Reconstructie Cadier en Keer Noord

Een groot gedeelte van Cadier en Keer is gebouwd in 1970-1980. Het doel van de reconstructie Cadier en Keer Noord is om de openbare ruimte op een duurzame en toekomstbestendige manier in te richten. 

De riolering wordt vervangen door een duurzaam watersysteem. Tegelijkertijd wordt de weginrichting, het groen, de openbare verlichting en de leefbaarheid in de buurt bekeken. Bewoners hebben meegewerkt aan het opstellen van een ‘blauwdruk’. In deze blauwdruk staan de eerste ideeën en wensen voor de inrichting van de kern Cadier en Keer. Op basis van deze blauwdruk wordt een eerste ontwerp gemaakt. In 2022-2023 wordt de herinrichting verder voorbereid. De aanleg is in 2024 – 2025. 

Kaart projectgebied buurtgerichte aanpak Cadier en Keer

Op bovenstaande kaart ziet u het projectgebied van de Reconstructie Cadier en Keer Noord. 

Actueel

Stand van zaken en doorkijk planning

Op dit moment verkeert het project in de aanbestedingsfase. In deze fase wordt de aannemer geselecteerd die het werk zal gaan uitvoeren. Deze fase duurt tot en met eind november. Begin oktober ontvangt de gemeente de inschrijvingen en plannen van de geïnteresseerde aannemers. De beoordeling van de inschrijvingen is half oktober. Als de inschrijvingen volledig getoetst zijn, zal het project naar verwachting in november gegund worden aan de aannemer met de beste inschrijving. Afhankelijk van de aangeboden uitvoeringsplanning, gaan de werkzaamheden begin januari 2024 starten. De verwachting is dat de werkzaamheden van het hele project een looptijd hebben van circa 1,5 tot 2 jaar.

Een en ander is afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de aannemer. De werkzaamheden worden per straat uitgevoerd. We houden rekening met de bereikbaarheid. Bovendien proberen we de overlast voor de omgeving te beperken. Voordat we gaan starten, zullen we de buurbewoners uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. De aannemer geeft informatie over de planning, fasering en aanspreekpunten.

Kabel- en leidingwerkzaamheden

De ontwikkelingen op het gebied van data en energienetwerken volgen elkaar in rap tempo op. De gemeente is blij dat, na WML (water) en Enexis (gas), ook Delta haar glasvezelnetwerk op tijd heeft aangelegd. Nu zijn in de zomer twee nieuwe aanvragen binnengekomen. Dit gaat over de aanleg van een tweede glasvezelnetwerk (Glaspoort-KPN) en de verzwaring van het bestaande laagspanningsnetwerk (Enexis-elektriciteit). Voor Glaspoort-KPN is het commercieel interessant om in dit gebied te concurreren met Delta. Voor Enexis is de energie-transitie belangrijk.

Meer informatie infobrief Glaspoort  (PDF, 1.8 MB)

De ontwikkelingen omtrent energieopwekking gaan op dit moment zo hard, dat het risico bestaat dat verouderde netwerken de piekbelastingen qua leveren én terugleveren niet aankunnen. Netbeheerder Enexis heeft hierop haar beleid aangepast. Daarom wenst Enexis de bestaande Elektra-netwerken te verzwaren. Voor u als bewoner is dit een goede ontwikkeling.

Meer informatie infobrief Enexis  (PDF, 417.2 kB)

Voordat de gemeente begint met de herinrichting, zullen er nog minimaal één keer kabels in het trottoir gelegd moeten worden. Hoewel de gemeente wettelijk gezien deze aanvragen niet kan weigeren, zijn we momenteel in overleg met beide partijen om de werkzaamheden voorafgaand aan de herinrichting uit te voeren.

Archeologisch onderzoek

In het plangebied van Cadier en Keer is sprake van een verhoogde archeologische waarde. Dit betekent dat er tijdens de uitvoering archeologen ingezet kunnen worden. Om het archeologisch gebied in te kaderen en vooraf beter inzichtelijk te maken, worden er in het najaar boringen in de wijk geplaatst. Zodoende worden de grondlagen inzichtelijk. Met deze informatie kunnen we de inzet van de archeologen beter plannen.

Bomen Christinastraat

In de afgelopen periode hebben verschillende bewoners gevraagd naar de reden om de bomen in de Christinastraat te vervangen. De reden: in het verleden zijn de bomen bovenop het bestaande riool met huisaansluitingen geplant. Omdat de bestaande riolen bereikbaar moeten zijn tijdens de werkzaamheden, is het noodzakelijk om de bomen te verwijderen. De gemeente grijpt deze kans aan om verschillende soorten bomen terug te planten. Deze bomen kunnen uitgroeien tot laanbomen, wat aansluit bij de inrichting van de rest van de wijk. De nieuwe bomen verbeteren de biodiversiteit en helpen bij het terugdringen van hittestress. Dankzij de nieuwe inrichting zijn we klaar voor de toekomst, want deze inrichting is bestemd voor de komende 40 tot 50 jaar. Als onderdeel van de vergroening van de wijk, gaan we in het hele plangebied circa 80 tot 100 nieuwe bomen planten.

Culturele invulling Ireneplein

Het afgelopen jaar hebben buurtbewoners gevraagd om een culturele invulling aan het plein bij de Irenestraat te geven. Denksessies met de buurtbewoners brachten veel inspirerende ideeën, waarbij het gevoel van trots en verbondenheid met de woonomgeving naar voren kwam. Uiteindelijk is het thema “Verbinden van jong en oud” gekozen. Diverse kunstenaars gaan dit thema uitwerken. Vervolgens besluiten we welke inzending gerealiseerd zal worden.

Voortraject

23 november 2022 : inloopavond definitief ontwerp

Op 23 november was er in het Keerhoes in Cadier en Keer een drukbezochte inloopavond reconstructie Cadier en Keer Noord. De ongeveer 100 aanwezigen waren positief over de plannen.Tijdens deze avond konden bewoners de definitieve ontwerpplannen bekijken, vragen stellen en reactie geven op het ontwerp. Hier leest u de reacties van de gemeente op de vragen van omwonenden

Bekijk de definitieve ontwerpplannen hieronder:

Bekijk het beplantingsplan hieronder:

21 en 23 juni 2022: inloopbijeenkomsten

Op 21 en 23 juni waren er twee drukbezochte inloopbijeenkomsten in het Keerhoes in Cadier en Keer. Bewoners en raadsleden werden persoonlijk geïnformeerd over de visie en de voorlopige ontwerpplannen van de Reconstructie Cadier en Keer Noord. Ook was er de mogelijkheid om vragen te stellen en suggesties te doen. De reactie van de gemeente op de ontvangen vragen leest u in dit document. (PDF, 163.8 kB) In verband met de privacywetgeving zijn de vragen geanonimiseerd en gebundeld.

In onderstaande documenten kunt u het voorlopig ontwerpplan bekijken. 

Overzichtskaart visualisaties (PDF, 6.6 MB)

Toelichting ontwerpplan (PDF, 3.7 MB)

Tekening 1 (PDF, 4.6 MB)

Tekening 2 (PDF, 6.4 MB)

Tekening 3 (PDF, 4.3 MB)

Tekening Bijzondere plekken (PDF, 7.2 MB)

Tekening Principedetails en profielen (PDF, 3.1 MB)

Bewonersavond Irenepleintje en plantsoen hoek J. Frisostraat

Op donderdag 17 maart 2022 was er een bewonersavond over twee locaties (Irenepleintje en plantsoen hoek J. Frisostraat). De avond begon met een korte inleiding van de gemeente. Hierna zijn inwoners aan het werk gezet om te komen met ideeën voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit leverde veel goede voorstellen op. Deze voorstellen worden door het adviesbureau verwerkt in een concept ontwerpplan. Dit wordt in april gepresenteerd aan de bewonersgroep en in mei aan de hele buurt.

Van blauwdruk tot voorontwerp

Van november 2020 tot mei 2021 is er gewerkt aan het opstellen van een ‘blauwdruk’ voor de herinrichting. Bewoners hebben hieraan meegewerkt. In deze blauwdruk staan de eerste ideeën en wensen voor de herinrichting van de straten in de wijk. In april 2021 is de blauwdruk digitaal gedeeld met inwoners. Hierop hebben wij enkele reacties ontvangen. De blauwdruk kunt u hier bekijken.

Via een aanbestedingsprocedure heeft gemeente Eijsden-Margraten ingenieursbureau Ducot Engineering & Advies de opdracht gegeven om het ontwerpproces van blauwdruk tot bestek en aanbesteding van de werkzaamheden te begeleiden. Het ingenieursbureau gaat aan de hand van de blauwdruk een eerste ontwerp maken van de herinrichting. Dit wordt ook wel het voorontwerp genoemd.