Eijsden-Margraten durft anders te doen

Vrijdag 1 juni 2018

Deze week heeft gemeente Eijsden-Margraten het nieuwe bestuursakkoord gepresenteerd. Het document, met de boodschap ‘Anders durven doen!’, is een compact akkoord op hoofd-lijnen dat als leidraad dient voor de ontwikkeling van beleid in de komende raadsperiode. In het akkoord staan de thema’s co-creatie, duurzaamheid en participatie centraal.

Co-creatie
“De inwoners van onze dorpen zijn nauw met elkaar verbonden. De komende jaren bouwen we verder op die sterke sociale samenhang”, vertelt wethouder Jos Custers. “We gaan er samen met onze inwoners voor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving.” De gemeente zet de komende raadsperiode in op co-creatie: inwoners meenemen in de ontwikkeling én uitvoering van beleid. Custers: “De ontwikkeling van het buitengebied is hier een mooi voorbeeld van. Wie weet er beter dan de gebruikers wat er speelt en leeft? Daarom gaan we met hen het gesprek aan, om te komen tot een gedragen toekomstvisie voor het gebied.”

Wonen en duurzaamheid
Een andere pijler waarop de gemeente zich richt, is duurzaamheid. Het accent ligt op een woningbouwprogramma in combinatie met verduurzaming. Een programma, met zowel starters- als zorgwoningen, dat wordt gekenmerkt door levensloopbestendig én energieneutraal wonen. Maar Eijsden-Margraten pakt duurzaamheid breder op dan alleen wonen. “We gaan actief op zoek naar oplossingen voor duurzame energie”, zegt wethouder Wiel Dreessen. “Naast de traditionele oplossingen zoeken we naar creatieve en innovatieve mogelijkheden. Zo helpen we met het Revolving Fonds Duurzaamheid initiatiefnemers verder die willen inzetten op verduurzaming.”

Participatie
De gemeente koppelt de komende jaren recreatie en toerisme aan landschap. De de samenwerking met inwoners is hierbij een uitgangspunt. Wethouders Gerry Jacobs: “We vinden het belangrijk dat inwoners deelnemen aan gemeentelijke projecten. Samen zorgen we voor vergroening van ons landschap door bijvoorbeeld inwoners de mogelijkheid te geven om bomen en hagen te adopteren.” Ook heeft de gemeente participatie, jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op de agenda staan. Wethouder Chris Piatek: “De komende vier jaar zetten we in op de jeugdzorg, Wmo en participatie. Het budget blijft gelijk, maar doordat we middelen effeciënter en effectiever inzetten, kunnen we meer mensen helpen.”