Johan Custers beleidsadviseur Financiën over de begroting 2023-2026

Maandag 21 november 2022

Onlangs heeft de gemeenteraad van Eijsden-Margraten de begroting 2023-2026 vastgesteld. Om inwoners kennis te laten maken met deze begroting vertelt Johan Custers, beleidsadviseur financiën u meer.

Hoe kan ik de begroting raadplegen?

“Onze gemeente heeft een aparte website met uitgebreide informatie over de begroting. Deze website, ook wel begrotingsapp genoemd, is voor iedereen toegankelijk en te bezoeken via https://eijsden-margraten.begrotingsapp.nl.”

Wat kan ik op deze website vinden?

“Op deze site vindt u de Planning en Control producten van de gemeente Eijsden-Margraten. Deze producten zijn vrij vertaald het huishoudboekje van de gemeente. Zo is er een programmabegroting, bestuursrapportage en een jaarrekening.”

Wat is het doel?

“In de programmabegroting staat wat we de komende jaren uitgeven aan de verschillende taakvelden binnen de gemeente. De uitgaven bevatten 5 prioritaire thema’s ook wel programma’s genoemd. Met een bestuursrapportage kunnen we, indien nodig, de programmabegroting bijstellen. Dit kan in juli en in december. In de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid en over de hieraan bestede kosten. Zowel de begroting, bestuursrapportage als de jaarrekening bevatten de 3 belangrijkste vragen. Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? En wat mag het kosten?”

Voor meer informatie bezoekt u onze begrotingsapp via https://eijsden-margraten.begrotingsapp.nl/.