Uitgelicht: Begroting gemeente Eijsden-Margraten 2022-2025 deel 2

Maandag 25 oktober 2021

Begroting gemeente Eijsden-Margraten 2022-2025: Samen robuust uit de crisis

Begin oktober presenteerde het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten een meerjarige sluitende begroting. In de afgelopen jaren is veel werk verzet en zijn onverwachte situaties opgevangen zoals de coronapandemie en de watersnood. Sommige plannen zijn vertraagd maar over het algemeen is er trots op wat wel is bereikt. De begroting van de gemeente Eijsden-Margraten laat voor de komende vier jaar een positief beeld zien.

Stevige basis en nagenoeg gelijkblijvende lasten

Het college is verheugd dat de financiële positie van de gemeente is verbeterd. Enerzijds door een jarenlang voorzichtig en doordacht beleid. Anderzijds door ontwikkelingen van buitenaf. Daardoor kan het college enkele bezuinigingen terugdraaien en nieuwe investeringen doen. De meeste lasten voor inwoners blijven gelijk.

Uitgelicht

De begroting wordt op 8 en 10 november in de gemeenteraad besproken. In de aanloop daarnaartoe stipt het college graag een aantal belangrijke onderwerpen aan. Benieuwd naar meer informatie? Lees dan de artikelen van 4 en 18 oktober jl. over de begroting op: www.eijsden-margraten.nl/begroting. Op die pagina vindt u ook de complete programmabegroting.


Samenwerking in de regio

Onze plek in Limburg en in de Euregio vlakbij België en Duitsland lijkt zo vanzelfsprekend. Toch is deze unieke ligging ook de basis voor bijzondere zorgen en kansen. Burgemeester Sjraar Cox: “Bezorgd zijn we bijvoorbeeld over de luchtkwaliteit, die negatief wordt beïnvloed door industrie en verkeer. Een aanpak met eigen lokale meetpunten en in samenwerking met de provincie en buurgemeenten moet ons helpen bij het aangaan van dit probleem.”

Stimuleren van duurzaamheid

Landelijk investeert het kabinet € 6,8 miljard om de klimaatcrisis te lijf te gaan en duurzaamheid te stimuleren. Eijsden-Margraten trekt € 18 miljoen uit voor het isoleren van woningen en andere maatregelen om te verduurzamen. “Waar de landelijke overheid vooral inzet op subsidies gaat de gemeente als aanvulling hierop leningen verstrekken tegen 1% rente. Door het aanbieden van deze aantrekkelijke leningen krijgen meer inwoners de kans om hun eigen woning te verduurzamen”, aldus wethouder Jos Custers.

Omgevingsvisie en gebiedsontwikkelingen

Ook al wordt de Omgevingswet telkens uitgesteld, Eijsden-Margraten gaat voortvarend verder met het ontwikkelen van een Omgevingsvisie. Lokaal en in lijn 50-verband, onze samenwerking met Gulpen-Wittem en Vaals. Daarmee borgen we kwaliteit en maken we ruimte voor gewenste ontwikkelingen. Wethouder Wiel Dreessen: “Bijzondere aandacht is er voor gebiedsontwikkelingen. Zoals de Poort van het Heuvelland: de gebiedsomgeving stad, land Keerberg, Bakkerbosch Maastricht. Door de leegstand van monumentale erfgoederen is een herontwikkeling van het gebied nodig. Daarbij wordt rekening gehouden met veel onderwerpen. Zoals wonen en zorg voor ouderen en jongeren, natuur, landbouw en landschap, recreatie en sportvoorzieningen, mobiliteit, toerisme, veiligheid en gezondheid. Verder is er bijzondere aandacht voor de centrumontwikkelingen in Cadier en Keer en de planologische ontwikkelingen voor het stationsgebied in Eijsden.”

Koesteren van tradities

Wethouder Gerry Jacobs: “Het immaterieel erfgoed in Eijsden-Margraten blijven we koesteren. Zoals ons dialect, het den-inhalen en de Cramignon. Dat geldt ook voor de Liberation herdenking, zeker na de realisatie van het Visitor Centrum op de Amerikaanse Begraafplaats. Het jaarlijkse Liberation Concert hebben we qua financiering weer veilig gesteld in de begroting.”

Lokale inkleuring SEM

In juni 2021 startte Eijsden-Margraten in eigen beheer met de uitvoering van de Participatiewet. Inwoners kunnen sindsdien voor de dienstverlening op werk en inkomen terecht bij Sociale zaken Eijsden-Margraten, afgekort SEM. “Eerste prioriteit van SEM was een goede overgang van de dienstverlening voor de cliënten. Nu gaan we verder met de lokale inkleuring van het domein werk en inkomen. Daarbij staat onze missie ‘dichtbij het leven’ centraal. Die missie is ook ons uitgangspunt bij de huisvesting van statushouders. Zoals elke gemeente hebben wij een taakstelling en daarmee verplichting om statushouders te huisvesten. Daaraan willen we voldoen door het zorgen voor goede woningen en maatschappelijke begeleiding”, aldus wethouder Chris Piatek.