Duurzaam bouwen

Velden met zonnepanelen

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen gaat het er vooral om dat men rekening houdt met de effecten op het milieu. Dat moet dan zowel bij het ontwerp gebeuren als tijdens de bouw, verbouw, renovatie of sloop van gebouwen en andere bouwwerken. Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de emissie van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Men bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.

Denk bij duurzaam bouwen aan het volgende:

 • Verminder de belasting van het milieu door al in de ontwerpfase rekening te houden met de gewenste technische levensduur van het gebouw en te kiezen voor milieuvriendelijke bouwwijzen en materialen.
 • Houd bij het ontwerp en de materiaalkeuze zo veel mogelijk rekening met hergebruik van bouwdelen en recycling van materialen die vrijkomen bij de sloop van het gebouw na het einde van de levensduur.
 • Bekijk eerst of een gebouw in aanmerking komt voor renovatie, samenvoeging of splitsing, of herbestemming (transformatie van kantoren) voordat u kiest voor slopen van het gebouw.
 • Ontwerp het gebouw zo, dat het in de toekomst makkelijk is aan te passen aan de wensen van (nieuwe) gebruikers.
 • Pas duurzame technieken toe om te besparen op energie- en materiaalgebruik.
 • Pas maatregelen toe die tijdens het gebruik van het gebouw leiden tot energiebesparing en dus kostenbesparing (vermindering van energielasten).
 • Zorg dat energiezuinig gebruik (van installaties) en beheer van het gebouw eenvoudig is voor de gebruikers.

Energielabel

Een energielabel laat zien hoe zuinig een woning is en wat er beter kan. Van de isolatie van dak, muren, vloer en ramen tot de energiezuinigheid van verwarmingsinstallaties. Belangrijke informatie want een energiezuinig huis zorgt voor lagere energierekeningen en meer wooncomfort.
De overheid heeft het energielabel verplicht gesteld omdat men wil dat alle gebouwen een energielabel hebben. Bij elke verhuur of verkoop transactie moet de eigenaar een energielabel laten zien. Als er geen geldig energielabel is, loopt de eigenaar het risico om een boete of dwangsom te krijgen. 

Voordelen energielabel
Het energielabel heeft voordelen voor gebouweigenaren, kopers en nieuwe huurders:

 • Kopers en nieuwe huurders zien direct of een gebouw zuinig of niet zuinig is.
 • Het energielabel vermeldt hoe een eigenaar zijn gebouw energiezuiniger kan maken.
 • Het energielabel kan gunstig zijn voor de uiteindelijke verkoop- of verhuurprijs.
 • Een energielabel A, B of C (groen label) kan de verkoop of verhuur versnellen.

Energielabel is soms niet verplicht
Bij
sommige woningen of bijzondere gebouwen is een energielabel niet verplicht. Bijvoorbeeld bij een beschermd monument of fabriekshal.

Een energielabel is verder niet nodig voor de volgende gebouwen:

 • beschermde monumenten volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
 • gebouwen voor religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 • vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2;
 • (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
 • tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen);
 • recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
 • gebouwen die geen energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren of garages).

Bedrijven die energielabel mogen afgeven
Stichting KBI biedt een  lijst van bedrijven die gecertificeerd zijn om het energielabel voor gebouwen af te geven. De stichting is het informatieloket voor certificering in de installatiesector.

EPC-norm

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwbouw van kantoren en woningen. De maat voor energiezuinigheid wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC is vastgelegd in Energie Prestatie Normen (EPN). De huidige EPC-eis voor woningen is 0,4. De EPC voor kantoorgebouwen hangt af van de gebruiksfunctie.

Vanaf 2019 geldt voor nieuwe gebouwen, waarin overheidspersoneel gehuisvest is, dat deze “bijna energieneutraal gebouwd” dienen te zijn (BENG). Dit komt globaal overeen met een EPC-waarde van 0,2. BENG kent drie peilers:

 • maximale energiebehoefte (uit te drukken in kWh per m2 per jaar);
 • maximaal primaire fossiele energiegebruik (uit te drukken in kWh per m2 per jaar);
 • minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (uit te drukken in %).

Met ingang van 2021 zal de eis van BENG ook voor alle andere nieuwe gebouwen gaan gelden.

Teneinde te voorkomen dat gebouwen in een later stadium alsnog aangepast moeten worden wordt geadviseerd om tijdens de uitvoering van bouw/verbouw qua isolatie en energieverduurzaming verder te gaan dan hetgeen thans op basis van regelgeving noodzakelijk is. Informeer u hierover bij uw aannemer of installateur.

Gasvrij bouwen

De verplichte gasaansluiting van nieuwbouwwoningen vervalt per 1 juli 2018. Dit betekent dat nieuwbouw geen aansluiting meer op het aardgas krijgt. Het kabinet wil uiterlijk in 2050 alle bestaande woningen van het aardgas af hebben. Uiteindelijk gaan we naar energieneutraal. Hierover spreken we wanneer er op het eigen perceel evenveel duurzame energie opgewekt wordt als er in een jaar verbruikt wordt. Dit betekent dat fossiel aardgas uit de woning verdwijnt en het huis duurzaam wordt verwarmd.

Overweegt u uw geiser, cv-ketel of keukeninrichting te vervangen, houdt dan zo veel mogelijk al rekening met de ontwikkelingen die op ons gaan afkomen. Geadviseerd wordt om geen gasgestookte installaties meer aan te schaffen.

Subsidiemogelijkheden

 • Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (Rijksregeling)
 • Investeringssubsidie duurzame energie (Rijksregeling)
 • Nadere subsidieregels duurzame maatschappelijke organisaties 2017-2018 (provincie Limburg)
 • Nadere subsidieregels coöperatieve energieprojecten 2018-2019 (provincie Limburg)

Naast subsidiemogelijkheden kent de provincie Limburg een aantrekkelijk leenstelsel voor kansrijke projecten op het gebied van CO2 besparing, energiebesparing, circulaire economie, duurzame energieopwekking en asbestsanering.

De rijksregelingen kunt u inzien op de site van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – www.RVO.nl.
Voor de provinciale regelingen kunt u de website van de provincie Limburg raadplegen - www.limburg.nl.

Wilt u in zijn algemeenheid weten welke subsidie- of fiscale regelingen er op een gegeven moment op het gebied van energie bestaan, kijk dan op www.energiesubsidiewijzer.nl.

Duurzame energie

Duurzame energie heet zo omdat de bronnen, zoals zonlicht of windkracht, niet kunnen opraken. Bovendien drukt de productie van duurzame energie in vergelijking met conventionele bronnen veel minder zwaar op het milieu, doordat er veel minder van het broeikasgas CO2 bij vrijkomt. De bekendste duurzame energiebronnen zijn windkracht, waterkracht en zonlicht. Andere bronnen zijn oa biomassa, aardwarmte.

Is duurzaam bouwen duurder?

Duurzaam bouwen is niet per se duurder dan niet-duurzaam bouwen. Door andere bouwwijzen en materiaalgebruik kan duurzaam bouwen soms goedkoper zijn. Verder is van belang welke kosten worden beschouwd. Als alleen de stichtingskosten (de grond- en bouwkosten) worden bekeken, lijkt het of duurzaam bouwen duurder is, maar vaak zijn de onderhoudskosten van een duurzaam gebouw een stuk lager. Ook worden de energie- en waterbesparende maatregelen tijdens het gebruik van de woning terugverdiend, doordat de energie- en waterrekening lager uitvalt. Voor de kopers of gebruikers van een woning of gebouw is dat een voordeel.

Duurzame maatregelen

Voorbeelden van duurzame maatregelen zijn:
a. Isolatie
-gevel-, vloer- en dakisolatie
-aanbrengen van HR++ glas
-realiseer passieve zonwering, zoals overstekken en zonwerend glas
-zorg voor goede kierdichting
b. Energiebesparing
-pas energiezuinige apparatuur toe met A(++)-label
-toepassing van warmtepomp of hybridepomp
-plaatsing Hre-ketel
-plaatsing thermostatische radiatorkranen
c. Duurzame energiebronnen
-plaatsing zonnepanelen
-plaatsing zonnecollector voor verwarming water
-gebruik aardwarmte
d. Overig
-opvang regenwater in ton voor begieten tuin
-plaats zink- en kopervrije daken, dakgoten en waterafvoeren
-Vermijd gebruik loodslabben . Een alternatief is polyisobutyleen
-plaats een waterbesparende douchekop en breng een thermostaatkraan in doucheruimte aan
-gebruik op duurzame wijze verkregen hout met FSC-keurmerk
-gebruik verf op waterbasis of oplosmiddelarme verf
-breng een vegetatiedak aan