Begroting gemeente Eijsden-Margraten 2022-2025: Samen robuust uit de crisis

Maandag 4 oktober 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten presenteert in deze onvoorspelbare tijd een meerjarige sluitende begroting 2022-2025. In de afgelopen jaren is veel werk verzet en zijn onverwachte situaties opgevangen zoals de coronapandemie en de watersnood. Sommige plannen zijn vertraagd maar over het algemeen is er trots op wat wel is bereikt. De begroting van de gemeente Eijsden-Margraten laat voor de komende vier jaar een positief beeld zien.

Stevige basis en nagenoeg gelijkblijvende lasten

Het college is verheugd dat de financiële positie van de gemeente is verbeterd. Enerzijds door een jarenlang voorzichtig en doordacht beleid. Anderzijds door ontwikkelingen van buitenaf. Zo pakt de herverdeling van het gemeentefonds positiever uit dan voorzien. En stelt de Rijksoverheid onder andere meer geld beschikbaar voor Jeugdzorg. Daardoor kan het college enkele bezuinigingen terugdraaien en nieuwe investeringen doen. De meeste lasten voor inwoners blijven gelijk.

Kwaliteit van leven

Eijsden-Margraten heeft een goed voorzieningenniveau. Talrijke verenigingen, het cement van de samenleving, bieden nog steeds een gastvrije plek voor inwoners. Subsidies ondersteunen hun inzet. Kwetsbare mensen kunnen een beroep doen op een klantgericht sociaal beleid. En de omgeving, dorpen en wegen in de gemeente liggen er goed bij. Inwoners waarderen dat, blijkt uit de burgerpeiling die een hoge tevredenheid aangeeft. Vooral over de staat van de buurt en de bereidheid tot inzet als burenhulp. Deze waardering betekent echter niet dat er niets meer nodig is. Integendeel. Ook komend jaar wordt er volop geïnvesteerd. De investeringen worden gedaan op de onderwerpen die eerder met de gemeenteraad zijn afgesproken: Leefstijl, Landschap en Landbouw, Wonen en Duurzaamheid.

Positieve gezondheid

Een voorwaarde voor een goed en gelukkig leven is gezondheid. En dat is meer dan niet ziek zijn.
Daarom wordt geïnvesteerd in bewegen, gezond en lokaal eten, vitaliteit en meedoen. Er worden veel activiteiten georganiseerd samen met huiskamers, verenigingen, scholen, kinderopvang, professionele organisaties en anderen. Ook is er aandacht voor het bestrijden van laaggeletterdheid. En worden statushouders ontvangen met goede huisvesting en maatschappelijke begeleiding. Zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

Koesteren van landschap en tradities

Het besef dat ons landschap - de Maas, het heuvelland, het plateau - waardering en bescherming verdient is groter dan ooit. In het project ‘Buitengewoon Buitengebied’ krijgt dit de volle aandacht. Niet alleen lokaal, maar ook in samenwerking met buurtgemeenten. Ook bezoekers weten ons landschap steeds meer te waarderen. Daarnaast koesteren we het immaterieel erfgoed in Eijsden-Margraten. Zoals het dialect, het den-inhalen en de cramignon. Dat geldt ook voor de Liberation herdenking, zeker na de realisatie van het Visitor Centrum op de Amerikaanse Begraafplaats. Het jaarlijkse Liberation Concert is opgenomen in de begroting.

Woningcrisis te lijf

Het college streeft naar genoeg passende en betaalbare woningen in alle dorpskernen van de gemeente. In Sint Geertruid en Banholt zijn de plannen in uitvoering. Voor Gronsveld staan het woonzorgcomplex van Envida en een paar kleinere plannen op de rit. In Margraten de Bloesemgaard en de Sprinkstraat. En voor de andere dorpen worden nieuwe plannen opgesteld, te beginnen met Mheer en Oost-Maarland.

Duurzaamheid

Landelijk investeert het kabinet € 6,8 miljard om de klimaatcrisis te lijf te gaan en duurzaamheid te stimuleren. Eijsden-Margraten trekt € 18 miljoen uit voor het isoleren van woningen en andere maatregelen om te verduurzamen. Binnen het bestaande beleid zijn de maatregelen verruimd.

Openbare ruimte

In 2021 is de Diepstraat opnieuw ingericht en de Bukel aangepakt. In 2022 worden nieuwe reconstructies gestart in Margraten, Eijsden, Terhorst en Herkenrade. De grootste investering van € 5,5 miljoen is in de vernieuwing van het riool in Cadier en Keer. Daarnaast wordt € 75.000,- extra geïnvesteerd in het onderhoud van de openbare ruimte. De bezuinigingen van vorig jaar op het onderhoud van sportvelden worden teruggedraaid. Bijzondere aandacht is er voor gebiedsontwikkelingen, zoals de Poort van het Heuvelland, het centrum van Cadier en Keer en stationsgebied van Eijsden.

Bestuur en organisatie

Het college blijft investeren in de kwaliteit van de organisatie en de mensen die er in werken. Mensen die werken voor de gemeenschap in Eijsden-Margraten kunnen en moeten het verschil maken. Daarbij staat onze missie ‘Dichtbij het leven’ centraal. Afgelopen jaar, het coronajaar, is veel dienstverlening digitaler gemaakt wat goed is ontvangen door inwoners. Mensen verwachten een gemeente die deskundig, begripvol en eerlijk is. Daarop wordt de dienstverlening verder ingericht: dichtbij mensen. Wij zullen de dienstverlening vanuit servicepunt Eijsden de komende jaren continueren.

Robuust uit de crisis

De gemeente staat voor grote veranderingen zoals de energietransitie, de transitie in de landbouw en de technologische transitie. Daarnaast zijn er in de afgelopen tijd meerdere onverwachte situaties voorbij gekomen. De coronapandemie zit bijvoorbeeld in een nieuwe fase maar de impact is nog aanzienlijk. Dit soort gebeurtenissen zullen ons ook in de toekomst blijven verrassen. Daarop moet de gemeente zich voorbereiden om robuust uit de crisis te komen. Dit vergt naast een lokale insteek ook een euregionale aanpak. Het college houdt rekening met de onzekerheden die er zijn en zorgt ervoor dat de reserves op peil blijven om toekomstige tegenslag op te kunnen vangen. Een realistische begroting met doordachte investeringen dient als basis voor een gezonde financiële toekomst. Met als belangrijkste doel: kwaliteit van leven voor onze inwoners.

De begroting wordt op 8 en 10 november 2021 in de gemeenteraad besproken en kunt u inzien via de website: https://eijsden-margraten.begrotingsapp.nl.

Meer informatie over de begroting leest u ook in de artikelen 'Uitgelicht deel 1' van 18 oktober jl. en 'Uitgelicht deel 2' van 25 oktober jl. 

College gemeente Eijsden-Margraten