Melding psychische hulp (WvGGZ)

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

De gemeente onderzoekt of en welke hulp nodig is. Als de gemeente vindt dat het noodzakelijk is verplichte hulp in te zetten, dan vraagt de gemeente aan de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Deze gang van zaken is geregeld in WvGGZ.

Wat gebeurt er met uw melding?

Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is. Waar nodig overlegt hij met andere hulpverleners. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur crisismaatregel nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u volgens de AVG (privacywet) niet over de uitkomst informeren.

Wat betekent verplichte zorg voor u als betrokkene?

Verplichte zorg wordt ingezet indien de situatie dreigt dat u zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen.

In deze situatie nemen anderen besluiten over u. U heeft het recht uw wensen te laten horen. U heeft ook recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Wilt u steun van een pvp? Geef dan toestemming uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP. U kunt ook zelf contact opnemen via tel. 0900-4448888 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl. 

Direct melden

Is er sprake van een acute crisis? Bel dan het landelijke alarmnummer 112. Er kan dan meteen verplichte psychische zorg worden ingezet.

Is er geen sprake van acute crisis, maar denkt u wel dat iemand psychische hulp nodig heeft? En is deze persoon woonachtig in de gemeente Eijsden-Margraten*? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Eijsden-Margraten:

Uw melding kunt u doen:

  • Telefonisch bij het Sociaal Team van de gemeente Eijsden-Margraten via 043 458 8488 op maandag t/m vrijdag: 09.00 – 12.00 uur.
  • Per mail via sociaalteam@eijsden-margraten.nl.

Geef bij de melding a.u.b. aan:

  • Uw eigen naam en contactgegevens (let op: de gemeente neemt geen anonieme meldingen in behandeling. Wel kunt u als melder verzoeken om voor de betrokkene anoniem te blijven, maar de gemeente moet uw gegevens hebben om actie te ondernemen).
  • Over wie u zich zorgen maakt.
  • Waarom u zich zorgen maakt.
  • In welke relatie dat u tot degene staat waarover u zich zorgen maakt (familie, buur, collega etc.)

*U doet de melding in de gemeente waar degene woont waar u zich zorgen over maakt.