Eijsden-Margraten kiest voor eigen regie op uitvoering sociale dienst

Woensdag 24 maart 2021

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten stemde op 23 maart in met het uittreden van de gemeente Eijsden-Margraten uit het samenwerkingsverband Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH). Dit betekent dat de gemeente vanaf 1 juli 2021 in het kader van de Participatiewet beschikt over een eigen sociale dienst waarbinnen uitvoering wordt gegeven aan de taken werk, inkomen en minimaregelingen. De vertrouwde samenwerking met regionale re-integratiepartners zoals de sociale werkvoorziening van MTB, Podium24 en Annex wordt voortgezet.
  
Kansen bij zelfstandige uitvoering
Naar aanleiding van een verzoek van de gemeenteraad in mei 2019 is onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke regeling (GR) van de uitvoeringsorganisatie SZMH. Dit is de regeling voor de gezamenlijke uitvoering van de Participatiewet voor de zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland.

Verantwoordelijk wethouder Jos Custers liet op basis van het onderzoek zien dat het in eigen beheer uitvoeren van de sociale dienst kansen biedt op zowel inhoudelijk als financieel vlak. Inhoudelijk is een eigen team op Participatie een belangrijke partner om samen te werken met het team voor de onderdelen Jeugdzorg en WMO. Hierdoor ontstaat er een sterkere en al langer gewenste integrale dienstverlening voor onze inwoners die hierop een beroep doen, wat aansluit op de visie “Dichtbij het leven”. Uit onderzoek en berekeningen blijkt ook dat de jaarlijkse structurele uitvoeringskosten bij een zelfstandige uitvoering met minimaal 20% dalen, dit met behoud van tenminste het goede niveau van de dienstverlening zoals deze wordt geleverd door SZMH.

Overeenstemming
Op basis van de resultaten van dit onderzoek is het voornemen om uit te treden aan SZMH aangekondigd. Toen de voorwaarden duidelijk waren is het voornemen op uittreden getoetst bij de gemeenteraad. Een zeer ruime meerderheid ondersteunde het voornemen. Hierna zijn de gesprekken tussen de gemeente Eijsden-Margraten en SZMH over de uittreding voortgezet. Daarbij is rekening gehouden met de belangen van álle betrokkenen, te weten de uittredende gemeente Eijsden-Margraten, de uitvoeringsorganisatie SZMH en de vijf Maastricht-Heuvelland gemeenten die binnen het samenwerkingsverband blijven. De gesprekken hebben geleid tot een principeakkoord waarbij de gemeente Eijsden-Margraten per 1 juli 2021 uit de GR SZMH treedt en hiervoor een vergoeding betaalt van € 875.000,-, o.a. ten behoeve van overheadkosten van SZMH die nog geruime tijd doorlopen.  

Van start
Om vanaf 1 juli in eigen beheer uitvoering te gaan geven aan de sociale dienst is per direct gestart met de uittreding- en implementatiefase. De gemeenteraad heeft voor de realisatie hiervan ingestemd met een implementatiebudget van € 300.000,-.
SZMH en Eijsden-Margraten hanteren na de overdracht op 1 juli nog een periode van een half jaar voor een zorgvuldige overgang. Inwoners die een beroep doen op deze voorziening worden uiteraard tijdig door de gemeente geïnformeerd.