Herinrichting kern Bruisterbosch

De gemeente Eijsden-Margraten is in samenwerking met ingenieursbureau RAInfra+ uit Sittard gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van de kern Bruisterbosch. De aanleiding voor deze herinrichting is de onderhoudstoestand van de weg en de behoefte van omwonenden voor verkeersremmende maatregelen.

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de asfaltdeklaag en de naastgelegen bestrating. Natuurlijk wordt rekening gehouden met het feit dat de kern Bruisterbosch een Rijksbeschermd Dorpsgezicht is. Ook worden er verschillende verkeersremmende maatregelen gemaakt.

Projectgebied

Hieronder ziet u een kaart van het projectgebied. Het gebied waarin de bovenbouw (asfalt/ bestrating) vernieuwd wordt is rood omkadert.

Burgerparticipatie

Namens de kern Bruisterbosch is de BBVeilig aangewezen als sparringpartner om te komen tot een breed gedragen ontwerp. Met BBVeilig zijn al een aantal overleggen geweest. Op 13 oktober 2021 zijn de plannen gepresenteerd tijdens een bewonersavond. N.a.v. deze bewonersavond zijn de plannen aangepast.

Via onderstaande links kunt u de presentatie en de samenvatting van de opmerkingen uit deze inspraakavond lezen.

Bewonersbrief 4 augustus 2021 (PDF, 673.0 kB)
Uitnodiging inspraakavond Bruisterbosch (PDF, 65.6 kB)

Presentatie (PDF, 1.8 MB)

Verslag bewonersavond 13 oktober 2021 (PDF, 386.2 kB)

(Schets)ontwerp

Onderstaand de eerste schetsontwerpen zoals deze gepresenteerd zijn tijdens de inspraakavond van 13 oktober 2021.

Presentatieschets kern Bruisterbosch 1 (PDF, 1.8 MB)
Presentatieschets kern Bruisterbosch 2 (PDF, 3.8 MB)

Omdat deze ontwerpen niet gedragen werden, met name de aanwezige drempelplateaus, is gezocht naar alternatieve verkeersremmende maatregelen. In overleg met BBVeilig zijn de maatregelen en locaties in onderstaande tekening gekozen.
Tekening: Ontwerp Bruisterbosch (PDF, 2.3 MB)

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp wordt op deze pagina gepubliceerd zodra dit gereed is. 

Planning

Op dit moment zijn we druk doende met het burgerparticipatietraject. Als er een gedragen ontwerp klaar is, wordt het project verder ingepland. Hierbij wordt rekening gehouden een aantal juridische trajecten die doorlopen moeten worden. Zoals aanlegvergunning in verband met Rijksbeschermd dorpsgezicht, toetsing door verkeerscommissie en monumenten commissie.

Als de ontwerpen klaar zijn worden deze aan de Nutsbedrijven gestuurd met de vraag of zij saneringswerkzaamheden moeten uitvoeren. Dit om te voorkomen dat de weg op korte termijn 2x open moet. Op dit moment is nog niet duidelijk of de Nutsbedrijven werkzaamheden zullen uitvoeren. 

Voordat gestart wordt met de uitvoering wordt er nog een algemene informatieavond georganiseerd door de aannemer. Hier wordt de uitvoeringsplanning en fasering van het werk toegelicht.

Bereikbaarheid

Volgt als de plannen concreter zijn uitgewerkt.

Meer weten?

Neem dan contact op met de gemeentelijk projectleider de heer Knooren. Algemene contactgegevens: Telefoonnummer: 043 458 8488 of e-mailadres: info@eijsden-margraten.nl.