Taken gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. Om de inwoners van Eijsden-Margraten goed te kunnen vertegenwoordigen, moeten de raadsleden weten wat er bij hen leeft. De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad van Eijsden-Margraten bestaat uit 21 raadsleden..

Luisteren

Alle informatie komt op verschillende manieren bij gemeenteraadsleden terecht. De raadsleden gaan op werkbezoek, hebben regelmatig overleg met allerlei organisaties, zitten in voorbereidingsgroepen, vragen actief naar uw mening en ontvangen nieuwsbrieven en dergelijke. U kunt zelf ook uw gemeenteraad informeren door contact op te nemen met een raadslid of uw mening op oplossing te laten horen tijdens bijeenkomsten.

Meedenken

De gemeenteraad stelt zichzelf een aantal doelen: wat willen we verbeteren en hoe gaan we dat doen? Deze doelen vertaalt de gemeenteraad in visie en beleid. Het college van burgemeester en wethouders vertaalt dit beleid dan weer in concrete plannen waarover de gemeenteraad moet beslissen. De gemeenteraad maakt zelf ook plannen.

De instrumenten die hij daarvoor heeft zijn:
• initiatiefvoorstel: de gemeenteraad presenteert en compleet uitgewerkt plan
• motie: een opdracht of mening die het college van burgemeester en wethouders in een plan moet uitwerken
• amendement: een voorstel om de tekst van een plan aan te passen


De gemeenteraad denkt dus altijd actief mee, beslist over alle grote plannen en bepaalt hoe de gemeente het beste rekening kan houden met de wensen en ideeën van de inwoners van Eijsden-Margraten.

Beslissen

De raadsleden bestuderen elk voorstel grondig en vormen er een mening over. Daarbij houdt ieder raadslid rekening met de mening van de inwoners van Eijsden-Margraten. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over elk voorgesteld plan.

Controleren

Het is goed om plannen te maken. Maar het is nog beter om gemaakte plannen goed uit te voeren. Daarom controleert de gemeenteraad hoe het met de uitvoering gaat en of de kosten van een plan overeenkomen met de begroting. Maar de controle gaat verder dan dat. De gemeenteraad blijft polsen of de plannen nog kloppen met de wensen van inwoners. En of de plannen blijven passen in het beleid dat de gemeenteraad heeft opgesteld. Daarnaast controleert de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders haar werk goed doet.

Om de vier jaar kiezen de inwoners van Eijsden-Margaten een nieuwe gemeenteraad. De lokale afdelingen van de politieke partijen stellen een kandidatenlijst samen.


Vergaderingen
Het vergadersysteem waar in Eijsden-Margraten voor is gekozen is het zogenaamde BOB systeem; Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.
BOB staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Drie fasen die elk hun eigen voorbereiding en toepassing hebben en waarvoor een raad verschillende werkvormen kan hanteren. De gedachte hierachter is dat het verstandig is om een vraagstuk eerst grondig te verkennen alvorens te oordelen en vervolgens te besluiten.


Beeldvorming
In deze fase staat informatievergaring centraal. Hierbij gaat het om verkrijgen van een goed inzicht in de situatie en het verkrijgen van een goed beeld van wat anderen vinden of bedoelen. Bovendien biedt het goede mogelijkheden tot intensievere contacten met burgers en maatschappelijke instellingen. In deze fase vindt dus informatieoverdracht plaats, worden keuzes of argumenten geïnventariseerd en worden dialogen gevoerd.


Oordeelsvorming
Oordeelsvorming is gericht op het formuleren van een politiek standpunt op grond van argumenten en  de weging daarvan. Het debat gericht op oordeelsvorming is een werkvorm die hieraan bijdraagt. Discussies moeten worden gevoerd om argumenten uit te zuiveren. In deze fase komt het er op aan dat raadsleden vanuit hun volksvertegenwoordigende rol en met de verworven kennis en inzichten als fracties hardop nadenken over belangen, afwegingen en ‘voor’ en ‘tegens’ rondom lastige keuzes die ze moeten maken. Het moeilijke aan deze fase is dat het uitwisselen van argumenten nog vaak wordt ervaren als het ‘weggeven’ van standpunten en ‘zich in de politieke kaart laten kijken’.

Deze fase richt zich op het formuleren van in ieder geval een meerderheidsstandpunt op basis van argumentatie en onderhandeling. Er wordt een debat gevoerd om elkaar te proberen te overtuigen. Het is de bedoeling dat voor de deelnemers én de toeschouwers politieke verschillen en overeenkomsten duidelijk worden. Het resultaat van deze fase is het onderling debat tussen de fracties als voorbereiding op kwalitatief goede besluitvorming.

Besluitvorming
In de besluitvormende vergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die in de beeldvormende en oordeelsvormende vergadering zijn voorbereid. De vergadering oordeelt over de voorstellen, de eventuele amendementen en moties. Tevens kunnen stemverklaringen worden afgelegd.

Contact


Wilt u contact met de gemeenteraad of wilt u geïnformeerd worden over de werkzaamheden van de gemeenteraad? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via telefoonnummer 14 043.