Wet open overheid (Woo)

Woo-verzoek doen (informatie openbaar laten maken)

De gemeente maakt zelf al veel informatie openbaar. Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt deze informatie onder de Wet open overheid (Woo)? Doe dan een Woo-verzoek. De Wet open overheid is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

U doet een Woo-verzoek via e-mail of schriftelijk per post. Vermeld altijd:

  • Dat het gaat om een Woo-verzoek;
  • Welke documenten u wilt inzien en over welke periode;
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen.

Via e-mail

E-mail uw verzoek naar: info@eijsden-margraten.nl.

Schriftelijk per post

Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Eijsden-Margraten
T.a.v. contactpersoon Woo
Postbus 10
6269 ZG Margraten

Afhandeling van uw Woo-verzoek

U ontvangt een bericht waarin staat:

  • Of uw verzoek voldoet aan de voorwaarden voor een Woo-verzoek.
  • Wanneer u uiterlijk een beslissing ontvangt.

Wanneer we niet op tijd beslissen kunt u bezwaar maken.

Vragen?

Hebt u een vraag over welke informatie bij de gemeente aanwezig is? Of wilt u weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente Eijsden-Margraten? Stel uw vraag door te mailen naar info@eijsden-margraten.nl. Of u kunt terecht bij onze contactpersoon Woo via telefoonnummer 043 458 84 88.

Openbare informatie

Hieronder vindt u een overzicht van veel gevraagde informatie die al openbaar is of waarvoor de Woo niet geldt.

Archief

Op de pagina Archief kunt u terecht voor het opvragen van openbare stukken en dossiers. Denk hierbij met name aan bouwtekeningen, bouwvergunningen en bijvoorbeeld bodemonderzoeken.  

College van burgemeester en wethouders

Op de pagina college van burgemeester en wethouders vindt u openbare besluiten, het bestuursakkoord en informatie over de samenstelling van het college. 

Gemeenteraad

Op de pagina Gemeenteraad vindt u o.a. raadsstukken, Artikel 36 vragen en informatie over de gemeenteraad, het presidium, de raadsgriffie en de rekenkamercommissie. 

Kadaster

Het Kadaster is een wettelijke bewaarplaats voor informatie over vastgoed en eigendommen. U kunt via het Kadaster informatie opvragen over de WOZ-waarde, perceelgrenzen, de woningwaarde, uittreksels, akten en eigendomsgegevens.

Kamer van Koophandel

Bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) kunt u informatie opvragen, zoals uittreksels van ingeschreven bedrijven, jaarrekeningen en wie bevoegde bestuurders zijn.

Officiële bekendmakingen

Op de pagina officiële bekendmakingen vindt u meer informatie over deze formele besluiten. Zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving. Ook vindt u hier een overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking.

Organisatie

Op de pagina Organisatie vindt u het organogram van de gemeentelijke organisatie. 

Ruimtelijke plannen

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.