Klachten

De gemeente Eijsden-Margraten probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kunt u ontevreden zijn over het optreden van een medewerker of bestuurder. Heeft u hierover een klacht? Laat het ons dan weten, dat is uw recht! Het geeft de gemeente de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren.

Dit kan per ondertekende brief welke u kunt sturen naar:

Gemeente Eijsden-Margraten
Postbus 10
6269 ZG Margraten

Of mail naar: info@eijsden-margraten.nl

Let op: een klacht is iets anders dan een bezwaarschrift. Wanneer u het niet eens bent met een beslissing kunt u mogelijk bezwaar indienen.

Verslagen klachtbehandeling 

Inleiding

Een gemeente heeft veel taakgebieden. Vergunningen, paspoorten, rijbewijzen, inrichting en onderhoud van een veilige en leefbare omgeving, maatschappelijke ondersteuning, op weg helpen naar werk etc. Allemaal zaken die direct en wezenlijk van belang zijn voor inwoners.
Meestal loopt de dienstverlening goed. Maar, het blijft mensenwerk. Als de dienstverlening niet naar tevredenheid verloopt, dan is dat heel vervelend. De gemeente is op diens taakgebieden immers de enige dienstverlener. Bovendien kan door een negatieve ervaring het vertrouwen in de overheid worden geschaad. Het is dus belangrijk voor de overheid om de klachten te vernemen en serieus te nemen.
In de wet is daarom een klachtrecht voor eenieder vastgelegd en een wettelijke procedure opgenomen die voorschrijft hoe overheden met klachten moeten omgaan en dat overheden daarvan verslag doen. Veel gemeenten hebben t.b.v. de uitvoering van de wettelijke procedure een regeling vastgesteld met rollen en taken. In 2019 stelde het college van E-M een nieuw reglement vast: Klachtenreglement college en burgemeester 2019. (PDF, 126.1 kB)

Bij klachten over de gemeenteraad geldt de Verordening interne klachtbehandeling gemeente Eijsden-Margraten 2014.

De jaarverslagen van klachtbehandeling staan verder op deze pagina.

In gesprek met de klager

We horen het graag als iemand niet tevreden is. Bijvoorbeeld als men onredelijk lang heeft moeten wachten op een reactie, of als iemand door een gedraging het gevoel heeft niet serieus te worden genomen.
De nadruk bij onze klachtbehandeling ligt op het streven om klachten in der minne op te lossen. Wij doen dit door zo snel mogelijk met de klager in gesprek te gaan.
Het houdt ons een spiegel voor. Hoe een gedraging is over gekomen en welk effect dit heeft. Een goed gesprek geeft ons de kans om ervan te leren en om de inwoner verder op weg te helpen.

Algemene indruk

Over het algemeen wil een klager betrokkenheid en begrip. Klagers uiten hun ongenoegen over een bepaald geval ook wel om de gemeente te attenderen op een verbeterpunt in onze dienstverlening. Het komt zelden voor dat een klager na een gesprek nog een oordeel over de gedraging wil.

Leereffect

Een gesprek n.a.v. een klacht levert vaak concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van onze dienstverlening. Verbeterpunten proberen we direct door te voeren. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gedragsverandering (van individuele medewerkers), verbeterde communicatie of informatievoorziening, of aanpassing in werkprocessen.

Jaarverslagen