Meldpunt mogelijke onregelmatigheden

Maandag 19 juli 2021

Op 25 mei jl. besloot de gemeenteraad een onderzoek in te laten stellen naar mogelijke onregelmatigheden, integriteitsschendingen of belangenverstrengelingen in het lokale bestuur van Eijsden-Margraten. Onderdeel van dat onderzoek, is het inrichten van een meldpunt onregelmatigheden.

Waarvoor kunt u dit meldpunt gebruiken?

Via dit meldpunt kan iedereen die dat wil, een melding doen van mogelijke onregelmatigheden, integriteitsschendingen of belangenverstrengelingen in het lokale bestuur van Eijsden-Margraten. Het gaat om zaken waarbij lokale bestuurders betrokken waren en/of zijn in de periode 2018-2021. Of zaken die hun oorsprong hebben in de periode daarvoor, maar nog steeds van belang zijn. De melding heeft betrekking op leden van het college of de gemeenteraad van Eijsden-Margraten. Het is daarbij wel van belang dat het gaat om activiteiten of projecten waarbij de gemeente Eijsden-Margraten betrokken was of is. Of waarin de raad, het college of de burgemeester een rol vervulde.

Hoe werkt het meldpunt?

Een melding kunt u doen door het sturen van een e-mail naar: meldpuntonregelmatigheden@eijsden-margraten.nl. Ook eventuele begeleidende documenten kunt u meesturen. Uw melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Een nog aan te stellen onafhankelijk onderzoeker weegt de melding en onderzoekt deze indien nodig. Deze onderzoeker werkt in opdracht van de burgemeester, maar opereert onafhankelijk. Hij of zij houdt u op de hoogte van de voortgang. Het is niet mogelijk om anoniem een melding te doen, omdat de onderzoeker de mogelijkheid dient te hebben om contact op te nemen met de melder voor nadere duiding en weging van de melding.

Meldingen ontvangen vóór 2 augustus 2021 worden aan de onderzoeker ter beschikking gesteld. Totdat de onderzoeker is benoemd, worden de meldingen in bewaring genomen door de griffie van de gemeenteraad. Op die manier is de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid gewaarborgd.