Herinrichting Diepstraat Eijsden

De Diepstraat is een van de meest karakteristieke sfeervolle en oudste straten van Eijsden. Met het verstrijken van de tijd, laat ook de kwaliteit van de verharding na. Nu is dan ook het moment aangebroken om naar de inrichting van de Diepstraat in zijn geheel te kijken en de kwaliteit van de omgeving te versterken. In opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten en in samenspraak met de inwoners heeft Bureau Verbeek een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Diepstraat.

De huidige bestrating in de rijbaan en de parkeervakken wordt aangepakt. Ook worden alle rioolaansluitingen vervangen en komt er nieuwe verlichting. De straat krijgt een bijzondere plek voorzien van een eigentijds zitelement en functionerend watertappunt. Verder komen er fietsenstallingen in de nabijheid van de horecagelegenheden en een voorziening voor het opladen van elektrische auto’s. De voorbereidingen voor de herinrichting van de Diepstraat worden in december getroffen. In januari gaat daadwerkelijk de schop in de grond. Strukton Civiel Zuid b.v. is de aannemer van dit project. De werkzaamheden nemen een half jaar in beslag en worden in 4 fasen uitgevoerd.

FASE 1: Onderste deel Diepstraat tot Spauwenstraat
FASE 2: Gedeelte Diepstraat van Spauwenstraat tot Kerkstraat
FASE 3: Gedeelte Diepstraat van Kerkstraat tot Prins Bernhardstraat
FASE 4: Gedeelte Graaf de Geloeslaan - vanaf 2 juni

Meer weten?

Meer informatie over de herinrichting leest u in deze flyer (PDF, 297.2 kB) of in de presentatie (PDF, 929.5 kB) die aannemer Strukton gaf tijdens een informatieavond op maandag 25 november 2019.

U kunt hier de informatiebrief 'Algemene zaken herinrichting Diepstraat, Eijsden' (PDF, 628.3 kB)(19-12-2019) van de gemeente en 'Start werkzaamheden Herinrichting Diepstraat' (PDF, 732.0 kB) (23-12-2019) van aannemer Strukton lezen.  

In verband met de maatregelen rondom Covid-19 is het informatiecentrum gesloten. Voor meer informatie, vragen en meldingen over de herinrichting van de Diepstraat kunt u terecht bij de aannemer of de gemeente.

Aannemer: Strukton Civiel Zuid B.V.
Uitvoerder Ton van de Hoogen (06 21 63 39 76)

Opdrachtgever: gemeente Eijsden-Margraten
Projectleider Denise Katzschner (06 52 76 77 57)
Toezichthouder Richard Martens (06 52 76 60 79) 

Fase 4

De werkzaamheden van de herinrichting Diepstraat zijn nog steeds in volle gang. Het doel blijft daardoor nog steeds bouwvak 2020 (24 juli) om de werkzaamheden in zijn totaliteit af te ronden.

Dinsdag 2 juni wordt gestart met fase 4 (Graaf de Geloeslaan tot aan huisnummer 6 incl. kruising met de Diepstraat). Tegelijkertijd worden nog werkzaamheden in fase 3B uitgevoerd.
Daarbij is de kruising Diepstraat/Kerkstraat en Graaf de Geloeslaan tot aan huisnummer 6 én het deel Diepstraat tussen de kruising met de Schoolstraat en de Kerkstraat is opengebroken en niet toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer. Fase 4 (incl. fase 3B) duurt 4 à 5 weken. Meer informatie leest u in de bewonersbrief (PDF, 528.9 kB).

Wat ging er allemaal aan vooraf?

Fase 3

Donderdag 30 april wordt gestart met fase 3 van de herinrichting Diepstraat. De werkzaamheden starten vanaf kruising Diepstraat / Schoolstraat en zullen dan vervolgd worden richting kruispunt Graaf de Geloeslaan. Tegelijkertijd zullen de laatste bestratingswerkzaamheden van fase 2 worden afgerond.

De kruising Diepstraat / Kerkstraat is zo lang mogelijk toegankelijk voor alle verkeer en wordt tegelijkertijd met fase 4 (Graaf de Geloeslaan) heringericht. Dit voorkomt dat het kruispunt twee keer moet worden afgesloten en dat er niet met transport over het reeds gedane werk gereden hoeft te worden. Dit zorgt ervoor dat de werkzaamheden eerder gereed zijn dan gepland. In de voorgaande planning was deze aanpak niet mogelijk, omdat er rekening gehouden moest worden met evenementen die nu afgelast zijn door het coronavirus.

Fase 2

De aannemer is maandag 3 februari 2020 gestart met fase 2. Deze fase wordt opgeknipt in twee fases (2a + 2b, zie figuur 1), dit om te voorkomen dat de hele Diepstraat een grote bouwput wordt. U kunt hier de informatiebrief over fase 2 van aannemer Strukton lezen (29-1-2020).

Fase 2a

De eerste werkzaamheden bestaan uit: saneren vervuild gebied, opbreken straatwerk, verwijderen fundering en overnemen rioolaansluitingen. Hierna wordt de fundering weer opgebouwd en zal de stratenmakersploeg volgen. De werkzaamheden van fase 2a  starten vanaf de aansluiting met de Spauwenstraat t/m Diepstraat 28/57.  Nadat het voegmiddel in fase 1 is uitgehard, gaat deze fase weer open voor verkeer.  In eerste instantie wordt fase 2a afgesloten voor verkeer, gedurende circa 2 á 3 weken. Er wordt naar gestreefd om de kruising Kerkstraat – Graaf de Geloeslaan / Diepstraat zo lang mogelijk bereikbaar te houden voor alle verkeer.

De aanliggende woningen zullen altijd bereikbaar blijven te voet. Er zullen wel momenten komen dat woningen slechter bereikbaar zijn, omdat er graafwerkzaamheden/straatwerkzaamheden voor de woning plaatsvinden. Hiervan zullen de bewoners tijdig op de hoogte worden gesteld.

Fase 2b

Op 26 februari start fase 2b. De omleidingsroute wijzigt vanaf dit moment. Het kruispunt Diepstraat/Spauwenstraat is dan weer toegankelijk voor alle verkeer. De aanpak van het kruispunt Diepstraat/Kerkstraat/Graaf de Geloeslaan is onderdeel van fase 2b, maar is zo lang mogelijk bereikbaar zijn voor alle verkeer.

Vanaf 26 februari a.s. zullen de bushaltes Diepstraat, Vroenhof en Stiegel tijdelijk vervallen. De bussen van Arriva volgen een alternatieve route (PDF, 381.7 kB) via de Cramignonstraat-Kennedylaan.

De werkzaamheden van fase 2b zullen rond 1 april 2020 gereed zijn.Onvoorziene omstandigheden kunnen er voor zorgen dat afgeweken moet worden van deze planning. In dat geval zal wederom tijdig worden geïnformeerd.

Omwonenden zijn door aannemer Strukton geinformeerd middels een informatiebrief (PDF, 282.1 kB).

Afronding fase 2

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus en de onzekere situatie die hierdoor ontstaat, is besloten om de stratenmakers (Portugese werknemers) naar huis te laten gaan in deze moeilijke tijd. De situatie waar aannemer Strukton hierdoor in terecht is gekomen, heeft als gevolg dat de planning van het werk ietwat gewijzigd is. Het grootste deel van het straatwerk van fase 2 is afgerond en ingevoegd, maar moet nog 11 dagen drogen en is vanaf 1 april a.s. weer toegankelijk voor alle verkeer. De rijbaan en inritten van fase 2 worden provisorisch, tijdelijk voorzien van funderingsmateriaal, zodat dit deel van de openbare ruimte ook voor alle verkeer toegankelijk is. Het is geen ideale situatie, maar wij vragen in deze om uw begrip.

Februari 2018

Op donderdag 15 februari 2018 is een eerste planschets van de herinrichting van de Diepstraat gepresenteerd. Samen met de aanwezigen is gekeken naar de inrichtingsvoorstellen en zijn alle wensen en ideeën verzameld.

Via de bijlagen kunt u de planschets en de geopperde wensen en ideeën inzien.

Aanvullende wensen en ideeën voor de herinrichting zijn van harte welkom! U kunt deze kenbaar maken door een mailbericht te sturen naar info@eijsden-margraten.nl , gericht aan mevrouw D. Katzschner van de afdeling Openbare Ruimte o.v.v.  Herinrichting Diepstraat, Eijsden.

April 2018
2e Planschets herinrichting Diepstraat Eijsden

In februari jl. is een eerste planschets van de herinrichting van de Diepstraat gepresenteerd. Samen met de aanwezigen is gekeken naar de inrichtingsvoorstellen en zijn alle wensen en ideeën verzameld.

Op basis van al deze wensen en ideeën is door bureau Verbeek een tweede planschets uitgewerkt in de vorm van twee varianten in materiaalkeuze van de rijbaan en aangelegen trottoirs en parkeervakken.

Deze twee varianten zijn op dinsdag 3 april jl. gepresenteerd, evenals het Verkeers- en ParkeerPlan (VPP) Eijsden, dat raakvlakken heeft met de herinrichting van de Diepstraat.

In de bijlagen staan de twee varianten, een samenvatting van het VPP alsook alle opmerkingen, ideeën en wensen die deze avond door de aanwezigen zijn geopperd.

Mei 2018
Op maandag 14 mei jl. heeft de derde infoavond plaatsgevonden over de herinrichting van de Diepstraat.
Tijdens deze avond is de definitieve planschets van de herinrichting van de Diepstraat gepresenteerd in de vorm van een expositie. Verwezen wordt naar de twee bijgevoegde posters.
Vragen en opmerkingen van aanwezigen op deze planschets zijn verzameld en gebundeld en voorzien van antwoorden in onderstaand document 'Post-ïts' bewonersavond 14 mei 2018.

De gebundelde informatie vormt de input voor de daadwerkelijke planuitwerking van de herinrichting van de Diepstraat die na het zomerreces wordt opgestart.
Bewoners en geïnteresseerden worden te zijner tijd geïnformeerd over het definitieve plan en uitvoeringsplanning.