Renovatie Trichterweg - Hoenderstraat Margraten

De gemeente Eijsden-Margraten is in samenwerking met ingenieursbureau RA+ uit Sittard gestart met de voorbereidingen van de renovatie van de Trichterweg - Hoenderstraat. De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand en de inrichting van de weg.
Voordat de gemeente kan starten met de civiele werkzaamheden zullen eerst nog diverse werkzaamheden plaatsvinden door de nutsbedrijven. Momenteel worden de werkzaamheden en planning inzichtelijk gemaakt.

De door de gemeente uit te voeren werkzaamheden omvatten het vervangen van het asfalt / bestrating en het optimaliseren van de oppervlakkige afwatering.

Projectgebied

Hieronder ziet u een kaart van het projectgebied. Het gebied waarin de bovenbouw (asfalt/ bestrating) vernieuwd wordt is rood omkadert.

Burgerparticipatie

Voor dat we starten met het project willen we de aandachtspunten vanuit de omgeving inzichtelijk hebben. Hiervoor zal op korte termijn een online enquête worden gehouden. Omwonenden kunnen dan aangeven waar we als gemeente rekening mee dienen te houden bij het opstellen van het ontwerp. Waar mogelijk worden deze punten meegenomen bij de verdere uitwerking van het plan.

Enquête

Onderstaand een beknopte samenvatting van de punten die zijn aangegeven in de enquête. Via onderstaande link is de gehele enquête te raadplegen.

De Hoenderstraat en Trichterweg zijn twee heel verschillende wegen qua inrichting en problematiek, dit is ook goed naar voren gekomen uit de gehouden enquête. Zo wordt er enerzijds aangegeven dat de weg erg breed is (Trichterweg) en anderzijds dat de weg smal is en dat er lastig geparkeerd kan worden (Hoenderstraat) Vandaar dat er in onderstaande verwoording onderscheidt wordt gemaakt in beide wegen.

1. Wegen

Hoenderstraat: de weg is erg smal, mede door de aanwezigheid van diverse bedrijven weinig plek om te parkeren, verzoek voor hoogwaardige inrichting i.v.m. aanwezige rijksmonumenten, geen uniforme uitstraling qua inrichting.
Trichterweg: de weg is erg breed waardoor er hard gereden wordt.
Algemeen: stoepen zijn soms smal of slecht begaanbaar

2. Parkeren

Hoenderstraat: hier wordt aangegeven dat door de aanwezige bedrijven de parkeerdruk hoog is. Verzocht is om parkeerplaatsen aan te geven. Trichterweg: parkeerdruk is hier nauwelijks door de brede weg is voldoende ruimte om te parkeren.

3. Verkeersveiligheid

Verzocht is om snelheid remmende maatregelen, liefst geen drempels. Kruisingsvlakken beter aangeven. Er is aangegeven dat er te hard gereden wordt, mn. de Trichterweg, omdat deze vrij breed is. Kruisingsvlakken / voorrangswegen van rechts zijn slecht zichtbaar. I.v.m. de smalle trottoirs plaatselijk onveilig voor voetgangers en minder validen.

4. Openbare verlichting

Openbare verlichting wordt als goed ervaren. Binnen het plan wordt bekeken om de openbare verlichting te optimaliseren. Ook zal er opeen aantal locaties lichtmasten verplaatst moeten worden omdat de breedte van het trottoir wijzigt.

5. Straatmeubilair

De aanwezigheid en kwaliteit van straatmeubilair wordt als matig ervaren. Aangegeven wordt dat meubilair oud is of omwonenden willen meer meubilair, b.v. een bankje bijplaatsen. De aangedragen voorstellen zullen bekeken worden.

6. Groenvoorziening

Opmerkingen op het groen hebben met name betrekking op de frequentie van het onderhoud. Dit zal doorgegeven worden aan de gemeentelijke groenbeheerder.

7. Riolering / Hemelwater

Er zijn met name opmerkingen over het oppervlakkig afwateren van het hemelwater in de openbare ruimte, dit is echter gemeentelijk beleid. Door aanpassing van het wegprofiel en vergroten van goten wordt dit verbeterd. In de Trichterweg wordt het profiel van de weg zo aangepast dat het hemelwater aan de kant van de wei richting de onlangs gerealiseerde buffers kan stromen.

8. Bereikbaarheid tijdens de uitvoering

Er zijn een aantal opmerkingen ontvangen over de bereikbaarheid en parkeren tijdens de uitvoering. Er zal in het contract van de aannemer opgenomen worden om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Tevens zullen er door de uitvoerder maatwerk afspraken gemaakt worden met aanliggende bedrijven die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de bereikbaarheid.

9. Overige opmerkingen

Geen bijzondere opmerkingen die niet in bovenstaande punten al vermeld zijn.

Klik hier voor een volledig overzicht van de geanonimiseerde enquête en resultaten. (PDF, 521.1 kB)

Klik hier voor een luchtfoto waarop de aandachtspunten uit de enquête zijn weergegeven. (PDF, 8.9 MB)

(Schets)ontwerp

Klik hier voor het (schets)ontwerp.  (PDF, 1.7 MB)

Definitief ontwerp

Volgt zodra deze gereed zijn.

Nutsbedrijven

Werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn met de Nutsbedrijven (Enexis en WML) afgestemd om te voorkomen dat zij de weg moeten open breken nadat wij deze net nieuw gemaakt hebben. Tijdens dit overleg is door Enexis aangegeven dat zij t.h.v. de kapel / Bernhardlaan een gedeelte van hun gasleiding moesten vervangen. Deze werkzaamheden zijn begin 2022 uitgevoerd. Volgens de Nutsbedrijven zijn er geen andere saneringen van hun leidingnetwerk nodig.

Openbare verlichting

We zullen wel de locaties van de huidige masten bekijken en waar nodig deze minimaal (max. 1 á 2m) verplaatsen, e.e.a. als gevolg van het wijzigen van de breedtes van de weg en het trottoir. Er is tevens een uitbreiding van de openbare verlichting tussen De Molt en de komgrens voorzien.

Glasvezel

Delta Fiber Nederland is momenteel plannen aan het uitwerken om in Eijsden-Margraten een glasvezelnetwerk aan te leggen. Dit netwerk wordt niet in opdracht van de gemeente aangelegd, maar we proberen wel te coördineren dat de werkzaamheden gezamenlijk worden uitgevoerd.

Verslag informatiebijeenkomst

Op donderdag 30 juni tussen 16.00uur – 19.00uur is er een informatiebijeenkomst. Het verslag volgt hierna. 

Planning

Momenteel is nog lastig aan te geven wat de concrete planning is. Het college / raad zal nog een aantal besluiten moeten nemen alvorens we het werk op de markt kunnen zetten. Als deze besluiten genomen zijn kan de aanbestedingsprocedure worden opgestart. Dit zal i.v.m. juridische termijnen zeker 10 weken in beslag nemen. Voor dat er gestart wordt met de werkzaamheden zal nog een bijeenkomst gepland worden waarbij we aanwonenden informeren over o.a. planning, fasering, bereikbaarheid en overige praktische zaken waar u tijdens de uitvoering rekening mee dient te houden.

Bereikbaarheid

Volgt zodra de plannen concreter zijn uitgewerkt.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de gemeentelijk projectleider de heer P. Knooren. Algemene contactgegevens: Telefoonnummer: 043 458 8488 of e-mail: info@eijsden-margraten.nl.