Het proces Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch


Het proces van de Gebiedsvisie Middenterras Bemelen - Mesch bevat de volgende fasen:
• Fase 1: het vaststellen van een visie/landschappelijk kader voor het grote gebied;
• Fase 2. het nader uitwerken van de in fase een geduide ontwikkelgebieden en het opstellen
               van uitvoeringsprogramma’s per ontwikkelingsgebied.
 

In fase 1 wordt het traject van participatie en activatie als volgt ingevuld:

 • Op 5 juni werd een ideeënboom onthuld als ‘kick-off’ van het project . Aan de hand van een gebiedssafari en inspiratiesessie werd enerzijds opgehaald wat mensen met betrekking tot het Middenterras Bemelen - Mesch belangrijk vinden, anderzijds werd een selectie gemaakt van projecten/initiatieven/ideeën die kansrijk zijn om op (zeer) korte termijn op te pakken en die (vooruitlopend op fase 2) een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van het project: 
                                                   Landschap en mensen in balans brengen.

   
 • In het kader van de activatie vinden gesprekken plaats met initiatiefnemers binnen het gebied die zich melden bij het projectteam.
   
 • De eerste inspiratiesessie krijgt een vervolg op 5 september 2019. Tijdens deze sessie worden de deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken rondom het landschappelijk kader en vindt een verdieping op de projecten/initiatieven/ideeën uit sessie plaats. Het resultaat van de inspiratiesessies is dat we 2 à 3 projecten/initiatieven/ideeën hebben geselecteerd die ook feitelijk uitgevoerd kunnen gaan worden vooruitlopend op fase 2 (uitwerken ontwikkelgebieden). Het landschappelijk kader dat tijdens deze tweede inspiratiesessie besproken wordt, wordt enerzijds gevormd door de inbreng van de deelnemers uit de eerste sessie en anderzijds door de kernwaarden van het Buitengewoon Buitengebied en bestaande beleidsdocumenten zoals het LOP (landschapsontwikkelingsplan) Eijsden-Margraten.
   
 • Op basis van de resultaten van het spoor van activatie en participatie wordt het richtinggevend landschappelijk raamwerk waar nodig bijgewerkt. De gebundelde resultaten vormen de Gebiedsvisie Middenterras Bemelen - Mesch waarin de ontwikkelgebieden zijn aangegeven.
   
 • De derde inspiratiesessie met betrekking tot de dan voorliggende concept-gebiedsvisie gaat enerzijds om de accordering van het landschappelijk kader en anderzijds om de formering van zogenaamde programmateams die de ontwikkelgebieden nader uitwerken, dan wel overgaan tot realisatie.

In fase 2 worden de ontwikkelgebieden nader uitgewerkt en worden voor deze gebieden uitvoeringsprogramma’s opgesteld, voorzien van budget en een voorstel voor de aanpak. Vervolgens gaan we op basis van deze programma’s met de feitelijke uitvoering binnen het gebied aan de slag.

De uiteindelijke Gebiedsvisie Middenterras Bemelen - Mesch met de daarin benoemde ontwikkelgebieden, wordt eind 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.


NB

Tijdens de gebiedssafari en inspiratiesessies worden foto’s en filmpjes gemaakt. Indien u zelf niet in beeld wenst horen wij dit graag.