Begroting: De zaken op orde, investeren in kwaliteit!

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober de Meerjarenbegroting voor de periode 2018-2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Met deze begroting laten we zien de dat wij onze ambities waarmaken. Wij leveren wat we afspreken en bieden gelijktijdig ruimte voor toekomstige ontwikkelingen. Strategische dossiers zoals de Omgevingswet, de Lokale Woonvisie en het Buitengewoon Buitengebied, de visies op Burgerparticipatie en Dienstverlening blijven de volle aandacht krijgen. Wij stellen ons daarbij als doel om de dienstverlening continue te verbeteren ten behoeve van de huidige en toekomstige inwoners, ondernemers en bezoekers.

Samenvatting financiële positie

De programmabegroting 2018-2021 sluit meerjarig met een positief saldo. Wij zijn daarom in staat om de komende jaren verder te investeren in kwaliteit. Zo houden wij de zaak op orde en leidt het niet tot noemenswaardige lastenverhogingen voor de inwoner en de bedrijven. Ook is het weerstandsvermogen van de gemeente voor de komende jaren uitstekend!

Mens en Samenleving
Op het gebied van mens en samenleving zetten wij het ingezette sociaal beleid voort en geven verder vorm aan het Sociaal Team. Wij blijven investeren in sociale structuren, verenigingen en mensen die niet mee kunnen doen. Ook werken wij verder aan het creëren van zelfbewustzijn en zelfwerkzaamheid door de inwoners meer betrokken te laten zijn bij verenigingen en bij elkaar. “Samen maken we verbindingen waar.”

Op het gebied van informele zorg is de gemeente onderscheidend. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers worden door ons gesteund omdat wij deze zorg zien als een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Wij faciliteren en stimuleren dit door, onder andere, het realiseren van huiskamerprojecten, mantelzorgcomplimenten en de inzet van buurtcoaches.

De plannen die gevormd zijn rondom schuldhulpverlening, armoedebeleid, subsidiebeleid, accommodatiebeleid zijn op orde. Preventie en vroegsignalering blijven speerpunten. Eveneens hebben wij de achterstand bij de huisvesting van statushouders nagenoeg ingelopen. In 2018 wordt het Integraal Beleidsplan Veiligheid verder uitgevoerd, waarbij actief de samenwerking met andere gemeenten wordt opgezocht.

Leefomgeving en duurzaamheid
Het programma Buitengewoon Buitengebied krijgt duidelijk vorm in 2018. Op basis van dit programma worden bouwstenen aangeleverd voor de op te stellen Omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet. Samen met agrariërs, ondernemers, inwoners, belangengroeperingen en andere overheden werken wij aan het verbeteren van groenstructuren, netwerken en knooppunten in het landschap. Daarnaast geeft het nieuwe wegenbeleidsplan 2017–2020 ruimte aan de kwaliteit van de fysieke infrastructuur en gaat het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan uit van een gemiddelde verlaging van de rioleringsheffing voor de gebruikers van 10%.

Samen met inwoners en ondernemers zetten we de verduurzaming voort. In 2017 is de intentieovereenkomst Energieconvenant Zuid-Limburg getekend. Het zonnepanelenproject, dat in 2016 is gestart, wordt vanzelfsprekend gecontinueerd.

Toerisme, ‘Dichtbij het Leven’, ‘Cittaslow’ en ‘Liberation’
De ingezette kwalitatieve verbetering van de toeristische sector wordt ook in 2018 voortgezet. Sinds 2016 is Eijsden-Margraten ‘Cittaslow’ gemeente: authentiek en ambachtelijk. www.dichtbijhetleven.nl is daarbij het visitekaartje. In 2018 hebben wij de ambitie om ons samen met de lijn 50-gemeenten te profileren als ‘Cittaslow-regio’. Wij gaan hier mee aan de slag met de lijn 50 gemeenten, VVV, inwoners en ondernemers.

Van september 2019 tot mei 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Een Liberationprogramma geeft hier in brede zin vorm en inhoud aan. De ontwikkeling van een visitor center op de Begraafplaats vormt daarin een belangrijk element.

Organisatie en dienstverlening
Na de fusie van 2011 zijn wij in een nieuwe fase terecht gekomen. Waren wij eerst sterk gericht op het ontwikkelen van gezamenlijk beleid en het stellen van kaders, nu ligt het zwaartepunt meer in het uitvoeren van projecten en initiatieven. Voor het realiseren van een meer zelfbewuste gemeentelijke organisatie, waar dienstverlening aan de burger hoog in het vaandel staat, zijn middelen opgenomen in deze begroting. Met de kernwaarden: dienstbaar, oprecht en betrokken zetten wij ons in voor onze inwoners. Ons dienstverleningsconcept wordt in 2018 geactualiseerd, zodat we onze burgers van goed naar beter kunnen brengen!