Jaarrekening 2020 positief afgesloten

Maandag 14 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten presenteert op maandag 28 juni 2021 de jaarrekening over het jaar 2020 aan de gemeenteraad, die deze vaststelt op 13 juli. Met een voordelig saldo van € 580.428 sluit de gemeente Eijsden-Margraten het jaar positief af. De algemene reserve, ook wel ‘spaarpot’, is toegenomen van € 7,4 miljoen naar € 7,8 miljoen.

Coronapandemie
Het jaar was net van start toen zich eind februari de coronapandemie aandiende die ons nog steeds in de greep houdt. De pandemie heeft een grote invloed gehad op de manier van werken, vergaderen, samenleven én op de gemeentelijke financiën. Door de enorme impact zijn tal van werkzaamheden uitgesteld of anders ingevuld. Er is een crisisorganisatie opgezet voor toezicht en handhaving en voor ondersteuning aan o.a. ondernemers, onderwijs, ouderen en verenigingen. Naast deze directe ondersteuning is een traject voor herstel en hervorming gestart. Hiervoor is € 885.000 vrijgemaakt. Als onderdeel hiervan is het participatieplatform ‘Verenigt u!’ gelanceerd om verbinding tussen inwoners, ondernemers en vrijwilligers te stimuleren.

Kostenbeheersing
Naast de coronapandemie startte het jaar ook met financiële tegenvallers en onzekerheden. Met name in het sociaal domein bij de onderdelen Jeugd en Wmo. Hierdoor doemde een groot tekort op. Als reactie daarop zijn diverse bezuinigingen in gang gezet. Door deze bezuinigingen in combinatie met enkele incidentele opbrengsten is het jaar toch met een positief saldo afgesloten.

Kwaliteit van leven
Ondanks de pandemie en bezuinigingen is er ook geïnvesteerd in de kwaliteit van leven in Eijsden-Margraten. Zo is er in totaal € 8 miljoen geïnvesteerd in de openbare ruimte. De kern van Eijsden is verbeterd door de herinrichting van de Diepstraat. De fietsmobiliteit is versterkt door o.a. het fietspad de Bukel. Er waren diverse woningbouwontwikkelingen, zoals de voorbereiding van starters- en levensloopbestendige woningen in Banholt en Sint Geertruid. Het project ‘Verantwoord op weg’ startte en de gebiedsvisie ‘Middenterras’ is vastgesteld. Ook is er geïnvesteerd in vergroening van de gemeente en is de aanschaf van zonnepanelen gestimuleerd. Er startte voorbereidingen om de sociale dienst weer ‘dichtbij’ in de eigen gemeente te organiseren. In samenwerking met buurtgemeenten kwam er een regionaal sportakkoord en zijn beweegprogramma’s gestart. Ook hebben 341 mantelzorgers het ‘mantelzorgcompliment’ ontvangen.

Tevreden
Het college is tevreden met het financiële resultaat over 2020 en de verrichte ambtelijke inspanningen rondom corona en de uitgevoerde activiteiten. “Voor de toekomst blijft het een uitdaging om een goede financiële positie te handhaven” aldus Jos Custers, wethouder Financiën. “Een toekomst waarin we de hoge kwaliteit van leven, wonen en werken in Eijsden-Margraten graag behouden. De komende tijd zal een nieuwe regering meer duidelijkheid geven over de financiële middelen die het Rijk beschikbaar stelt aan gemeenten.” Deze tevredenheid zien we ook terug bij inwoners die de leefomgeving waarderen met een mooie 8,3 en waarvan 92,6% aangeeft gelukkig te zijn (bron: Waar staat je gemeente). Dat is een mooie opsteker en blijk van waardering!

Wilt u meer weten over de initiatieven, projecten en resultaten van 2020? Zie hiervoor de programmarekening die bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening.