in 2021, voor het onderdeel Participatie, uit het samenwerkingsverband Sociale Zaken Maastricht Heuvelland te stappen. Naast meer integraliteit en kwaliteit in de lokale dienstverlening verwachten wij hiervan fors structureel voordeel vanaf 2022.

Andere keuzes om bij te dragen aan een financieel gezonde gemeente zijn o.a. het verhogen van diverse leges tot een niveau van kostendekkendheid. Een vermindering van het onderhoud aan sportvelden en onkruidbestrijding. De vastgoedportefeuille wordt verder afgebouwd en de onbenutte belastingcapaciteit wordt deels ingezet als de herverdeling van het gemeentefonds een feit wordt.

Kwaliteit van leven
Met deze begroting wordt geïnvesteerd in gezondheid en welbevinden van onze inwoners. De gemeente zet in op passende woningbouw in de kernen voor jong en oud in een landschap waarin mensen prettig kunnen leven en bewegen. In onze groene omgeving wordt het produceren en consumeren van lokaal voedsel gestimuleerd.

De gemeente maakt met deze begroting krachtige keuzes die gericht zijn op gezonde financiën op de langere termijn en op ons belangrijkste doel: kwaliteit van leven voor onze inwoners.

De begroting wordt op 9 en 11 november 2020 in de gemeenteraad besproken en kunt u inzien via deze website: https://eijsden-margraten.begrotingsapp.nl.