Procedure bestemmingsplan

De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaald.

Inspraak

Voordat het bestemmingsplan de wettelijke procedure doorloopt, is de gemeentelijke inspraakverordening van belang. Deze bepaalt of vóór de wettelijk voorgeschreven procedure nog een inspraakronde wordt gehouden. Is dit voor het bestemmingsplan het geval, dan wordt er een ‘Voorontwerp voor inspraak’ ter inzage gelegd.

(Voor)overleg

Het Bro bepaalt dat de gemeente overlegt met alle betrokken overheden en partijen. In praktijk wordt dit overleg vaak tegelijk gevoerd met de inspraakronde.

Ontwerpbestemmingsplan

De resultaten uit het overleg en - indien van toepassing - uit de inspraak, worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerp wordt zes weken ter inzage gelegd. U kunt dan mondeling (op afspraak) of schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken. Schriftelijk kan dit naar:

Gemeente Eijsden-Margraten
Postbus 10
6269 ZG Margraten

Vaststelling

Binnen twaalf weken wordt het bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd, vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan wordt ook 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende de inzagetermijn kan beroep tegen het plan worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt.
  • Iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
  • Iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet.

Inwerkingtreding en onherroepelijk bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen en er geen verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend bij de Raad van State. Het plan is onherroepelijk als er door de Raad van State een uitspraak is gedaan over het ingestelde beroep of als er binnen de beroepstermijn geen beroepschriften zijn ingediend.