Stankoverlast compostinstallatie Lixhe Compost

Woensdag 25 oktober 2017

In oktober 2016 heeft naar aanleiding van aanhoudende klachten van inwoners over stankoverlast door onder meer de burgemeester van deze gemeente overleg plaatsgevonden met de verantwoordelijke bedrijven Lixhe Compost en Intradel. Daarbij werd een aantal afspraken gemaakt, gericht op een vermindering van de overlast.

Genoemd werden

 • Reiniging en afdekking van de bassins ter voorkoming van regenwater.
 • Slib wordt eerst naar Herstal afgevoerd, waar het tot 40% gedroogd wordt alvorens naar de locatie Lixhe af te voeren.
 • Een deel van de opgeslagen compost wordt binnen twee jaren voorzien van een dak.
 • Overtollig regenwater wordt niet meer over de compost gesproeid maar afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie.

Vanaf het voorjaar 2017 worden opnieuw regelmatig klachten ontvangen. In augustus 2017 heeft er van gemeentewege een nieuw overleg plaatsgevonden met Lixhe Compost en Intradel. Insteek daarbij was de vraag of de aangekondigde maatregelen inmiddels getroffen zijn en welke met het oog op het verminderen van overlast aanvullend getroffen gaan worden.

De volgende maatregelen blijken inmiddels genomen te zijn

 • Het antistank-systeem is vernieuwd.
 • In tegenstelling tot voorgaande jaren is er nu een overeenkomst gesloten met een zuiveringsinstallatie. Daarmee is de afvoer van stankveroorzakend watergebruik beter gewaarborgd.
 • Er heeft in opdracht van de bedrijven een geuronderzoek (snuffelploegmetingen) plaatsgevonden, waaruit naar voren kwam dat binnen de door het Waalse Gewest opgelegde normen wordt gebleven.
 • Op de locatie Intradel te Herstal  komt een nieuw bedrijfsgebouw dat al het gft, dat op de locatie Lixhe Compost wordt opgeslagen, gaat voorbehandelen, als gevolg waarvan het aandeel natte fractie van 80% wordt teruggebracht naar 40%. Begin 2018 is de bouw voltooid en zal dit met ingang van 1 februari 2018 in gebruik genomen worden. Omdat het vochtgehalte een belangrijke veroorzaker voor de stank vormt wordt ervan uitgegaan dat in de loop van 2018 een merkbare verbeterde situatie zal optreden.
 • De geplande afdekking van de waterbassins heeft geen doorgang gevonden omdat het water niet meer in het proces wordt ingezet.
 • Met ingang van 2017 vindt op de locatie van Lixhe Compost geen opslag van slib meer plaats.
 • De behandeling van groenafval op de locatie Lixhe Compost vindt plaats op basis van gunstige weersomstandigheden, zoals windrichting. In dat kader is er een windmeter geplaatst.

In oktober 2017 werd in opdracht van de twee bedrijven een aanvullend geuronderzoek uitgevoerd. Hiervan werden we in kennis gesteld, hetgeen ook in augustus 2017 was afgesproken. Aangegeven werd verder dat er voor de locatie Lixhe Compost een nieuwe vergunningaanvraag in voorbereiding is. Hierover wordt te zijner tijd gecommuniceerd middels een publicatie, waarbij de mogelijkheid bestaat om een zienswijze in te dienen.

Onderzoek door het bedrijf zelf toont aan dat ervaren hinder niet altijd terugvoert naar Lixhe Compost. Ook de nabij gelegen CBR en slibopslag van de gemeente Visé zijn in het verleden veroorzakers geweest.

Afgesproken is dat een afschrift van bij de gemeente ingediende klachten vanaf september 2017 doorgeleid wordt naar Lixhe Compost. Daarover ontvangen we een terugkoppeling van het bedrijf.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

 • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
 • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
 • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten