Documenten opvragen en Wet open overheid (Woo)

Informatieverzoek

U kunt documenten bij ons opvragen met informatieverzoek of een Woo-verzoek. Het grote verschil is dat een Woo-verzoek een formele procedure is en dat uw aanvraag en de verstrekte informatie voor iedereen juridisch openbaar is. Wanneer u ‘gewoon’ informatie bij ons opvraagt, bent u de enige die deze ontvangt.

Doe een informatieverzoek.

Woo-verzoek doen (informatie openbaar laten maken)

De gemeente maakt zelf al veel informatie openbaar. Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt deze informatie onder de Wet open overheid (Woo)? Doe dan een Woo-verzoek. De Wet open overheid is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

U doet een Woo-verzoek via e-mail of schriftelijk per post. Vermeld altijd:

  • Dat het gaat om een Woo-verzoek;
  • Welke documenten u wilt inzien en over welke periode;
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen.

Via e-mail

E-mail uw verzoek naar: info@eijsden-margraten.nl.

Schriftelijk per post

Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Eijsden-Margraten
T.a.v. contactpersoon Woo
Postbus 10
6269 ZG Margraten

Afhandeling van uw Woo-verzoek

U ontvangt een bericht waarin staat:

  • Of uw verzoek voldoet aan de voorwaarden voor een Woo-verzoek.
  • Wanneer u uiterlijk een beslissing ontvangt.

Wanneer we niet op tijd beslissen kunt u bezwaar maken.

Vragen?

Hebt u een vraag over welke informatie bij de gemeente aanwezig is? Of wilt u weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente Eijsden-Margraten? Stel uw vraag door te mailen naar info@eijsden-margraten.nl. Of u kunt terecht bij onze contactpersoon Woo via telefoonnummer 043 458 84 88.

Ingekomen Woo-verzoeken

Overzicht ingekomen Woo-verzoeken

Ingekomen Woo verzoeken 2022 (PDF, 9.8 kB)

Ingekomen Woo-verzoeken 2023 (PDF, 81.1 kB)

Openbare informatie

Hieronder vindt u een overzicht van veel gevraagde informatie die al openbaar is of waarvoor de Woo niet geldt.

Archief

Op de pagina Archief kunt u terecht voor het opvragen van openbare stukken en dossiers. Denk hierbij met name aan bouwtekeningen, bouwvergunningen en bijvoorbeeld bodemonderzoeken.  

Begroting en jaarrekening

Op de pagina Begroting en jaarrekening vindt u meer informatie over deze stukken. 

College van burgemeester en wethouders

Op de pagina College van burgemeester en wethouders vindt u openbare besluiten, het bestuursakkoord en informatie over de samenstelling van het college. 

Gemeenteraad

Op de pagina Gemeenteraad vindt u o.a. raadsstukken, Artikel 36 vragen, raadsinformatiebrieven. En informatie over de gemeenteraad, het presidium, de raadsgriffie en de rekenkamercommissie. 

Kadaster

Het Kadaster is een wettelijke bewaarplaats voor informatie over vastgoed en eigendommen. U kunt via het Kadaster informatie opvragen over de WOZ-waarde, perceelgrenzen, de woningwaarde, uittreksels, akten en eigendomsgegevens.

Kamer van Koophandel

Bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) kunt u informatie opvragen, zoals uittreksels van ingeschreven bedrijven, jaarrekeningen en wie bevoegde bestuurders zijn.

Officiële bekendmakingen

Op de pagina officiële bekendmakingen vindt u meer informatie over deze formele besluiten. Zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving. Ook vindt u hier een overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking.

Organisatie

Op de pagina Organisatie vindt u het organogram van de gemeentelijke organisatie. 

Ruimtelijke plannen

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Jaarverslagen intergemeentelijke commissie bezwaarschriften

Op deze pagina staan de jaarverslagen van de afgelopen 4 jaar.

Verbonden partijen

Op de pagina Verbonden partijen vindt u een overzicht van onze gemeenschappelijke regelingen, centrumregelingen en deelnemingen.