Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Lees eerst de informatie voordat u aanvraagt

Bent u ondernemer of zelfstandige en komt u door de coronacrisis financieel in de problemen? Dan kunt u tijdelijk financiële steun aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Grensondernemers en AOW’ers kunnen ook aanspraak maken op (delen van) de Tozo-regeling.  Per 1 juli 2021 komt Tozo 5 beschikbaar (tot en met 30 september 2021).


• Bedrijf in Nederland, woonplaats over de grens? Kijk op de website van de gemeente Maastricht.
• Woont u in Nederland? Blijf op deze pagina!

Tozo 5 beschikbaar

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Ook is er mogelijkheid voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 gezamenlijk).


Voor u gelden deze regels voor Tozo-ondersteuning (Tozo 5):


• de regeling Tozo 5 loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.
• in de maand juni 2021 kunt u niet met terugwerkende kracht aanvragen.
• vanaf 1 juli 2021 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht
  aanvragen vanaf de vorige maand. Voorbeeld: u vraagt op 1 augustus
  2021 Tozo aan.Dan kunt u de uitkering krijgen vanaf 1 juli 2021.
• het inkomen van uw partner telt mee in de beoordeling van uw
  aanvraag. Als het inkomen van uw huishouden hoger is dan het sociaal
  minimum, krijgt u geen Tozo.
• u hoeft de uitkering niet terug te betalen.
• u geeft aan voor hoeveel maanden u de uitkering nodig heeft.
• krijgt u Tozo en verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan zo snel
  mogelijk aan ons door via het contactformulier, Bijvoorbeeld als uw
  inkomsten veranderen. De gemeente berekent het bedrag van uw
  uitkering dan opnieuw. Als u teveel heeft gehad, dan betaalt u dat terug.

Geen vermogenstoets

Het inkomen van uw partner blijft in Tozo 5 meetellen in het bepalen van de hoogte van de ondersteuning in het levensonderhoud. In Tozo 5 is er geen sprake van een vermogenstoets.

Ondersteuning bij oriëntatie toekomst per 1 januari 2021

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hier al over aan het nadenken zijn.

Aanvragen van Tozo

Wilt u Tozo  aanvragen? Stuurt u dan een email naar SEM@Eijsden-Margraten.nl. Dat geldt ook als u eerder Tozo-ondersteuning ontvangen heeft. Ondersteuning in uw levensonderhoud Tozo 5 kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, krijgen tot en met 30 september 2021. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Voordat u aanvraagt

Voordat u de regeling aanvraagt adviseren wij u dringend om eerst op de website van de Rijksoverheid te checken of u hiervoor in aanmerking komt.

Voorwaarden

• U bent zelfstandig gevestigd, 18 jaar of ouder. Tot de pensioengerechtigde leeftijd komt u in aanmerking voor levensonderhoud. Heeft u een AOW-gerechtigde leeftijd? Dan kunt u alleen een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen.
• U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
• U heeft de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld.
• U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder (als uw bedrijf gevestigd is in Nederland) ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
• U bent vóór 17 maart 2020 begonnen met de onderneming en werkt minimaal 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
• U woont in de gemeente waar ondersteuning wordt aangevraagd.
• U dient bij uw aanvraag voor ondersteuning levensonderhoud de (geschatte) hoogte van de inkomens van uzelf en uw partner door te geven. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, krijgt u geen ondersteuning in uw levensonderhoud.
• U heeft geen surseance of faillissement aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor de lening voor bedrijfskapitaal. U kunt wel ondersteuning voor levensonderhoud aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet.
• We gaan ervan uit dat u alle gegevens volledig en naar waarheid invult. Met (steekproef)onderzoeken gaan we na of de financiële ondersteuning terecht verstrekt is.

Waaruit bestaat de steun?

De regeling biedt twee vormen van financiële steun.


• Uw inkomsten kunnen worden aangevuld tot het sociaal minimum (afhankelijk van uw huishouden en inkomsten). U hoeft dit niet terug te betalen. U kunt ondersteuning levensonderhoud aanvragen in hun uw eigen woongemeente.  
• U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- als bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen te verminderen. Het maximum van € 10.157,- geldt voor Tozo 1,  2, 3, 4 en 5 gezamenlijk. Het rentepercentage van deze lening is 2 procent. De lening moet binnen 5 jaar terugbetaald worden. Aflossen hoeft pas vanaf 1 januari 2022 in plaats van 1 juli 2021.

Voor wie?

Voor alle ondernemers en zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en die wonen in de gemeente Eijsden-Margraten. Uw bedrijf moet wel aantoonbaar financiële schade lijden onder de coronacrisis.
Voor grensondernemers geldt: ondernemers die hun bedrijf over de grens gevestigd hebben, kunnen alleen aanspraak maken op de tijdelijke ondersteuning voor levensonderhoud. Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, kunnen alleen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen via de website van de gemeente Maastricht.

Afhandeling

• De hoogte van de ondersteuning levensonderhoud is afhankelijk van uw inkomen en de huishoudsituatie en bedraagt maximaal € 1.606,88 per maand (netto). Het inkomen van uw partner telt ook mee.
• De ondersteuning die u krijgt voor uw levensonderhoud hoeft u niet terug te betalen.
• Soms hebben we bij het afhandelen van aanvragen nog aanvullende gegevens van u nodig. Dan nemen we contact met u op.

Wijzigingen doorgeven

Heeft u als ondernemer een Tozo-regeling aangevraagd en zijn er wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Het gaat om wijzigingen als NAW-gegevens, partnergegevens, (gezins)inkomen, beëindigen Tozo-regeling en terugbetaling bedrijfskrediet.

Waarschuwing Tozo-aanvragen tussenpersonen

Let op! Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

Meer informatie

Meer over de Tozo-regeling vindt u op de website krijgiktozo.nl