Eerste beeldvormende vergadering

Maandag 15 april 2019

Op 8 april vond de eerste beeldvormende vergadering voor Eijsden-Margraten plaats. De beeldvormende vergadering is de eerste in de reeks van het nieuwe vergadermodel (Beeldvorming Oordeelsvorming en Besluitvorming). In deze nieuwe systematiek is meer ruimte voor inspraak voor burgers.

Inwoners worden al in een vroeg stadium betrokken bij de besluitvorming. Tijdens de beeldvormende vergadering kan iedereen inspreken en vervolgens meepraten in de discussie over agendaonderwerpen. Inwoners kunnen ook onderwerpen aandragen voor deze vergadering, mits deze niet van persoonlijke aard zijn en niet voor bezwaar en beroep vatbaar zijn. Inwoners oefenen dus meer invloed uit dan voorheen.

Burgerleden
Ook burgerleden (voorheen commissieleden) hebben een belangrijke rol tijdens de beeldvormende vergadering. Een burgerlid maakt geen onderdeel uit van de gemeenteraad, maar is wel aangesloten bij één van de partijen in de raad. Burgerleden treden dus op namens de fractie. Bovendien hebben zij specifieke kennis van onderwerpen die tijdens de beeldvormende vergadering aan bod komen. Zodoende dragen zij bij aan een zo volledig mogelijke situatieschets.

Vervolg
Als vervolg op de beeldvormende vergadering van 8 april staan de oordeelsvormende en de besluitvormende vergadering achtereenvolgend gepland op 23 april 2019, aanvang 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd deze vergaderingen bij te wonen in de raadzaal van het Huis van de Burger, Amerikaplein 1 Margraten. Op de agenda staat onder andere het raadsvoorstel over de Lokale Woonvisie en de Verordening op de rechtspositie van raads- en commissieleden.