Brandveiligheid

Als eigenaar of beheerder van een gebouw heeft u te maken met wet- en regelgeving voor brandveilig gebruik van het gebouw.

Melding of omgevingsvergunning?

Voor bepaalde gebouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Denk hierbij aan basisscholen, hotels en zorginstellingen. Voor het gebruik van andere bouwwerken volstaat mogelijk alleen een 'melding brandveilig gebruik bouwwerken' (gebruiksmelding). Het kan ook zijn dat er voor uw situatie geen melding- of vergunningplicht is.

Gebruiksmelding

U moet een gebruiksmelding doen wanneer u:

  • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk laat verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen)
  • een woning kamergewijs gaat verhuren
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 gaat voldoen

Vergunningsplicht

U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken nodig wanneer u:

  • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen
  • dagverblijf biedt aan meer dan tien personen jonger dan 12 jaar
  • dagverblijf biedt aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen

Bouwbesluit 2012

De landelijke eisen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Deze eisen gelden voor alle gebouwen en andere bouwwerken en voor elke vorm van gebruik.

Omgevingsloket

Zowel voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken als voor het doen van een gebruiksmelding maakt u gebruik van het omgevingsloket.

Doen van een gebruiksmelding

Een gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang  worden ingediend. Wanneer u een melding heeft gedaan wordt beoordeeld of de melding volledig is en of de plattegrondtekening alle benodigde informatie bevat. Als de melding volledig is, geeft de gemeente een inhoudelijke beoordeling. De gemeente kan naar aanleiding van uw melding het gebouw komen inspecteren. Mocht zij hierbij specifieke situaties aantreffen, dan kunnen nadere voorwaarden aan het gebruik gesteld worden. In dit geval moet u zich houden aan deze nadere voorwaarden én aan de algemene voorwaarden uit het Bouwbesluit 2012. Hoe eerder u een gebruiksmelding doet, des te eerder bent u van eventuele aanvullende vragen of voorwaarden op de hoogte.

Aanvraag omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken

Na het indienen van uw aanvraag beslist de gemeente binnen 26 weken (zes maanden) of al dan niet een omgevingsvergunning brandveilig gebruik wordt verleend. Uw aanvraag en de plattegrondtekening worden beoordeeld op volledigheid. Vervolgens geeft de gemeente een inhoudelijke beoordeling.

De gemeente kan in complexe gevallen de beslissing over uw aanvraag met zes weken verlengen. Wanneer u aanvullende gegevens moet aanleveren, stopt de proceduretijd totdat de benodigde gegevens door u zijn aangeleverd. In een aantal gevallen zal de gemeente het gebouw inspecteren alvorens te beslissen op de aanvraag.
Aan een gebruiksvergunning kunnen door de gemeente aanvullende voorwaarden worden gekoppeld als dit vanuit het oogpunt van brandveiligheid noodzakelijk is. Worden aanvullende voorwaarden aan de vergunning gekoppeld, dan moet u zich aan deze aanvullende voorwaarden houden én aan de algemene voorwaarden van het Bouwbesluit 2012.

Ook kunt u via onze website een checklijst invullen om de indieningsvereisten van de diverse aanvragen te bepalen.

Overige aandachtspunten bij een melding of een aanvraag

Bij nieuwbouw of verbouw kan een gecombineerde aanvraag worden ingediend, bijvoorbeeld voor de onderdelen bouwen en brandveilig gebruik. Dit is niet verplicht.

Plattegrondtekening

Een belangrijk onderdeel van de melding of aanvraag is een plattegrondtekening. Deze tekening dient vrijwel altijd bij een melding of vergunningaanvraag te worden bijgevoegd.

Brandweer

Als er sprake is van complexe situaties en/of vergunningaanvragen wordt bij een vergunning brandveiligheid en/of een gebruiksmelding de adviseur van de brandweer betrokken. De brandweer voert in opdracht van de gemeente ook controles uit naar naleving van de voorschriften.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning brandveiliggebruik bedragen € 545,00
Voor een gebruiksmelding worden geen kosten in rekening gebracht.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten