Aanleiding

In de jaren ‘70 heeft de provincie Limburg de Mergellandroute aangelegd, met gelden van de Rijksoverheid, als een van de compensatieprojecten voortvloeiend uit de sluiting van de mijnen. De route voorzag in de ontsluiting van het tot dan toe ontoegankelijke Zuid-Limburg. Daardoor ontstond niet alleen een toeristisch-recreatieve ontsluitingsweg, maar ook een route waar het economische verkeer haar weg vond en ruimte werd geboden aan het woon-werkverkeer.

De N593 heeft dan ook een bovenlokale functie gekregen voor de afwikkeling van de verkeerstromen in het Heuvelland. Echter, het tracé Gronsveld-Hoogcruts onderscheidt zich in negatieve zin ten opzichte van de rest van de Mergellandroute als een rechte baan met een breed wegdek, waar gemotoriseerd verkeer hoge snelheden kan ontwikkelen. Hierdoor ontstaan ernstige conflictsituaties met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals met name de fietser.

Schoolgaande kinderen uit de kernen Noorbeek, Banholt, Mheer, Sint Geertruid en Eckelrade maken per fiets gebruik van de Mergellandroute om het voortgezet onderwijs in Maastricht te kunnen volgen. Ter bescherming van deze kwetsbare verkeersdeelnemers is de weg op enig moment deels verbreed, zodat er fietsstroken konden worden aangelegd.
Dat profiel voldeed een tijd lang, maar inmiddels heeft de route zich ontwikkeld tot een spreek-woordelijke racebaan. Regelmatig worden er snelheden gemeten van meer dan 100 km/uur. Bestuurders van motorvoertuigen blijken zelfs de fietsstroken te gebruiken om bochten te kunnen snijden en op die manier hun snelheid te verhogen.
Uit ongevallencijfers blijkt dat de N593 het meest onveilige tracé is geworden in onze gemeente.

Op dit tracé zijn alleen al vanaf 2006 maar liefst 29 ernstige ongelukken gebeurd. De ongevallen vonden hoofdzakelijk plaats buiten de bebouwde kom.
Op verzoek van de gemeenteraad is het tracé nader in kaart gebracht en zijn optimalisatievoorstellen voorbereid. In hoofdlijnen voorzien de maatregelen erin dat gescheiden fietspaden worden aangelegd buiten de bebouwde kom. Deze maatregelen zijn op 23 oktober 2013 door de raad vastgelegd in het Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan.

De geraamde projectkosten, om de benodigde verkeersveiligheid zo spoedig mogelijk op duurzame wijze te kunnen waarborgen, werden destijds geraamd op afgerond € 4,0 miljoen en is zonder substantiële cofinanciering door derden in financiële zin nagenoeg niet haalbaar.