Ontwerpwijzigingsplan Schilberg 26-28 Noorbeek

Woensdag 14 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag 15 oktober 2020 tot en met woensdag 25 november 2020 het ontwerp van het Wijzigingsplan Schilberg 26 – 28 Noorbeek (planidentificatienummer (NL.IMRO.1903.WPSCHILBERG2628-ON01) voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, locatie Amerikaplein 1 te Margraten.

In het bestemmingsplan Buitengebied 2009 inclusief 1e herziening 2010 is in artikel 12 lid 5 van de regels een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, die het mogelijk maakt om de bestemming Horeca te wijzigen in de bestemming Wonen. Omdat er geen horeca activiteiten meer plaatsvinden in het pand Schilberg 26-28 wil de aanvrager de bestaande 2 bedrijfswoningen en het vakantieappartement in dit pand  van een horecabestemming wijzigen naar een woonbestemming waarbinnen twee (reguliere) woningen en een vakantieappartement zijn toegelaten. Hiertoe is het voorliggend ontwerp wijzigingsplan opgesteld. Het plangebied betreft de percelen kadastraal bekend als gemeente Margraten, sectie X nrs. 252,253,254 en 256. Het plan voorziet niet in nieuwe bebouwing.

Voor inzage in het ontwerp Wijzigingsplan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. Het ontwerp wijzigingsplan is tevens te raadplegen op onze website www.eijsden-margraten.nl en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.WPSCHILBERG2628-ON01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn of haar zienswijzen op dit ontwerp wijzigingsplan (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10, 6269 ZG Margraten.
Indien u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.


Verbeelding (PDF, 232.5 kB)

Regels (PDF, 327.9 kB)

Toelichting (PDF, 1.0 MB)