Welstand

Een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig, dan kan de gemeente deze vergunning voorleggen aan de Dorpsbouwmeester.

De eisen van welstand staan beschreven in de Welstandsnota. Het gaat om de volgende criteria:

  • de plaatsing van het gebouw
  • het uiterlijk van het op zichzelf met betrekking tot hoofdvormen - gevels - daken
  • kleur- en materiaalgebruik
  • het uiterlijk van het gebouw in relatie tot de (te verwachten) omgeving

Nadat u een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen ingediend heeft en het bouwplan niet strijdig is met het bestemmingsplan,  wordt het plan, ter advisering, aan de dorpsbouwmeester voorgelegd. De Dorpsbouwmeester brengt advies aan de gemeente uit. Dit advies is onderdeel van de afweging bij het besluit op de aanvraag.

Prijs

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag  tot beoordeling van een schetsplan/principeverzoek/conceptaanvraag bedragen € 200,00. Per beoordeling door de dorpsbouwmeester wordt dit verhoogd met € 136,90.