Ambitieuze samenwerking gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals

Lijn 50 logo's gemeenten

Vaals, 18 januari 2017

In de samenwerking tussen de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals is gisteren een beslissende stap gezet. De drie colleges hebben zowel voor de korte als langere termijn stevige ambities geformuleerd, waarmee zij in gezamenlijkheid het hoofd willen bieden aan de forse uitdagingen die in de komende tijd op gemeenten afkomen. De burger staat daarbij centraal.

De colleges hebben voor de drie gemeenten een aantal bestuursopdrachten geaccordeerd, waarmee zij concreet vorm en inhoud willen geven aan de samenwerking. Het motto is: Met volle kracht vooruit! Daarbij is duidelijk uitgesproken dat er van vrijblijvendheid geen sprake kan zijn. Vooral de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Omgevingswet, een grootschalige overdracht van
taken van rijk naar gemeenten, voorzien voor 2019, zal één van de grootste uitdagingen vormen. Bij dit proces worden ook de gemeenteraden nadrukkelijk betrokken. Het streven is om in juli 2017 een gezamenlijk document aan de gemeenteraden voor te leggen, waarin het kader en de ambities voor de samenwerkende gemeenten vast worden gelegd.

Dit jaar wordt daarnaast ook ingezet op een gezamenlijke visie en aanpak inzakeToeristisch beleid, Sociaal domein, Buitendienst, Vrijwilligersondersteuning en het project Trambaan-fietsroute.

In de filosofie van de gemeenten is bestuurlijke zelfstandigheid in combinatie met bestuurlijke samenwerking de beste garantie om de opdracht vanuit de samenleving op de best mogelijke manier te vervullen. Heel belangrijk daarbij is dat gewerkt wordt vanuit de
lokale situatie, dicht bij de burger en maatwerk waar dat gevraagd wordt en mogelijk is. De vraag hoe de burger in de uitvoering het best kan worden bediend is leidend bij het bepalen van het niveau van samenwerking: lokaal, (sub)regionaal of op Zuid-Limburgse
schaal. Het succes van deze aanpak zien we dagelijks in ons functioneren en in onze contacten met onze burgers. Zo zijn er op lokaal niveau goede resultaten bereikt bij de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein. Maar daar waar nodig ook in de
samenwerking onderling en op regionaal niveau.

Bestuurlijk willen de drie gemeenten hun invloed op de omgeving en partners (ook euregionaal) vergroten en daar waar zij gemeenschappelijke kenmerken hebben wat betreft omgeving, landschap, cultuurhistorie etc., de identiteit van het gezamenlijke gebied en zijn inwoners versterken. De wisselwerking met de grensstreek is daarbij ook belangrijk. De drie gemeenten vormen de as tussen Maastricht en Aken en kunnen op deze wijze de verbinding daartussen leggen.

Wij als drie gemeenten zijn ervan overtuigd dat we met deze samenwerking een krachtig en adequaat antwoord kunnen geven op de uitdagingen waar wij de komende jaren voor staan. Wij bundelen onze krachten met name bij vraagstukken waarbij samenwerking duidelijk meerwaarde voor de burger oplevert en kansen beter en sneller gezamenlijk benut worden.

Deze ontwikkeling laat onverlet dat daar waar reeds nu op andere platforms in Maastricht-Heuvelland dan wel op Zuid-Limburgse schaal zeer succesvol wordt samengewerkt, de drie gemeenten in deze ontwikkelingen mee blijven doen. Juist de gezamenlijke inbreng in deze platforms van de drie samenwerkende gemeenten, die met één stem spreken, zal naar hun overtuiging de slagkracht nog kunnen versterken.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Donderdag: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten