Wijzigingen met betrekking tot leidinggevenden horecabedrijf

Alle leidinggevenden die in uw horecabedrijf werken moeten zijn vermeld op het aanhangsel van de drank- en horecavergunning. Op deze pagina leest u hoe u drie soorten wijzigingen met betrekking tot leidinggevenden kunt doorgeven:

1. Het melden en laten bijschrijven van nieuwe leidinggevenden
2. Het laten doorhalen van het aanhangsel van oude leidinggevenden
3. Het laten doorhalen van de aantekening dat een leidinggevende geen bemoeienis heeft met P

Onder ‘Aanvragen’ leest u hoe u deze wijzigingen kunt aanvragen.

Prijs

€126,21

Aanvragen

Hier vindt u een overzicht van de beleidsregels en nota’s van de gemeente.

 • U wilt één of meer nieuwe leidinggevende laten bijschrijven

  U dient uw wens om nieuwe leidinggevenden op het aanhangsel te laten bijschrijven te melden aan de burgemeester. U doet dit met het formulier dat u kunt downloaden door hier te klikken.

  U vult het formulier voor iedere bij te schrijven leidinggevende in, U stuurt vervolgens de ingevulde en ondertekende formulieren samen met de bijlagen (zie hieronder) naar info@eijsden-margraten.nl. In het onderwerp van uw e-mail vermeldt u ‘Wijziging aanhangsel drank- en horecavergunning’. U kunt de formulieren en bijlagen ook per post versturen naar Postbus 10, 6269 ZG Margraten.

  Zodra u een ontvangstbevestiging van uw melding heeft ontvangen mag u de nieuwe leidinggevende in het horecabedrijf laten werken.

  U dient de volgende bijlagen te voegen

  - Van alle bij te schrijven leidinggevenden moet u de volgende stukken meesturen:

  o Identiteitsbewijs
  o Eén van de volgende bewijzen van voldoende kennis van sociale hygiëne:

  • een verklaring afgegeven door de examencommissie van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca 2.0 dat is gebleken dat betrokkene voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Drank- en Horecawet (‘SVH-verklaring’), of;
  • een diploma of certificaat uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die qua kennis en inzicht in sociale hygiëne een beroepsniveau waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd, of;
  • een verklaring van vakbekwaamheid, als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de Drank- en Horecawet, zoals dit artikellid luidde op 31 december 1995.

  - Voor bij te schrijven leidinggevenden die niet beschikken over een paspoort afgegeven door een EU-land, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland of Zwitserland moet u een verblijfsdocument meesturen waaruit blijkt dat de desbetreffende persoon in Nederland mag werken.

  Wat gebeurt er verder na mijn melding?
  Wij controleren of de bij uw melding opgegeven personen aan de wettelijke eisen voldoen. Als dat zo is, dan ontvangt u van ons een nieuw aanhangsel, waarop de nieuwe leidinggevenden zijn bijgeschreven en waarvan eventuele oude leidinggevenden van wie u de doorhaling heeft verzocht (zie hieronder) zijn doorgehaald.

 • U wilt leidinggevenden uitschrijven

  U kunt alleen personen van het aanhangsel laten doorhalen, indien u tegelijk nieuwe leidinggevenden laat bijschrijven (zie 1). U kunt dat doen met het formulier dat u hier kunt downloaden.

 • U wilt de aantekening dat een leidinggevende geen bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering laten doorhalen

  Er kunnen leidinggevenden in uw horecabedrijf zijn, voor wiens rekening en risico het horecabedrijf wordt gevoerd, maar die zelf geen enkele bemoeienis hebben met de bedrijfsvoering of exploitatie. Dergelijke leidinggevenden behoeven geen sociale hygiënepapieren te hebben, maar dat wordt dan wel aangetekend op het aanhangsel van de drank- en horecavergunning.

  Staat er op het aanhangsel van uw drank- en horecavergunning een leidinggevende met een aantekening zoals hiervoor beschreven en wilt u die aantekening laten doorhalen, omdat de leidinggevende bemoeienis zal gaan hebben met de bedrijfsvoering? Dan kunt u de burgemeester verzoeken die aantekening door te halen. Dat doet u met het formulier dat u hier kunt downloaden.

  U vult het formulier voor iedere leidinggevende in. U stuurt vervolgens de ingevulde en ondertekende formulieren samen met de bijlagen (zie hieronder) naar info@eijsden-margraten.nl. In het onderwerp van uw e-mail vermeldt u ‘Wijziging aanhangsel drank- en horecavergunning’. U kunt de formulieren en bijlagen ook per post versturen naar Postbus 10, 6269 ZG Margraten.

  U dient de volgende bijlagen bij te voegen:

  - Van alle leidinggevenden van wie de aantekening ‘geen bemoeienis’ moet worden doorgehaald moet u een van de volgende bewijzen van voldoende kennis van sociale hygiëne meesturen:

  • een verklaring afgegeven door de examencommissie van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca 2.0 dat is gebleken dat betrokkene voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Drank- en Horecawet (‘SVH-verklaring’), of;
  • een diploma of certificaat uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die qua kennis en inzicht in sociale hygiëne een beroepsniveau waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd, of;
  • een verklaring van vakbekwaamheid, als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de Drank- en Horecawet, zoals dit artikellid luidde op 31 december 1995.

  - Voor die niet beschikken over een paspoort afgegeven door een EU-land, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland of Zwitserland moet u een verblijfsdocument meesturen waaruit blijkt dat de desbetreffende persoon in Nederland mag werken.