Omgevingswet en veranderingen fysieke leefomgeving

Donderdag 15 september 2022

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet inwerking. Deze wet zorgt voor een aantal veranderingen binnen de fysieke leefomgeving. Ook procedureel veranderen er een aantal zaken. Deze overgang willen we voor iedereen zo goed mogelijk laten verlopen. Daarom informeren wij u over het indienen van concept-ontwerp bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.
Vanaf 1 januari 2023: Omgevingsplan onder de Omgevingswet
Vanaf de inwerkingtreding – zoals nu voorzien 1 januari a.s. - van de Omgevingswet vormen alle geldende bestemmingsplannen het tijdelijke omgevingsplan Eijsden-Margraten. Daarom gaan we vanaf 1 januari 2023 samen met initiatiefnemers om tafel als het voor een initiatief nodig is om een wijziging omgevingsplan op te stellen. Wij gaan ervan uit dat we tegen die tijd kunnen aangeven wat een wijziging omgevingsplan precies inhoudt. En wat daarvoor nodig is. Wij verwachten dat de meeste initiatieven gebruik kunnen maken van de binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). 

Wat te doen onder de huidige Wet ruimtelijke ordening en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als de Omgevingswet 1 januari 2023 inwerking treedt 


Vóór 1 oktober 2022

Om een bestemmingsplan nog onder de huidige wet te laten vaststellen door de gemeenteraad, moet de zienswijzenprocedure voor een ontwerpbestemmingsplan nog vóór 1 januari 2023 opgestart worden. Dat betekent dat een compleet concept bestemmingsplan inclusief alle onderzoeken vóór 1 oktober 2022 aangeleverd moet zijn. De tijd tussen 1 oktober en eind december 2022 is nodig voor controles, overleggen met andere overheden en belangenorganisaties, het collegebesluit en de bekendmaking en tijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Bij initiatieven die vergund kunnen worden met een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingplan door middel van de uitgebreide voorbereidingsprocedure die voor 1 oktober worden ingediend, wordt er naar gestreefd om de ontwerp-omgevingsvergunning voor 1 januari ter inzage te leggen en nog onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te vergunnen.

Na 1 oktober 2022

Initiatieven die de gemeente na 1 oktober ontvangt en die niet vergund kunnen worden met een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan, gaan we in overleg met aanvragers  het verzoek voorbereiden als een wijziging van het omgevingsplan.

Bij initiatieven die vergund kunnen worden met een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingplan door middel van de uitgebreide voorbereidingsprocedure die na 1 oktober worden ingediend, zal de ontwerp-omgevingsvergunning na 1 januari ter inzage worden gelegd en onder de Omgevingswet worden vergund.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met team VVTH+ via het algemene nummer 043 458 8488. Of stuur een e-mail naar:vvth@eijsden-margraten.nl