Sluitende begroting aangenomen door de raad

Dinsdag 17 november 2020

Rectificatie sluitende begroting
 

Op 16-11-2020 hebben wij abusievelijk gemeld dat de Programmabegroting 2021-2024 unaniem door de gemeenteraad was vastgesteld. Dat is niet juist. De begroting is door een meerderheid aangenomen tijdens de digitale raadsvergadering. De raadsleden van CDA, EML en fractie Janssen-Rutten stemden vóór het voorstel en de raadsleden van de fracties VVD, GroenLinks, PvdA en D66 tegen.

Algemene beschouwingen 

Op maandag 9 november hielden de vier fracties van CDA, EML, VVD en Fractie Janssen-Rutten afzonderlijk hun algemene beschouwingen. Zij hielden het totale beleid van de gemeente tegen het licht hielden en stelden daarover vragen. De fracties van GroenLinks, PvdA en D66 hielden gezamenlijk hun algemene beschouwingen. Diverse fracties hadden hun algemene beschouwingen verrijkt met een gedicht.

De raad had volop aandacht voor alle beleidsvelden. Dus zowel natuur & landschap, mens & samenleving, klimaat & energie en wonen & mobiliteit kwamen uitgebreid aan bod. En dat alles ook afgezet tegen de huidige situatie rondom COVID-19, de nadelige gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds (geld dat de gemeente jaarlijks van het Rijk ontvangt) en de ontwikkelingen van het Sociaal Domein en de Omgevingswet.

Het is voor veel gemeenten een hele opgave om de begroting sluitend te krijgen, zo ook voor Eijsden-Margraten. Vandaar dat de raad kritisch gekeken heeft naar de manier van investeren, de bezuinigingen en de tariefverhogingen. De raad noemt het een prestatie om in deze tijd te komen tot een sluitende begroting. In een vroegtijdig stadium is de raad al betrokken bij de totstandkoming van deze begroting.

Op woensdag 11 november beantwoordden de portefeuillehouders de vragen uit de algemene beschouwingen en ging de raad in debat.

Amendementen en moties

Er zijn zes amendementen en twee moties ingediend. Het amendement over het gefaseerd doorvoeren van de stijging van de lijkbezorgingsrechten (in plaats van een verhoging in een keer) is unaniem aangenomen.

Meer informatie

Alle beschouwingen van de fracties, de amendementen, de moties en de volledige begroting kunt u lezen op de pagina vergaderingen van de raad via onze website.