Eijsden-Margraten in 2016 Op Koers

Het college van burgemeester en wethouders presenteert dinsdag 11 juli 2017 de jaarrekening en het Jaarverslag 2016 aan de gemeenteraad. Met de jaarrekening legt het college financiële verantwoording af over het afgelopen jaar. In het verslag wordt ingegaan op de belangrijkste beleids- en financiële resultaten ten aanzien van de voornemens zoals die in de Programmabegroting van 2016-2020 staan opgesteld.

Deze resultaten zijn bereikt dankzij de inspanningen van onze gemeentelijke organisatie, de gemeenschap, onze partners en onze burgers. Samen hebben we gewerkt aan het op koers houden van het raadsprogramma.

Dienstverlening
In 2016 is aan het burgergericht werken verder inhoud gegeven. Om hier goed richting aan te geven , is een Klantwaarde-onderzoek verricht door een enquête uit te voeren onder 2.000 inwoners, opgenomen en een nieuw ontwikkeld online burgerpanel. We zijn aan de slag gegaan met het efficiënter maken van de processen rondom de vergunningverlening: door onze werkprocessen ‘slank & slim’ te maken zijn we beter in staat om onze inwoners van dienst te kunnen zijn.

Burgerschap
In 2016 hebben we met ons eigen Sociaal Domein en in samenwerking met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland een nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie neergezet. De decentralisaties in het sociale domein blijft stevig in beweging. In 2016 hebben we gekoerst op vroegsignalering en preventie. Enerzijds door de instelling van prak-tijkondersteuners bij huisartsen in onze gemeente, maar ook door vroegsignalering al op scholen in samenwerking met stichting Kom Leren. Daarnaast hebben we afgelopen jaar meer algemeen toegankelijke voorzieningen in de buurt gerealiseerd. In 2016 zijn 4 huiskamers actief: Eijsden, Margraten, Cadier en Keer en St. Geertruid. In Mesch, Banholt, Bemelen, Noorbeek, Oost-Maarland en Gronsveld zijn de huiskamers in oprichting.

Gemeenschap
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor onze gemeente. De noodzaak om duurzamer om te gaan met grond-stoffen en milieu wordt groter. Via milieubeleid, vergunningverlening en stimulering van duurzaam ondernemen draagt de gemeente bij aan deze duurzaamheiddoelstelling. In 2016 zijn het project Dubbel Duurzaam, de opening van een kringloopwinkel aan Aan de Fremme en de uitvoering van het project Zorgeloos Zonnepanelen daar voorbeelden van.

Landschap
We zijn stevig aan de slag gegaan met de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan. Daarvoor hebben een intensieve samenwerking gezocht met provincie Limburg, stichting IKL, lokale natuurverenigingen, heemkun-deverenigingen en archeologen. De reconstructie van de Mergellandroute hebben we in 2016 grotendeels opge-leverd, waarmee een grote kwalitatieve bijdrage is geleverd aan verkeersveiligheid en beleving van deze gemeente.

In 2016 is mede in het kader van het kwaliteitsverbeteringstraject ‘ondernemen in Toerisme & Recreatie’ onder andere ingezet op samenwerking tussen ondernemers. Ons doel hierbij is: Verantwoord business stimuleren met ondernemers in de hoofdrol; Innovatie op basis van verbinden en samenwerken. We hebben geïnvesteerd in toeristische infrastructuur, en het (mede) organiseren van evenementen waarin sport en landschapsbeleving centraal staan.

Cultuur & Erfgoed
In deze lijn van kwaliteit en beleving passen ook onze activiteiten op het gebied van het levend houden van ons materieel en immaterieel erfgoed. Bijzondere activiteiten als de ‘Open Monumentendag’ , de campagne ‘Kal Plat’ en de toneelvoorstelling ‘het graf van Navagne’ zijn in 2016 gelanceerd. In 2016 is eveneens een paraplu be-stemmingsplan voor beeldbepalende panden en objecten opgesteld.

Samenwerking
We hebben een bijdrage geleverd aan de euregionale samenleving door onder andere in te zetten op taalonderwijs, grensoverschrijdende arbeidsmarkt, milieu. Ook versterkten we de internationale relaties in het kader van de Europese gedachte door het starten van een eerste oriëntatie aangaande een of meerdere jumelages, maar ook zijn we op zoek gegaan naar partners die een zelfde levensfilosofie aanhangen waar we van kunnen leren. Dit laatste heeft zich gemanifesteerd in de toelating van onze gemeente tot het wereldwijde Cittaslow netwerk in juni van 2016. Veel van deze activiteiten bestaan niet zonder de medewerking van vrijwilligers en verenigingen. Herziening van onze subsidieverordening hebben we ook in 2016 opgepakt om hun inzet te ondersteunen.

Lijn 50
Omtrent samenwerking heeft de gemeente zich in de afgelopen periode ook ingezet om te bouwen aan regionale samenwerking met partijen in haar omgeving, zowel ambtelijk als bestuurlijk. In onze directe omgeving heeft dit geleid tot de samenwerking ‘op lijn 50’: een samenwerking tussen de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten. In 2016 hebben de colleges elkaar gericht ontmoet, om actuele zaken te bespreken en om te komen tot een gezamenlijke agenda, waarmee we sterker staan in de lobby, efficiency-voordelen kunnen beha-len, kennis kunnen delen en onze gezamenlijke identiteit van het Heuvelland kunnen versterken.

Samenwerking was er ook in het kader van de trambaanfietsroute Maastricht-Aken. De eerste mijlpaal is succesvol bereikt, met de ondertekening van een intentieverklaring door alle projectpartners. Dit was de basis voor het opstarten in 2016 van de planvoorbereidingsfase. Hier zijn de colleges en raden van de deelnemende gemeenten gezamenlijk in meegenomen. Het informatief werkbezoek in een intergemeentelijke setting werd als positief gewaardeerd. Inhoudelijk is voortgang geboekt met grondverwervingsonderzoek en analyses van tracévarianten.

Huisvesting
Volgens planning is een aantal andere majeure projecten verder doorontwikkeld en andere afgerond. Voorbeelden zijn onder meer Poelveld en Centrumplan Eijsden. Een groot gedeelte van de openbare ruimte aan de zuidzijde van Poelveld is woonrijp gemaakt. Hiermee zijn eind 2016 ca. 540 (83%) van de geplande 650 woningen gebouwd, in aanbouw dan wel vergund. Het Centrumplan Eijsden is begin 2016 gerealiseerd. Eveneens zijn er veel inspanningen verricht om de huisvesting van vluchtelingen en later statushouders mogelijk te maken.

Jaarrekening
De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 491.532. Aan de raad wordt geadviseerd het bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.