Bomen kappen

Wilt u een boom kappen? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor de activiteit ‘houtopstand te vellen of te doen vellen’ (artikel 2.2, lid 1, onder g Wabo). U kunt dit nagaan via de interactieve bomenkaart waardevolle en monumentale bomen. Als de boom een waardevolle of monumentale status heeft is de kap hiervan vergunningsplichtig. Ook kan het zijn dat de houtopstand beschermd is op basis van het bestemmingsplan als 'klein landschapselement'. Dit is van toepassing wanneer de houtopstand is gelegen in het buitengebied. Om dit na te gaan, kunt u het geldende bestemmingsplan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Mocht de boom of houtopstand als zodanig zijn aangewezen, dan kan tevens de activiteit ‘het uitvoeren van een werk’ (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo) van toepassing zijn.

 

Het kan zijn dat er een ontheffings/vergunningsplicht is op basis van de Wet natuurbescherming. Meer informatie over de bescherming van plant- en diersoorten kunt u vinden op de website van de Provincie Limburg.

Prijs

De legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom bedragen € 83,05. Wanneer tevens de activiteit ‘het uitvoeren van een werk’ van toepassing is, gelden hiervoor legeskosten van € 190,52. Wanneer er een cultuurhistorische waarde/ of beschermd dorpsgezicht geldt op basis van het bestemmingsplan, dient de kap tevens te worden voorgelegd aan de Monumentencommissie. Hiervoor gelden extra legeskosten van € 156,80.