Zuid-Limburg stelt bod vast voor duurzame energieopwekking

Dinsdag 6 juli 2021

De RES regio Zuid-Limburg heeft op 1 juli de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) ingediend bij het Nationaal Programma RES (NP RES). Met een bod van 1.3 terawattuur (TWh) duurzaam opgewekte energie (zonne- en windenergie) draagt de RES Zuid-Limburg haar steentje bij aan de landelijke opgave van 35 TWh. Samen met de 16 gemeentes in Zuid-Limburg, de Provincie Limburg, het Waterschap en Enexis is er hard gewerkt om te komen tot de RES 1.0. Dit strategische visie document is door alle gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap vastgesteld.

Energie besparen

Alles wat je bespaart hoef je niet op te wekken, dat is een van de fundamenten van de RES. We proberen de inwoners van Zuid-Limburg te inspireren om te verduurzamen met een energieloket en energiecoaches. Daarnaast heeft Zuid-Limburg met de WoonWijzerWinkel in Kerkrade een fysiek loket waar inwoners terecht kunnen voor onafhankelijk advies. Wij vinden dat overheden een voorbeeldfunctie hebben, daarom wordt er ingezet op de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.

Duurzame warmte

Ook in Zuid-Limburg, net als in de rest van Nederland, gaan wij stap voor stap van het aardgas af. Wij zoeken naar nieuwe technieken die wij kunnen inzetten om Zuid-Limburg duurzaam te verwarmen. In de RES 1.0 hebben wij in beeld gebracht wat de potentie is van verschillende warmtebronnen zoals restwarmte van Chemelot, maar bijvoorbeeld ook van aardwarmte en warmte uit het water van de Maas. Met onze warmteaanpak verwachten wij dat de warmtevraag in 2030 met 18% afneemt.

Weloverwogen keuzes maken

In Zuid-Limburg gaan wij zorgvuldig om met ons waardevolle landschap. Daarom hebben wij als regio allereerst inzichtelijk gemaakt wat er technisch mogelijk is wat betreft het opwekken van duurzame energie. Door dit technisch onderzoek hebben wij een realistisch bod vastgesteld: 1.3 TWh. We hebben in de regio veel grote daken: in stedelijke gebieden, op bedrijventerreinen en op agrarische gebouwen. Het heeft de voorkeur om zoveel mogelijk zonne-energie op daken op te wekken. Als Zuid-Limburg vinden wij namelijk dat wij ons steentje moeten bijdragen en willen kijken naar wat er wél kan. Met dit bod kunnen we de energietransitie in Zuid-Limburg zorgvuldig inpassen.

Regionale dialoog

De energietransitie heeft invloed op de leefomgeving van alle inwoners van Zuid-Limburg. Daarom hebben we het gesprek gevoerd met verschillende partijen uit de regio. Hiertoe behoren het bedrijfsleven, het onderwijs en uiteenlopende maatschappelijke organisaties. Zo is er gewerkt aan een breed gedragen RES 1.0 voor Zuid-Limburg.

Lokaal eigendom

Een transitie kan alleen gerealiseerd worden door draagvlak te creëren. Daarom ligt de focus in Zuid-Limburg op het betrekken van inwoners bij duurzaamheidsprojecten. Goede participatie vormt de basis voor een gedragen energietransitie, daarbij speelt 50% lokaal eigendom een belangrijke rol. In de RES 1.0 is opgenomen dat wij de opbrengsten van grote zon- en windprojecten willen laten landen in de omgeving. Het streven is om minimaal 50% van de opbrengsten te laten terugvloeien naar de omgeving.

Toekomstbestendige energievoorziening

De RES 1.0 is een strategisch visiedocument. Hierin staan de ambities voor Zuid-Limburg beschreven. Op dit moment wordt er nagedacht over hoe wij ambities gaan realiseren. Daarbij hoort ook een landschappelijk verdiepingsonderzoek. Met dit onderzoek bekijken wij hoe wij het waardevolle landschap in stand kunnen houden, maar ook kunnen werken aan een toekomstbestendige en duurzame energievoorziening.

Meer informatie? 

Wil je meer weten over de RES? Bekijk dan op de website van RES Zuid-Limburg.