Bedrijf veranderen of oprichten

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met milieuvoorschriften. Zo zijn er regels voor het geluidsniveau van uw bedrijf, voor de verwerking van afval en voor het gebruik en de opwekking van energie. Er zijn ook regels die moeten zorgen dat bodem, lucht en water niet vervuild raken.

Als u het milieu weinig belast, hoeft u geen melding te doen of een vergunning aan te vragen. U moet zich dan houden aan de regels uit het Activiteitenbesluit.

Online regelen

Veroorzaken de activiteiten binnen uw bedrijf een grotere belasting op het milieu? Dan moet u een melding doen bij de gemeente of provincie en mogelijk een omgevingsvergunning aanvragen.

Afhankelijk van hoe belastend de activiteiten van uw bedrijf zijn voor het milieu, onderscheidt het Activiteitenbesluit drie typen bedrijven:

  • Type A: bedrijven waarvan de activiteiten weinig invloed op het milieu hebben (zoals kleine kantoren, banken, huisartsen en peuterspeelzalen). In dit geval hoeft u geen melding in te dienen. Wel moet u aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen.
  • Type B: bedrijven waarvan de activiteiten invloed hebben op het milieu (zoals metaalelektro-industrie, drukkerijen, grote kantoren en warenhuizen, supermarkten, restaurants, ambachtelijke bedrijven en veehouderijen). Vier weken voordat u uw bedrijf start of verandert (bijvoorbeeld wanneer u uw bedrijf verbouwt en/of andere activiteiten gaat uitvoeren) moet u een melding indienen. U moet ook in dit geval aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen.
  • Type C: bedrijven waarvoor een vergunningplicht geldt (zoals industriële productiebedrijven en grote opslagen van gevaarlijke stoffen). Wanneer uw bedrijfsactiviteiten worden genoemd in bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht dan moet u een omgevingsvergunning voor milieu aanvragen. Naast de voorschriften die opgenomen worden in de vergunning, moet u ook aan een aantal voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen.

Melding doen?

Ga naar de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)  om te bepalen onder welke categorie uw bedrijf valt. Geef antwoord op de gestelde vragen, selecteer alle activiteiten die van toepassing zijn en geef uw e-mailadres op. U ontvangt een link waarmee u in de volgende fase van de AIM module komt. Pas nadat u de gehele module heeft afgerond, wordt de melding naar de gemeente verstuurd. Het kan zijn dat u naast de melding een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) moet aanvragen. Of dit het geval is, blijkt na het doorlopen van de digitale vragenlijst.

Omgevingsvergunning voor milieu aanvragen

Voor het oprichten en veranderen van een vergunningsplichtig bedrijf (type C), moet u een omgevingsvergunning voor milieu-aanvragen. Voor de behandeling van deze meer complexe aanvraag moet de zogenaamde “uitgebreide procedure” van zes maanden worden gevolgd, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Wanneer u aanvullende gegevens moet aanleveren, stopt deze proceduretijd totdat de gegevens door u zijn aangeleverd. In deze uitgebreide procedure wordt eerst een ontwerpbesluit genomen. Iedere belanghebbende krijgt de mogelijkheid hierop te reageren. Als binnen een vergunningsplichtig bedrijf veranderingen worden doorgevoerd met milieuneutrale gevolgen, wordt de zogenaamde “reguliere procedure” van acht weken gevolgd. Ook deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Dit geldt ook voor de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).
Het kan zijn dat naast de omgevingsvergunning voor milieu of de melding voor het activiteitenbesluit ook een omgevingsvergunning nodig is voor bijvoorbeeld het onderdeel bouwen, brandveilig gebruik, kappen, et cetera. In een aantal gevallen (zoals bouwen en milieu) is het zelfs nodig om dit tegelijk aan te vragen.

De behandeling van vergunningaanvragen, toezicht en handhaving van het type C-bedrijven is ondergebracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Regel online

Ook kunt u via onze website een checklijst invullen om de indieningsvereisten van de diverse aanvragen te bepalen.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten