Raadsvergaderingen in juni en juli

Vrijdag 18 juni 2021

Op maandag 28 juni om 19.00 uur vindt de beeldvormende vergadering plaats. Deze vergadering is digitaal. Op dinsdag 13 juli om 19.30 uur is de besluitvormende raadsvergadering. De besluitvormende vergadering vindt plaats in de raadzaal van het Huis van de Burger.

Op de agenda staan onder andere:

  • het onttrekken aan de openbaarheid van het steegje dat de Prins Hendrikstraat verbindt met de Poortstraat in Eijsden;
  • het bestemmingsplan Pastoor Kikkenweg Cadier en Keer;
  • nadere invulling notitie Coronafonds;
  • de verklaring van geen bedenkingen realiseren islamitische begraafplaats Pisartlaan 8 in Eijsden en;
  • de jaarrekening van gemeente Eijsden-Margraten over 2020.

Deze onderwerpen worden in beide vergaderingen behandeld.

Op de agenda van de raadsvergaderingen van 28 juni en 13 juli staan onder andere de notitie Coronafonds en de jaarrekening van de gemeente Eijsden-Margraten over 2020. Beide onderwerpen worden hieronder uitgelicht.

Notitie Coronafonds:raadsvoorstel beweegvoorzieningen buitenruimte en project tegen eenzaamheid

De gemeenteraad heeft € 885.000 beschikbaar gemaakt voor een Coronafonds om de samenleving te helpen met de gevolgen van de coronapandemie. Op 18 maart jl. ging de raad akkoord met een voorstel over de besteding van dat Coronafonds. Het Coronafonds wordt ingezet voor maatregelen in 2021 en 2022 die gericht zijn op herstel, hervorming en verbinding. Het zijn verschillende projecten, gericht op verschillende doelgroepen.

Een deel van de projecten is al in uitvoering gebracht zoals project ‘Jeugd aan Zet’ en de subsidieregeling  ‘Verenigt u’. Voor een paar projecten gaf de raad een aantal wijzigingen door om mee te nemen in de uitvoering. Daarom worden twee projecten besproken in de aankomende raadsvergaderingen:

• Een project over beweegvoorzieningen in de buitenruimte. Het project voor extra beweegvoorzieningen is in het Coronafonds opgenomen, omdat buiten bewegen bijdraagt aan een positieve gezondheid. Voor beweegvoorzieningen in de buitenruimte liggen twee keuzes voor: enkele vaste voorzieningen in een aantal kernen óf een verplaatsbare sportvoorziening.

• Een project tegen eenzaamheid bij anderstaligen. Het project voor anderstaligen is gericht tegen eenzaamheid en afgestemd op deze doelgroep.

Jaarrekening 2020 positief afgesloten


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten presenteert op maandag 28 juni 2021 de jaarrekening over het jaar 2020 aan de gemeenteraad, die deze vaststelt op 13 juli. Met een voordelig saldo van € 580.428 sluit de gemeente Eijsden-Margraten het jaar positief af. De algemene reserve, ook wel ‘spaarpot’, is toegenomen van € 7,4 miljoen naar € 7,8 miljoen.

Coronapandemie
Het jaar was net van start toen zich eind februari de coronapandemie aandiende die ons nog steeds in de greep houdt. De pandemie heeft een grote invloed gehad op de manier van werken, vergaderen, samenleven én op de gemeentelijke financiën. Door de enorme impact zijn tal van werkzaamheden uitgesteld of anders ingevuld. Er is een crisisorganisatie opgezet voor toezicht en handhaving en voor ondersteuning aan o.a. ondernemers, onderwijs, ouderen en verenigingen. Naast deze directe ondersteuning is een traject voor herstel en hervorming gestart. Hiervoor is € 885.000 vrijgemaakt. Als onderdeel hiervan is het participatieplatform ‘Verenigt u!’ gelanceerd om verbinding tussen inwoners, ondernemers en vrijwilligers te stimuleren.

Kostenbeheersing
Naast de coronapandemie startte het jaar ook met financiële tegenvallers en onzekerheden. Met name in het sociaal domein bij de onderdelen Jeugd en Wmo. Hierdoor doemde een groot tekort op. Als reactie daarop zijn diverse bezuinigingen in gang gezet. Door deze bezuinigingen in combinatie met enkele incidentele opbrengsten is het jaar toch met een positief saldo afgesloten.

Kwaliteit van leven
Ondanks de pandemie en bezuinigingen is er ook geïnvesteerd in de kwaliteit van leven in Eijsden-Margraten. Zo is er in totaal € 8 miljoen geïnvesteerd in de openbare ruimte. De kern van Eijsden is verbeterd door de herinrichting van de Diepstraat. De fietsmobiliteit is versterkt door o.a. het fietspad de Bukel. Er waren diverse woningbouwontwikkelingen, zoals de voorbereiding van starters- en
levensloopbestendige woningen in Banholt en Sint Geertruid. Het project ‘Verantwoord op weg’ startte en de gebiedsvisie ‘Middenterras’ is vastgesteld. Ook is er geïnvesteerd in vergroening van de gemeente en is de aanschaf van zonnepanelen gestimuleerd. Er startte voorbereidingen om de sociale dienst weer ‘dichtbij’ in de eigen gemeente te organiseren. In samenwerking met buurtgemeenten kwam er een regionaal sportakkoord en zijn beweegprogramma’s gestart. Ook hebben 341 mantelzorgers het ‘mantelzorgcompliment’ ontvangen.

Tevreden
Het college is tevreden met het financiële resultaat over 2020 en de verrichte ambtelijke inspanningen rondom corona en de uitgevoerde activiteiten. “Voor de toekomst blijft het een uitdaging om een goede financiële positie te handhaven” aldus Jos Custers, wethouder Financiën. “Een toekomst waarin we de hoge kwaliteit van leven, wonen en werken in Eijsden-Margraten graag behouden. De komende tijd zal een nieuwe regering meer duidelijkheid geven over de financiële middelen die het Rijk beschikbaar stelt aan gemeenten.” Deze tevredenheid zien we ook terug bij inwoners die de leefomgeving waarderen met een mooie 8,3 en waarvan 92,6% aangeeft gelukkig te zijn (bron: Waar staat je gemeente). Dat is een mooie opsteker en blijk van waardering!

Wilt u meer weten over de initiatieven, projecten en resultaten van 2020? Zie hiervoor de programmarekening die bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. Deze vindt u op: eijsden-margraten.begrotingsapp.nl.

Ook vindt op woensdag 23 juni een beeldvormende vergadering van de Lijn-50 gemeenten plaats over het raadsvoorstel ‘Verantwoord op weg’. Deze vergadering is digitaal.

Bekijk de agenda’s van de vergaderingen op onze website of via de app Ibabs.

Inloggegevens app Ibabs
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

Spreekrecht
Inwoners van Eijsden-Margraten mogen inspreken in beide vergaderingen. Dat geldt niet voor besluiten waartegen bezwaar en beroep heeft open gestaan of open staat (zoals bestemmingsplannen). U kunt contact opnemen met de griffie over de mogelijkheden om in te spreken via griffie@eijsden-margraten.nl. Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 25 juni om 09.00 uur voor de beeldvormende vergadering en uiterlijk maandag 12 juli om 09.00 uur voor de besluitvormende vergadering. Voor de beeldvormende vergadering van 23 juni kunt u zich melden tot 22 juni 2021 bij griffie@eijsden-margraten.nl of griffie@gulpen-wittem.nl. Laatstgenoemde griffie neemt met u contact op over de inspreek mogelijkheden.

Volg de raad!

Contact met de raad
Wilt u een raadslid spreken? Bijvoorbeeld over een van de agendapunten? Raadpleeg dan deze pagina. Hier vindt u de contactgegevens van de raadsleden. U kunt hen rechtstreeks benaderen of vraag de griffie voor advies over contact met de raad via griffie@eijsden-margraten.nl.