Renovatie Trichterweg - Hoenderstraat Margraten

De gemeente Eijsden-Margraten heeft samen met ingenieursbureau RA+ uit Sittard de planvoorbereiding voor de renovatie van de Trichterweg – Hoenderstraat afgerond. Vanaf week 7 zal aannemer Besix starten met de uitvoering van de renovatie.

Voor de start van de civiele werkzaamheden (Besix) worden de volgende werkzaamheden in week 5 en 6 uitgevoerd:
- Aanleg glasvezel door Delta Fiber Nederland
- Vervangen waterleiding t.h.v. huisnummer 15 / 17 door WML
- Uitbreiden openbare verlichting t.p.v. de kom door Spie

De door de gemeente uit te voeren werkzaamheden omvatten het vervangen van het asfalt / bestrating en het optimaliseren van de oppervlakkige afwatering.

Projectgebied

Hieronder ziet u een kaart van het projectgebied. Het gebied waarin de bovenbouw (asfalt/ bestrating) vernieuwd wordt is rood omkadert.

Burgerparticipatie

Voor de uitwerking van de plannen heeft er burgerparticipatie plaatsgevonden middels o.a. een online enquête. Omwonenden hebben in de enquête aandachtspunten kunnen aangeven waar we bij de uitwerking van het ontwerp rekening mee gehouden hebben.

Enquête

Onderstaand een beknopte samenvatting van de punten die zijn aangegeven in de enquête. Via onderstaande link is de gehele enquête te raadplegen.

De Hoenderstraat en Trichterweg zijn twee heel verschillende wegen qua inrichting en problematiek, dit is ook goed naar voren gekomen uit de gehouden enquête. Zo wordt er enerzijds aangegeven dat de weg erg breed is (Trichterweg) en anderzijds dat de weg smal is en dat er lastig geparkeerd kan worden (Hoenderstraat) Vandaar dat er in onderstaande verwoording onderscheidt wordt gemaakt in beide wegen.

1. Wegen
Hoenderstraat: de weg is erg smal, mede door de aanwezigheid van diverse bedrijven weinig plek om te parkeren, verzoek voor hoogwaardige inrichting i.v.m. aanwezige rijksmonumenten, geen uniforme uitstraling qua inrichting.

Trichterweg: de weg is erg breed waardoor er hard gereden wordt.

Algemeen: stoepen zijn soms smal of slecht begaanbaar

2. Parkeren
Hoenderstraat: hier wordt aangegeven dat door de aanwezige bedrijven de parkeerdruk hoog is. Verzocht is om parkeerplaatsen aan te geven.

Trichterweg: parkeerdruk is hier nauwelijks door de brede weg is voldoende ruimte om te parkeren.

3. Verkeersveiligheid
Verzocht is om snelheid remmende maatregelen, liefst geen drempels. Kruisingsvlakken beter aangeven. Er is aangegeven dat er te hard gereden wordt, mn. de Trichterweg, omdat deze vrij breed is. Kruisingsvlakken / voorrangswegen van rechts zijn slecht zichtbaar. I.v.m. de smalle trottoirs plaatselijk onveilig voor voetgangers en minder validen.

4. Openbare verlichting
Openbare verlichting wordt als goed ervaren. Binnen het plan wordt bekeken om de openbare verlichting te optimaliseren. Ook zal er opeen aantal locaties lichtmasten verplaatst moeten worden omdat de breedte van het trottoir wijzigt.

5. Straatmeubilair
De aanwezigheid en kwaliteit van straatmeubilair wordt als matig ervaren. Aangegeven wordt dat meubilair oud is of omwonenden willen meer meubilair, b.v. een bankje bijplaatsen. De aangedragen voorstellen zullen bekeken worden.

6. Groenvoorziening
Opmerkingen op het groen hebben met name betrekking op de frequentie van het onderhoud. Dit zal doorgegeven worden aan de gemeentelijke groenbeheerder.

7. Riolering / Hemelwater
Er zijn met name opmerkingen over het oppervlakkig afwateren van het hemelwater in de openbare ruimte, dit is echter gemeentelijk beleid. Door aanpassing van het wegprofiel en vergroten van goten wordt dit verbeterd. In de Trichterweg wordt het profiel van de weg zo aangepast dat het hemelwater aan de kant van de wei richting de onlangs gerealiseerde buffers kan stromen.

8. Bereikbaarheid tijdens de uitvoering
Er zijn een aantal opmerkingen ontvangen over de bereikbaarheid en parkeren tijdens de uitvoering. Er zal in het contract van de aannemer opgenomen worden om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Tevens zullen er door de uitvoerder maatwerk afspraken gemaakt worden met aanliggende bedrijven die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de bereikbaarheid.

9. Overige opmerkingen
Geen bijzondere opmerkingen die niet in bovenstaande punten al vermeld zijn.

Klik hier voor een volledig overzicht van de geanonimiseerde enquête en resultaten. (PDF, 521.1 kB)

Klik hier voor een luchtfoto waarop de aandachtspunten uit de enquête zijn weergegeven. (PDF, 8.9 MB)

Definitief ontwerp

Bekijk hier het definitief ontwerp. (PDF, 3.0 MB)

Nutsbedrijven / Enexi

Werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn met de Nutsbedrijven (Enexis en WML) afgestemd om te voorkomen dat zij de weg moeten open breken nadat wij deze net nieuw gemaakt hebben. Tijdens dit overleg is door Enexis aangegeven dat zij t.h.v. de kapel / Bernhardlaan een gedeelte van hun gasleiding moesten vervangen. Deze werkzaamheden zijn begin 2022 uitgevoerd. Volgens de Enexis is er geen andere saneringen van hun leidingnetwerk nodig. 

WML

WML zal in week 5 en 6 van 2023 een klein gedeelte van haar leiding t.h.v. huisnummer 17-17D verleggen. De 5 huisaansluitingen op dit gedeelte van de leiding zullen opnieuw aangesloten worden op de nieuwe leiding. Hiervoor zal voor deze panden gedurende een korte periode geen water beschikbaar zijn. Over de werkzaamheden en de afsluiting van het water wordt u door de WML geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u het beste contact opnemen met de contactpersoon vermeld in de bewonersbrief.

Voor meer informatie zie tekening.  (PDF, 1.1 MB)

Openbare verlichting

Mede als gevolg van het wijzigen van de breedte van de weg dienen enkele lichtmasten verplaatst te worden. Ook zullen er een tweetal masten naar de overzijde van de weg geplaatst worden. Er is tevens een uitbreiding van de openbare verlichting tussen De Molt en de komgrens voorzien.  Voor de uitbreiding van de verlichting zal er in week 5 / 6 een nieuwe kabel tussen de Molt en de kom gelegd worden. 

Voor meer informatie zie tekening. (PDF, 894.8 kB)

Glasvezel

Delta Fiber Nederland is in Margraten gestart met de aanleg van glasvezel. We hebben als gemeente Delta gevraagd om vooruitlopend op de uitvoering van de civiele werkzaamheden in de Trichterweg / Hoenderstraat al de glasvezelkabel aan te leggen. In week 5 / 6 zal Delta hun kabel leggen in zowel de Trichterweg als de Hoenderstraat. Let op! Dit netwerk wordt niet in opdracht van de gemeente aangelegd.

Heeft u vragen over de aanleg van glasvezel kijk dan op www.gavoorglasvezel.nl . Heeft u klachten over de aanleg van de glasvezel, dan kunt u het beste contact opnemen met de contactpersoon genoemd in de bewonersbrief.

Verslag informatiebijeenkomst

Op 30 juni 2022 heeft de inloopmiddag voor het project plaatsgevonden. De aandachtspunten uit dit overleg zijn waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Voor meer informatie, zie het verslag van de informatiemiddag (PDF, 364.5 kB).

Bereikbaarheid

Aanwonenden proberen we zo lang als mogelijk bereikbaar te houden. Hiervoor is het project in diverse fasen opgeknipt. De aannemer zal starten vanaf de bebouwde komgrens bij De Molt en zal dan richting de Hoenderstraat de werkzaamheden oppakken.De fasering van de werkzaamheden ziet er als volg uit:

Fase 1 – 13 februari t/m 10 maart – vanaf de komgrens tot aan de Julianalaan
Fase 2 – 13 maart t/m 31 maart – vanaf de Julianalaan tot aan de Dr. Poelstraat
Fase 3 – 3 maart t/m 24 april – vanaf Dr. Poelstraat tot aan de Margrietstraat
Fase 4 – 25 april t/m 16 mei – vanaf de Margrietstraat tot aan de pastoor Brouwersstraat

De werkzaamheden zullen duren tot medio mei 2023.

Communicatie

Het project is aangenomen door aannemer Besix uit Herten. Besix zal u middels bewonersbrieven op de hoogte houden van de werkzaamheden. Tevens bezorgen zij ruim van tevoren een bewonersbrief wanneer er een andere fase van het werk gestart wordt. In deze bewonersbrieven wordt ook praktische informatie gedeeld over bv. afhandelen huisvuil, omleidingsroutes, parkeren en overige belangrijke informatie tijdens de werkzaamheden.

Voor dit project wordt ook een pagina op de omgevingsapp van Besix ingericht. In de bewonersbrief staat waar en hoe u deze app kunt downloaden.

Heeft u vragen?

Onderstaand de gegevens van het bouwteam:

BESIX Infra Nederland
Stan Huijnen  | Uitvoerder    | 06 39 18 52 47
Kees Nuijens  | Omgevingsmanager   | 06 57 24 17 80

RA+ ingenieurs
Bas van Staveren | Directievoerder  | 06 18 84 35 34
Nog niet bekend | Toezichthouder  | 06

Tevens kunt u in de bouwapp van Besix direct reageren op de werkzaamheden. De uitvoerder / omgevingsmanager zal dan spoedig contact met u opnemen.

Heeft u algemene vragen over het project, neem dan contact op met de gemeentelijk projectleider Pascal Knooren. Algemene contactgegevens: Telefoonnummer: 043 458 8488 of e-mail: info@eijsden-margraten.nl.