Lijn-50 gemeenten werken samen aan nieuwe Omgevingswet

10 juli 2017 

De raden van de gemeenten Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem hebben een gezamenlijk procesdocument vastgesteld voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Dit gebeurde tijdens een gezamenlijke raadsvergadering op 10 juli. De Omgevingswet is een nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving die 26 wetten bundelt. Dat brengt grote veranderingen met zich mee. De drie gemeenten pakken deze opgave samen op. Tijdens drie eerdere bijeenkomsten hebben gemeenteraadsleden, colleges en ambtelijke directies de samenwerkingsmogelijkheden op dit terrein verkend.


Vier ambities
Het procesdocument beschrijft hoe Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem de samenwerking willen aanpakken en uitbouwen. En binnen welke kaders over de inhoud van de Omgevingswet kan worden gediscussieerd. Dat is weergegeven in vier ambities: 1. De gemeenten gaan experimenteren met de in de wet geboden ruimte voor lokale afweging; 2. Ze gaan op zoek naar optimale vormen van participatie; 3. Ze gaan met kracht samen werken aan hun eigen omgeving; 4. De gemeenten kiezen voor kwaliteit en zorgvuldigheid. De wet gaat hoogstwaarschijnlijk in per 2019, per 2024 hoeft die pas volledig operationeel te zijn. De gemeenten Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem streven naar 2022.


Nieuwe Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet gaat over ruimte, infrastructuur, milieu, natuur, geur, geluid en water in relatie tot veiligheid en gezondheid. Het gaat over fysieke én sociale opgaven. De Omgevingswet biedt kansen om samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties naar de eigen omgeving te kijken. Kortom, meer ruimte voor burgerinitiatieven, participatie en maatwerk. De invoering van de Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet. De Tweede Kamer stelt de kaders, de invulling is aan gemeenten zelf.


Lijn-50-Samenwerking
Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem hebben elkaar gevonden in de Lijn-50-Samenwerking, vernoemd naar de voormalige buslijn 50 (nu: lijn 350) die de gemeenten verbindt. Alle drie hechten ze waarde aan hun kleinschaligheid. Tegelijkertijd zien ze voldoende identieke opgaven om samen op te pakken. Het buitengebied stopt tenslotte niet bij een gemeentegrens. Met de Omgevingswet krijgt de Lijn-50-Samenwerking voor het eerst concreet vorm. Tijdens drie bijeenkomsten op 20 april, 23 mei en 7 juni 2017 hebben raadsleden, colleges en directies van de drie gemeenten samenwerkingsmogelijkheden verkend. Er is open en constructief gesproken over kansen, knelpunten en uitdagingen om het nieuwe beleid, en de uitvoering ervan, gezamenlijk aan te pakken. De intenties zijn vastgelegd in een procesdocument. Dit is op 10 juli vastgesteld tijdens de eerste gezamenlijke raadsvergadering. Hiermee is er een stevige bodem gelegd onder het proces om samen de Omgevingswet in te vullen.


10 juli 2017 in het Huis van de Burger